Nezdaniteľné časti základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane je suma, o ktorú sa znižuje základ dane daňovníka.

Daňovník – fyzická osoba si môže zo zákona o dani z príjmov znížiť základ dane:

 • z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti – príjem zo zamestnania
 • z príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti
 • súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov

Výška nezdaniteľnej časti dane na daňovníka je naviazaná na sumu platného životného minima k 1. 1. daného kalendárneho roka.

Nezdaniteľná časti základu dane pre rok 2012

Daňovník – fyzická osoba si môže uplatniť pri výpočte základu dane za zdaňovacie obdobie 2012 podľa zákona o dani z príjmov :

1. Nezdaniteľnú čast dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2012 je 3 644,74 €
Jedna dvanástina nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 303,72 € / mesiac. Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období t.j. celý rok 2012 dosiahne základ dane:

 • rovný alebo nižší ako 18 983 € , nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je celá suma vo výške 3 644,74 €
 • vyšší ako 18 983 € , nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane, t.j. 8 390,48 € – (1/4 základu dane za rok 2012); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

2. Nezdaniteľnú časť dane na manželku/manžela žijúca s daňovníkom v domácnosti

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období 2012 základ dane:

 • rovný alebo nižší 33 561,94 € a jeho manželka/manžel
  1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma 3644,74€
  2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu 3644,74 € – nezdaniteľná časť na manželku/manžela v tomto prípade bude rozdiel medzi 3644,74 € a vlastným príjmom manželky/manžela
  3. má vlastný príjem presahujúci sumu 3644,74 € nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 0.
 • vyšší ako 33 561,94 € a jeho manželka/manžel
  1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 12 035,22 € – (základ dane: 4), ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť bude 0.
  2. má vlastný príjem- nezdaniteľná časť na manželku/manžela je suma vypočítaná podľa bodu 1, znížená o vlastný príjem manželky/manžela, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 0.

Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2011

Daňovník – fyzická osoba si môže uplatniť pri výpočte základu dane za zdaňovacie obdobie 2011 podľa zákona o dani z príjmov:

1. Nezdaniteľnú časť dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2011 je 3 559,30 €
Jedna dvanástina nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 296,60 € /mesiac . Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období t.j. celý rok 2011 dosiahne základ dane:

 • rovný alebo je nižší ako 18 538 € nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je celá suma vo výške 3 559,30 €.
 • vyšší ako 18 538 € nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 8 193,80 € – (1/4 základu dane za rok 2011); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

2. Nezdaniteľnú časť dane na manželku/manžela žijúca s daňovníkom v domácnosti

Ak daňovník dosiahne v príslušnom zdaňovacom období základ dane:

 • rovný alebo nižší 32 775,18 € a jeho manželka/manžel:
  1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma 3 559,30€
  2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 559,30 € – nezdaniteľná časť na manželku/manžela v predstavuje sumu zodpovedajúcu rozdielu 3 559,30 € – príjem manželky/manžela
  3. má vlastný príjem presahujúci sumu 3 559,30 € – nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 0.
 • vyšší ako 32 775,18 € a jeho manželka/manžel
  1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 11 753,09 € – (základ dane: 4), ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť bude 0.
  2. má vlastný príjem – nezdaniteľná časť na manželku/manžela je suma vypočítaná podľa bodu 1, znížená o vlastný príjem manželky/manžela, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 0.

Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2010

Daňovník – fyzická osoba si môže uplatniť pri výpočte základu dane za zdaňovacie obdobie 2010 podľa zákona o dani z príjmov:

1. Nezdaniteľnú čast dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2010 je 4 025,7 € .
Jedna dvanástina nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 178,92 € / mesiac . Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období t.j. celý rok 2010 dosiahne základ dane:

 • rovný alebo je nižší ako 15 387,12 € nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je celá suma vo výške 4025,7 €
 • vyšší ako 15 387,12 € nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 7 872,48 € – (1/4 základu dane za rok 2010); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

2. Nezdaniteľnú časť dane na manželku/manžela žijúca s daňovníkom v domácnosti

Ak daňovník dosiahne v príslušnom zdaňovacom období základ dane:

 • rovný alebo nižší ako 31 489,92 €-a jeho manželka/manžel:
  1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma 4 025,70 €
  2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 025,70 €- nezdaniteľná časť na manželku/manžela v predstavuje sumu zodpovedajúcu rozdielu 4 025,70 € – príjem manželky/manžela
  3. má vlastný príjem presahujúci sumu 4 025,70 € – nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 0.
 • vyšší ako 31 489,92 €- a jeho manželka/manžel:
  1. nemá vlastný príjem – nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 11 898,18 € – (základ dane: 4); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
  2. má vlastný príjem – nezdaniteľná časť na manželku/manžela je suma vypočítaná podľa bodu 1, znížená o vlastný príjem manželky/manžela, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 0.

Pod pojmom vlastný príjem manželky/manžela sa podľa zákona o dani z príjmov sa rozumie vlastný príjem manželky/manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola manželka/manžel v príslušnom zdaňovacom období povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky/manžela sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia
 • daňový bonus
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • štátne sociálne dávky – rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, vianočný príspevok , príspevok na bývanie
 • štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúci na budúce povolanie.

Všetky ostatné príjmy sa nezdaniteľná časť základu dane na manžela znižuje.Štátna dávka sa do príjmu manželky / manžela započítava

Ďalšie nezdaniteľné časti základu dane v zdaňovacom období 2010 boli:

 • Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Finančné prostriedky na účelové sporenie
 • Poistné na životné poistenie

Ak má zamestnanec podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, nezdaniteľnú časť na daňovníka – nezdaniteľnú časť mzdy si zamestnanec odpočíta každý mesiac od základu dane pri výpočte mzdy.

Pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň príjmov zo závislej činnosti resp. pri vyplnení daňového priznania typu A alebo B si daňovník odpočíta plnú sumu nezdaniteľnej časti dane na daňovníka od základu dane za celý rok. Podľa zákona o daní z príjmov v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v daňovom priznaní si daňovník môže odpočítať aj nezdaniteľná časť dane na manželku. Daňovník si môže odpočítať od základu dane len nezdaniteľnú časť dane na svoju manželku/manžela, nie na družku/druha alebo partnerku/partnera.

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie, finančné prostriedky zaplatené daňovníkom na účelové sporenie a poistné zaplatené daňovníkom na životné poistenie bolo možné odpočítať od základu dane posledný krát za zdaňovacie obdobie 2010 v úhrnej výške do 398,33,- €. Táto možnosť sa nevzťahovala na príspevky, ktorými zamestnávateľ prispieval zamestnancovi. Od zdaňovacieho obdobia 2011 zákon o dani z príjmov už také zníženie základu dane neumožňuje.

Nezdaniteľná časť základu dane pri prenájme bytu za rok 2010 a 2011

Ak daňovník – fyzická osoba mal v zdaňovacom období 2010 príjem zo závislej činnosti funkčných požitkov, príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a príjem z prenájmu bytu a označovaný ako ostatný príjem, v daňovom priznaní si mohol uplatniť:

 • nezdaniteľnú časť na daňovníka
 • nezdaniteľnú časť na manželku / manžela
 • Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • finančné prostriedky na účelové sporenie
 • Poistné na životné poistenie

Od zdaňovacieho obdobia 2011 sa uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku / manžela obmedzuje len na príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo súčet čiastkových základov dane týchto príjmov. Ide o tzv. aktívne príjmy. Novelou zákona od roku 2011 v prípade pasívnych príjmov, medzi ktoré patrí aj prenájom bytu, už nieje možné odpočítať nezdaniteľné časti dane.

Nezdaniteľná časť základu dane invalidného dôchodcu

Vyplatený invalidný dôchodok neovplyvňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zo základu dane si môže daňovník – fyzická osoba odpočítať celú nezdaniteľnú časť dane. Avšak v konkrétnych prípadoch je nutné rozlišovať medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a nezdaniteľnou časťou na nepracujúceho manžela / manželku.

Výška invalidného dôchodku ovplyvňuje nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane, ktoré si môže daňovník – fyzická osoba odpočítať na manžela/manželku. V prípade, že invalidný dôchodok bol vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie, nemôže manžel/manželka uplatniť žiadnu nezdaniteľnú časť.

Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu

Základ dane daňovníka sa neznižuje o nezdaniteľnú časť na daňovníka, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom:

 • starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia,
 • starobného dôchodkového sporenia
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
 • výsluhového dôchodku
 • alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa uvedeného spôsobu. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa hore uvedeného spôsobu, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa hore uvedeného spôsobu a vyplatenou sumou dôchodku.

V prípade, ak suma vyplateného dôchodku za zdaňovacie obdobie v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, tak nezdaniteľnú časťou základu dane dôchodcu je vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou na daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie a vyplatenou sumou dôchodku.

Čo by vás mohlo zaujímať: