Aké zmeny priniesla novelizovaná daň z príjmov v roku 2013

Aké zmeny priniesla novelizovaná daň z príjmov v roku 2013? Tak ako každý rok aj pre rok 2013 Národná rada Slovenskej republiky prepravila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá sa týka zamestnancov, živnostníkov, príležitostného prenájmu a firmy. V nasledujúcich riadkoch si rozoberieme tie najzásadnejšie zmeny pre fyzické osoby od 01.01.2013 v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 1. Nepeňažné príjmy dôchodcov, § 5 – príjmom zo závislej činnosti okrem iného od 01.01.2013 aj nepeňažný príjem poskytnutý od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane :
 • poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku
 • poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku
 • osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia.

Tento novo definovaný druh príjmu zo zamestnania je predmetom dane ale nepodlieha sociálnemu poisteniu.

 1. Zdanenie príjmov autorov a umelcov, §6 ods. 2 – príjmom z inej samostatnej zárobkovej činnosti boli do konca roka 2012 príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.. Na základe doplneného ustanovenia § 6 ods. 2 zákona od 01.01.2013 medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti patria aj:
 •  príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady – ide o príjmy za diela, ktoré nie sú vytvárané na základe konkrétnej objednávky, ale dielo vzniklo na základe vlastnej inšpirácie a na vlastné náklady autora. (maliar, sochár, spisovateľ. Ide o príjmy, ktoré si autor vysporiada prostredníctvom daňového priznania. Keďže ide o aktívne príjmy, daňovník má nárok na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus.
 • príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie. Ak sa daňovník (autor článku) vopred písomne dohodne s platiteľom dane, že daň nevyberie, príjmy sa nezdania zrážkovou daňou. Autor ich potom v tomto prípade zdaní po skončení zdaňovacieho obdobia prostredníctvom podaného daňového priznania. (o zmenách týkajúcich sa zrážkovej dani si bližšie povieme v nasledujúcich riadkoch článku v samostatnej časti „ Zrážková daň“)
 1. Paušálne výdavky, § 6 ods. 10 – paušálne výdavky môže využiť daňovník, ktorý nieje platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobie a rozhodne sa neuplatniť preukázateľné daňové výdavky. V sumách paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktorá je daňovník povinný platiť v súvislosti s vykonávaním SZČO a inaej samostatnej zárobkovej činnosti.
 •  Paušálne výdavky od 01.01.2013 ostávajú zachované vo výške 40% zo zdaniteľných príjmov. Sú však obmedzené limitom vo výške 420,- Eur za mesiac. Ak daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činností má príjmy počas celého roka, maximálna výška daňových výdavkov je v sume 5 040,- Eur / rok
 • Pri príjmoch z príležitostného prenájmu sa ruší možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov. Od za zdaňovacie 2013 môžu daňovníci pri prenájmu nehnuteľností uplatňovať už len preukázateľné výdavky prostredníctvom účtovníctva alebo daňovej evidencie.

4. Oslobodenie od dani z príjmu, § 9zvyšuje sa hranica oslobodenia o dani z príjmu z prijatej ceny alebo výhry. Od dani z príjmu je od 01.01.2013 oslobodená prijatá cena alebo výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur. Len pre porovnanie, do konca roku 2012 dani z príjmu podliehali prijaté ceny a výhry v hodnote prevyšujúcej 165,97,- Eur.

 1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, §11 – základ dane z príjmov zo zamestnania ale bo zo živnosti za zdaňovacie obdobie je možné znížiť najviac o 19,2 násobok životného minima platného k 01.01. príslušného zdaňovacieho obdobia. Pre rok 2013 sa bude pre tieto účely počítať suma životného minima vo výška 194, 58 Eur. Suma nezdaniteľnej časti dane na daňovníka sa mení každoročne v závislosti od výšky sumy životného minima. Potom nezdaniteľná časť na daňovníka je:
 • 194,58 Eur x 19,2 = 3 735,94 Eur na daňovníka / rok 2013
 • 3 735,94 Eur : 12 mesiacov = 311,32Eurna daňovníka / mesiac
 1. Nezdaniteľná časť dane na manželku / manžela, §11 ods. 4 – mení sa aj okruh, ktorí si budú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela. Do 31.12.2012 bolo jedinou podmienkou nároku na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela to, že daňovník žije s manželkou/manželom v spoločnej domácnosti. Od 01.01.2013 nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela bude mať daňovník len v prípade ak:
 • žije s manželkou/manželom v spoločnej domácnosti
 • ak sa manželka/manžel v zdaňovacom období starala o vyživované dieťa ( do zániku nároku na rodičovský príspevok) alebo
 • ak manželka /manžel poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzať o zamestnanie alebo
 • sa manželka/manžel považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo
 • sa manželka/manžel považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

7. Nový typ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, §11. ods. 8 – novým typom nezdaniteľnej časti dane na daňovníka je od 01.01.2013 do 31.12.2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zamestnávateľ zohľadní dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie až v ročnom zúčtovaní dane. Túto nezdaniteľnú časť základu dane bude možné prvý krát uplatniť v ročnom zúčtovaní dane za rok 2013. Základ dane si bude možné znížiť o dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie najviac do výšky 2% základu dane, maximálne však vo výške 60- násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov tj. z roku 2011. Priemerná mesačná mzda v roku 2011 bola 786 Eur. Maximálne výšky novej nezdaniteľnej časti dane pre rok 2013 je 943,2 Eur, prepočet:

 • 60 x 786 Eur = 47 160 Eur x 2% = 943,2 Eur / rok

8. Sadzba dane, § 15zavedenie progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb s dvomi sadzbami dane:

 • 19% zo základu dane do výške 176,8- násobku sumy platného životnému minima vrátane
 • 23% zo základu dane do výške 176,8- násobku sumy platného životnému minima vrátane. Zvýšená sadzba dane sa použije už aj pri výpočte mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Životné minimum je suma peňazí, ktorú potrebuje človek na zabezpečenie svojich základných potrieb. Sumu životného minima každoročne zvyšuje od 01.júla opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je 194,58 € mesačne od 01.07.2012 do 30.06.2013. Základ dane nepresahujúci 176,8 násobok životného minima bude zdaňovaný 19% sadzbou dane. Keďže sumu životného minim platná k 01.01.2013 bude 194,58 Eur, 19% sadzbou dane sa bude zdaňovaný základ dane do výšky 34 401,74 Eur ročne ( 176,8 x 194,58). tj. 2 866,81 Eur mesačne. Časť základu dane, ktorá presiahne túto hranicu už bude zdaňované 25% sadzbou dane.

 •  Zavádza sa osobitná sadzba dane vo výške 5%, ktorou budú zdaňované príjmy zo závislej činnosti niktorých ústavných činiteľov. ( poslanci, prezident, členovia vlády, predseda podpredseda NKÚ). Suma osobitnej dane ústavného činiteľa sa vypočíta z jeho hrubého príjmu pred uplatnením poistného a príspevkov a pomernej mesačnej nezdaniteľnej časti dane na daňovníka pričom osobitná daň neznižuje úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti. ústavného činiteľa
 1. Možnosti uplatnenia daňového bonusu, § 33 – od roku 2013 je taktiež obmedzená možnosť uplatňovania daňového bonusu. Podľa legislatívy platnej do 31.12.2012 si daňový bonus mohol uplatniť daňovník ktorý dosahuje aktívne aj pasívne príjmy. Od 01.01.2013 si daňový bonus bude môcť uplatniť len daňovník, ktorý dosiahne 6-násobok minimálnej mzdy len z aktívnych príjmov tj. z príjmov zo zamestnania alebo z podnikania.
 2. Zrážková daň § 43 – je stanovená pevná sadzba dane vo výške 19% z príjmov z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
 • Ruší sa možnosť odpočítavania paušálnych výdavkov od vyplácaných príjmov autorov
 • Príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie ak nejde o umelecký výkon sú od 01.01.2013 zdaňované zrážkovou daňou. Daň vo výške 19% bude zrazená z hrubých príjmov autorov za príspevky do novín a časopisov znížený o zrazený príspevok do Literárneho fondu vo výške 2% z hrubých príjmov. Takto zrazená daň sa bude považovať za daňovo vysporiadanú.
 • Ak sa daňovník (autor článku) vopred písomne dohodne s platiteľom dane, že daň nevyberie, príjmy sa nezdania zrážkovou daňou. Platiteľ dane má do 15. januára po uplynutí kalendárneho roka povinnosť oznámiť správcovi dane uzavretie dohôd (zoznam autorov a výšku príjmu) o tom, že daň nebola vykonaná zrážkou pri vyplatení príjmov autorom za ich príspevky do časopisov, novín, rozhlasu a televízie. Autor ich potom v tomto prípade zdaní po skončení zdaňovacieho obdobia prostredníctvom podaného daňového priznania.
 • Ruší sa aj odpočítanie paušálnych výdavkov pred zrazením dane v prípade vyplácania príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou ( tzv. nerezidentom v SR, aj zahraničným umelcom) za umelecký a športový výkon vykonávaný na území SR. Znamená to, pri príjmoch územia SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou z bude daň zrazená z hrubých príjmov sadzbou dane podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Súviace články:

Čo by vás mohlo zaujímať: