Aké zmeny čakajú dohodárov v roku 2013

Od 1.1.2013 dohodár, ktorý je povinne nemocensky poistený, povinne dôchodkovo poistený a povinne poistený v nezamestnanosti.Dohodár, ktorý má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, má z nej pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti a nie je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, resp. výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, má od 1. januára 2013 postavenie zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Tento dohodár platí ako zamestnanec poistné:

 • na nemocenské poistenie – sadzba 1,4 % z vymeriavacieho základu (VZ),
 • na starobné poistenie – 4 % z VZ,
 • na invalidné poistenie (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) – 3 % z VZ,
 • na poistenie v nezamestnanosti (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) – 1 % z VZ.

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára platí poistné:

 • na nemocenské poistenie – 1,4 % z VZ,
 • na starobné poistenie – 14 % z VZ,
 • na invalidné poistenie (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) – 3 % z VZ,
 • na poistenie v nezamestnanosti (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) – 1 % z VZ,
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ,
 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ na garančné poistenie – 0,25 % z VZ (ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený).

Dohodár, ktorý je len povinne dôchodkovo poistený

Dohodár je len povinne dôchodkovo poistený v prípade:

 • ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a má z nej nepravidelný príjem,
 • ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, či už s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom,
 • ak má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta buď s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom (okrem dohody, ktorú má určenú na neplatenie dôchodkového poistenia, za predpokladu nepresiahnutia hraničného príjmu 66 eur/155 eur).

Dohodár ako zamestnanec na účely dôchodkového poistenia platí poistné:

 • na starobné poistenie – sadzba 4 % z VZ,
 • na invalidné poistenie – sadzba 3 % z VZ (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti).

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára platí poistné:

 • na starobné poistenie – 14 % z VZ,
 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti),
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ,
 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ
 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ (ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený).

Dohodár, ktorý je len povinne dôchodkovo poistený s nepravidelným príjmom

Splatnosť poistného z dohody s nepravidelným príjmom je až po zániku dohody (t. j. do 8. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dohoda zanikla). Vymeriavací základ je priemerný mesačný príjem dohodára, t. j. podiel súčtu všetkých zúčtovaných príjmov zo závislej činnosti počas trvania dohody a počtu mesiacov trvania právneho vzťahu dohody. Zamestnávateľ vykazuje vymeriavacie základy a poistné na tlačive Výkaz poistného a príspevkov.

Výnimka z povinného poistenia u dohodárov – študenti

Pri dohodách o brigádnickej práci študentov má žiak alebo študent možnosť určiť si jednu dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Ak má žiak/študent uzatvorené viaceré dohody o brigádnickej práci študenta, určiť si môže na neplatenie iba jednu z nich. To znamená, že zo všetkých ostatných dohôd je tento žiak/študent povinne poistený a platí poistné na sociálne poistenie.
Podmienky pre výnimku z dôchodkového poistenia:

 • dohoda o brigádnickej práci študenta,
 • určenie dohody,
 • nepresiahnutie príjmu.
 • podmienka nepresiahnutia mesačného/priemerného mesačného príjmu nad hraničnú sumu. Hraničná suma do 18 rokov (vrátane celého kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil dohodár 18 rokov) je 66 eur, inak 155 eur.
 • dohodu na neplatenie dôchodkového poistenia si dohodár určuje u zamestnávateľa. V kalendárnom mesiaci si takto môže určiť iba jednu dohodu. Ak dohodár určí viacero dohôd na kalendárny mesiac, hrozí mu od Sociálnej poisťovne pokuta.
 • Z určenej dohody v prípade nepresiahnutia príjmu nad hraničnú sumu dohodár nebude ani nemocensky poistený, ani dôchodkovo poistený a ani poistený v nezamestnanosti.

Dohodár ako zamestnanec v tomto prípade nebude platiť poistné na sociálne poistenie. Bude sa považovať naďalej za zamestnanca len na účely úrazového a garančného poistenia. Zamestnávateľ z odmeny takéhoto dohodára platí poistné:

 • na úrazové – sadzba 0,8 % z VZ,
 • na garančné poistenie – sadzba 0,25 % z VZ.

Čo by vás mohlo zaujímať: