Ako získať úľavu na dani

Povinnosťou daňovníka je príjmy, ktoré podliehajú dani priznať v daňovom priznaní a zdaniť. No každý má možnosť svoje príjmy znížiť o daňové výdavky a rôzne úľavy na dani. Medzi najznámejšiu a najviac využívanú úľavu patrí nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. No naša daňová legislatíva pozná o niečo viac úľav na dani, ktoré daňovníci využívajú málo alebo vôbec.

Úľavy na dani upravuje Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Je najviac využívanou úľavou na dani z príjmov. Daňovník si ju môže uplatniť len z dvoch druhov príjmu. A to z príjmov zo závislej činnosti (§5) a z príjmov z podnikania (§6). Netreba zabudnúť na to, že daňovník nesmie byť k 1.1 poberateľom starobného dôchodku.

Zamestnanec (§5) si môže nezdaniteľnú časť uplatniť z každého príjmu. Je jedno či ide o hlavný pracovný pomer alebo vedľajší. Nie je problém, ak je pracovný pomer skrátený. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov, sám si určí, v ktorom si bude uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane. Nezdaniteľnú časť si totiž môže uplatniť len z jedného príjmu. Zamestnanci si preto zväčša uplatňujú nezdaniteľnú časť z vyššieho príjmu. V konečnom dôsledku je to však jedno, pretože všetky príjmy z §5 sa v daňovom priznaní načítajú.

Podnikatelia a SZČO (§6) to majú o niečo zložitejšie, pretože nie pri všetkých druhoch príjmov si môžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Daňovník si môže nezdaniteľnú časť uplatniť iba pri príjmoch uvedených v §6 ods. 1 a 2.

Maximálna nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2013 je 3.735,94 Eura/rok, tzn. 311,32 Eura/mesiac. Ak mal daňovník v roku 2013 príjem vyšší ako 100 – násobok životného minima ( od 1.7. 2013 198,07 Eura, do 30.6.2013 platila suma 194,58 Eura) jeho nezdaniteľná čiastka sa znižuje.

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/-ku

Pokiaľ daňovník nedosiahol v zdaňovacom období príjem vyšší ako 176,8 – násobok životného minima, môže si uplatniť nezdaniteľnú čiastku na manžela, resp. manželku. Musia byť však splnené aj ďalšie podmienky:

  • ide o manžela alebo manželku (nie o druha alebo družku),
  • manžel alebo manželka žije s daňovníkom v jednej domácnosti,
  • príjem manžela (manželky) nie je vyšší ako 19,2 – násobok životného minima, pre rok 2013 je to suma 3.735,94 Eura.

Daňový bonus

Ak mal zamestnanec v priebehu zdaňovacieho obdobia príjem vyšší ako 6 – násobok minimálnej mzdy ( pre rok 2013 je to suma  2.026,20 Eura /6 x 337,70 Eura/ ). Podnikateľ alebo SZČO (§6) pre priznanie daňového bonusu musí mať nielen požadovaný príjem, ale jeho základ dane nesmie byť menší ako nula, tzn., nesmie dosiahnuť v zdaňovacom období stratu. Ďalšie podmienky pre priznanie daňového bonusu sú podrobne opísané v článku https://www.123peniaze.sk/dane/priame/narok-na-danovy-bonus-na-dieta/.

Oslobodenie od dane pri prenájme nehnuteľnosti

Aj v priebehu roka 2013 si môže daňovník, prenajímajúci nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti uplatniť oslobodenie od dane vo výške 500,- Eur za zdaňovacie obdobie. Ak daňovník prenajímal nehnuteľnosť len časť zdaňovacieho obdobia, nemôže si uplatniť celú sumu oslobodenú od dane  ale len jej alikvotnú časť. Viac info sa dozviete v článku https://www.123peniaze.sk/dane/nepriame/daju-sa-uplatnit-pausalne-vydavky-na-prenajom-nehnutelnosti-aj-v-roku-2013/ .

Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci a stimulov

Úľavu na dani pre príjemcov investičnej pomoci si môže uplatniť iba daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúce úľavu na dani. Daňovník si môže uplatniť úľavu na dani najviac na obdobie desať bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov. Výška uplatneného nároku na úľavu na dani si určí daňovník sám podľa § 30a. Daňovník, príjemca investičnej pomoci, sa sám rozhodne, ako vypočíta výšku úľavy. Najviac používaný je výpočet koeficientom 0,8.

Príjemca stimulov si môže uplatniť nárok na úľavu na dani najviac do výšky nákladov vykázaných v účtovníctve daňovníka podľa § 30b.  Daňovníkovi však muselo byť vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov.

Životné poistenie 

Od 1.1.2011 si daňovník nemôže znížiť základ dane o sumu zaplateného životného poistenia, či doplnkového dôchodkového sporenia.

Starobné dôchodkové sporenie

Od 1.1. 2013 si daňovník môže uplatniť na zníženie základu dane uhradené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Suma je obmedzená, nesmie prekročiť 2% zo základu dane z aktívnych príjmov (§5 a §6 okrem príjmu z prenájmu nehnuteľnosti). Ďalšou podmienkou je maximálna výška, tá nesmie presiahnuť 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorá platila dva roky pred rokom, za ktorý sa príslušný základ dane bude zisťovať. Zaplatené starobné dôchodkové sporenie si bude môcť daňovník odpočítať až po skončení roka. A to buď v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§5 zamestnanec) alebo v daňovom priznaní (§6 SZČO).

 

 

Čo by vás mohlo zaujímať: