Aké odvody a dane bude platiť študent v roku 2013 z brigády

Leto a prázdniny sú v plnom prúde a to je čas nielen na sladké ničnerobenie, ale pre niektorých študentov aj čas privyrobiť si. Študenti stredných a vysokých škôl zárobkovú činnosť vykonávajú hlavne na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Ešte minulý rok, teda v roku 2012 si mohli študenti na brigádach celkom slušne zarobiť, pretože im zamestnávateľ zo mzdy zrazil iba daň. Od 1.januára 2013 sú zárobky študentov znížené nielen o zrazenú daň ale aj o odvody do sociálnej poisťovne.

Podpisom dohody o brigádnickej práci študenta vzniká medzi študentom a zamestnávateľom pracovnoprávny vzťah, ktorý sa riadi Zákonníkom práce. To znamená, že zamestnávateľ aj študent (zamestnanec) majú určité práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o dani z príjmu, Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení.

Koľko si môže študent zarobiť na brigáde a na čo má nárok?

Mzda študenta vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie byť nižšia ako minimálna mzda, v roku 2013 v sume 337,70 Eura mesačne (plný pracovný čas, tzn. 8,5 hod/deň) a 1,941 Eura za každú odpracovanú hodinu.

Študent môže odpracovať v priemere najviac 20 hodín týždenne. Priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však na 12 mesiacov.

Študent, ktorý pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov nemá nárok na dovolenku. Zamestnávateľ môže študentovi ospravedlniť neprítomnosť v práci a poskytnúť mu voľno, no študent nemá nárok na náhradu mzdy. Je len na zamestnávateľovi, či študentovi zabezpečí stravovanie a bude mu naň prispievať. Študent nemá nárok ani na príspevky zo sociálneho fondu, či preplácanie cestovného.

Každý kto poberá akýkoľvek príjem, ktorý nie je oslobodený od dane, musí tento príjem zdaniť. To sa týka aj študentov, ktorí pracujú na dohodu na brigádach. Aby študent platil čo možno najnižšiu daň, mal by podpísať Vyhlásenie na zdanenie príjmov. Na základe vyhlásenia mu bude zamestnávateľ pri výpočte dane uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 311,32 Eura/mesiac.

V prípade, že bude mať študent v priebehu roka 2013 príjem vyšší ako 1.867,97 Eura, je povinný podať daňové priznanie. Ak si študent nechce v marci 2014 sám robiť daňové priznanie, mal by písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania zamestnávateľa. Najneskôr o to musí požiadať do 15. februára nasledujúceho roka.

študent mladší ako 18 rokov (mladistvý)

Študentom alebo žiakom mladším ako 18 rokov je chápaný študent (žiak) strednej školy. Pracovný čas študenta nesmie presiahnuť 8 hodín v priebehu jedného dňa (tzn. 24 hodín). Študent nesmie vykonávať pracovnú pohotovosť alebo prácu nadčas. Ak je študent mladší ako 18 rokov, jeho príjem je nižší ako 66,- Eur a nemá postavenie zamestnanca, nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie. Ak je príjem študenta vyšší ako 66,- Eur, odvody vo výške 7% na starobné poistenie(4%) a invalidné poistenie (3%) platí len zo sumy prevyšujúcej stanovený limit.

študent starší ako 18 rokov a mladší ako 26 rokov

Za študenta staršieho ako 18 rokov a mladšieho ako 26 rokov je považovaný študent dennej formy vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa, ktorý najneskôr do konca kalendárneho roka dovŕši 26 rokov.

V priebehu 24 hodín nesmie byť  pracovný čas študenta dlhší ako 12 hodín. Zamestnávateľ mu nesmie nariadiť pracovnú pohotovosť alebo prácu nadčas.

Študent starší ako 18 rokov s príjmom nižším ako 155,- Eur, ktorý nemá postavenie zamestnanca, nemusí platiť odvody na dôchodkové poistenie do sociálnej poisťovne. Ak je príjem študenta vyšší ako 155,- Eur, odvody v celkovej výške 7% na starobné poistenie (4%) a na invalidné poistenie (3%) platí len zo sumy prevyšujúcej stanovený limit.

 Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak zamestná študenta na dohodu o brigádnickej práci?

Voči zdravotnej a sociálnej poisťovni

Deň pred nástupom študenta do zamestnania musí zamestnávateľ prihlásiť študenta do sociálnej poisťovne na starobné poistenie, na garančné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie a príspevok do rezervného fondu. V prihláške musí okrem iného určiť vymeriavací základ pre platenie poistného. V nasledujúcom mesiaci musí poistné riadne a včas vypočítať, zraziť a uhradiť na účet sociálnej poisťovne. Najneskôr deň po zániku poistenia, teda po ukončení dohody o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľ je povinný vyplniť študentovi v sociálnej poisťovni aj Evidenčný list dôchodkového poistenia. Stačí, keď zamestnávateľ vyplní evidenčný list po skončení všetkých dohôd toho istého študenta (ak má študent u toho istého zamestnávateľa viac dohôd), nemusí evidenčný list vypĺňať po každom ukončení dohody.

Zamestnávateľ, ktorý zamestná študenta na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemusí tohoto prihlasovať do zdravotnej poisťovne a ani vypočítať, zraziť a odviezť preddavky na zdravotné poistenie. Podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení je študent pracujúci na základe dohody z kategórie zamestnancov vyňatý.

voči daňovému úradu

Zamestnávateľ je povinný vypočítať a zraziť študentovi preddavok na daň z príjmu.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je potvrdenie študenta o návšteve školy (je to vlastne potvrdenie o štatúte študenta, resp. žiaka).

Dohoda musí obsahovať:

  • dohodnutú prácu,
  • dohodnutú odmenu za vykonanú prácu,
  • dohodnutý rozsah pracovného času,
  • dobu, na ktorú sa uzatvára (môže to byť doba určitá alebo neurčitá).

Brigáda študenta v zahraničí

Študent si môže nájsť brigádu v aj zahraničí. Musí však počítať s tým, že poistenie či platenie dane sa budú riadiť podľa zákonov príslušnej krajiny.

Nakoľko má študent trvalý pobyt na území SR, podľa zákona o dani z príjmov bude musieť najneskôr do 30. júna 2014 podať daňové priznanie, ak jeho príjem za rok 2013 presiahne čiastku 1.867,97 Eura. Prílohou k daňovému priznaniu budú doklady preukazujúce výšku príjmu zo závislej činnosti zo zahraničia a výšku zrazenej dane z týchto príjmov. Pre zamedzenie dvojitého zdanenia môže študent uplatniť metódu zápočtu alebo metódu vyňatia príjmov. Ak má príjmy zo štátu, s ktorým má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje podľa tejto zmluvy.

Čo by vás mohlo zaujímať: