Živnostníci budú odvádzať v roku 2013 vyššie odvody

Dňom 1.1.2013 sa výrazne zmenili  odvody na Slovensku. Týmto dňom nadobudli účinnosť dve zásadné novely zákonov č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Od 1.1.2013 sa zmenili odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Sociálne poistenie

Ak SZČO v roku 2011 dosiahla príjem z podnikania  a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 4.078,68 Eur, je povinná podľa zákona č.461/2003 Z.Z. o sociálnom poistení platiť odvody do sociálnej poisťovne.

SZČO platí poistné od júla 2012 do 31.12.2012 (vzhľadom k novele zákona o sociálnom poistení) tak, že si sama vypočíta poistné  z polovice vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2011.

mesačný vymeriavací základ = zdaniteľný príjem za r. 2011 : 2 : 12

poistné = mesačný vymeriavací základ x príslušné % poistenia

4,4% na nemocenské poistenie
18% na starobné poistenie
6% na invalidné poistenie
4,75% do rezervného fondu

Do 31.12.2012 platilo:

  • minimálny vymeriavací základ 339,89 Eur
  • minimálne poistné 112,66 Eur
  • maximálny vymeriavací základ pre nemocenské poistenie 1.153,50 Eur
  • maximálne nemocenské poistenie 50,75 Eur
  • maximálny vymeriavací základ pre starobné poistenie, invalidné poistenie a príspevok do rezervného fondu 3.076,- Eur
  • maximálne starobné poistenie, invalidné poistenie a príspevok do rezervného fondu 884,35 Eur

Zmena k 1.1.2013

Od 1.1.2013 sa mení výška vymeriavacieho základu, teda jeho minimálna a maximálna hranica. Minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje na sumu 393,- Eur. Z toho dôvodu sa mení aj minimálne poistné na 130,27 Eur. Maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje jednotne na 3.930,- Eur, čomu zodpovedá aj maximálne poistné 1.302,79 Eur.

Všetky SZČO, ktoré do 1.1.2013 platili do Sociálnej poisťovne odvody nižšie ako 130,27 Eur, budú od januára 2013 platiť 130,27 Eur.

SZČO, ktoré platili zo základu vyššieho ako 1.153,50 Eur, si musia od januára 2013 prepočítať poistné zo základu upraveného vzhľadom na nový jednotný maximálny základ 3.930,- Eur.

Splatnosť poistného za január 2013 je do 8. februára 2013. Splatnosť poistného za ďalšie mesiace je vždy do 8.-ho dňa nasledujúceho mesiaca.

Poberatelia starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a SZČO, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok neplatia invalidné poistenie. U nich je nová minimálna suma poistného vo výške 106,69 Eur.

Zdravotné poistenie

Podľa § 28a ods. 11 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení je zdravotná poisťovňa povinná vypočítať SZČO preddavky na poistné na rok 2013 a ich výšku oznámiť SZČO do 31.1.2013.

Ak SZČO k  1.1.2013 zmenila zdravotnú poisťovňu, musí do 8. februára 2013 novej zdravotnej poisťovni oznámiť výšku preddavkov, tak ako jej ich oznámila  jeho bývalá zdravotná poisťovňa.

SZČO musí uhradiť poistné do zdravotnej poisťovne za január 2013 najneskôr do 8. februára 2013. Splatnosť poistného za ďalšie mesiace je vždy do 8.-ho dňa nasledujúceho mesiaca.

Čo by vás mohlo zaujímať: