Daň vyberaná zrážkou z príjmov

Daň vyberanú zrážkou upravuje § 43 zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide o osobitný spôsob vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť zrazenia dane má platiteľ dane, ktorý vypláca plnenie po znížení o zrazenú daň. Zákon taxatívne vymenováva prípady, pri ktorých môže byť vybraná daň považovaná za preddavok na daň, ktorý sa vysporiada v daňovom priznaní. V ostatných prípadoch, a je ich podstatná väčšina, sa zrazená daň považuje za vysporiadanú.  

Zrážková daň je jednou z možností zabezpečenia úhrady dane pri zdroji. Charakteristickým znakom tejto formy zabezpečenia dane je prenesenie zodpovednosti za vyberanie dane na subjekt, ktorý vypláca úhradu v prospech daňovníka.

Kto je platiteľom dane vyberanej zrážkou?

Daň vyberaná zrážkou plynie platiteľom dane zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Tuzemský platiteľ dane, stále prevádzkarne zahraničných osôb umiestnené na území SR nevynímajúc je povinný zraziť a odviesť daň daňovníkovi so sídlom alebo bydliskom v zahraničí.

Aká je výška dane vyberanej zrážkou?

Pre daň vyberanú zrážkou sa používa sadzba dane vo výške 19%.

Čo je predmetom dane vyberanej zrážkou?

 • úrok,
 • výhra,
 • výnos, ktorý plynie z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov,
 • výnos z podielových listov, z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, z vkladových listov,
 • výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúcich fyzickým osobám,
 • príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu, televízie (v prípade, že príjem nie je príjmom za umelecký výkon),
 • dávka z doplnkového dôchodkového sporenia,
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
 • príjem od zamestnávateľa – príjem z dohôd,
 • peňažná výhra v lotériách a iných podobných hrách,
 • peňažná výhra z reklamných súťaží a žrebovaní ( suma nesmie byť vyššia ako 165,97 Eura),
 • peňažná cena z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže a zo športových súťaží, ak je jej suma vyššia ako 165,97 Eura atď.

Príjmy od zamestnávateľa zdaňované zrážkovou daňou

Nie všetky príjmy od zamestnávateľa sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou podľa §43 o dani z príjmu.

Zrážkovou daňou sa  zdaňujú hlavne:

 • dohoda o vykonaní práce,
 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o práci študenta.

 

Zdaňovanie príjmu z doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) a z poistného plnenia pre prípad dožitia určitého veku

Takéto príjmy sú považované za príjmy podľa §7 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, teda za príjmy z kapitálového majetku. Daňovník ich uvádza v daňovom priznaní za daň z príjmu fyzickej osoby, typ B. Daňovník nemôže dosiahnuť stratu z príjmov z kapitálového majetku podľa §7.

Ak  boli daňovníkovi príjmy z DDS a z poistného plnenia pre prípad dožitia určitého veku vyplatené jednorazovo, daňovník v daňovom priznaní prizná príjmy z plnenia DDS a z poistného plnenia pre prípad dožitia určitého veku a zároveň v daňovom priznaní uvedie výdavky vynaložené na zaplatenie vkladov a poistného.

Ak sú daňovníkovi príjmy z poistenia pre prípad dožitia určitého veku  vyplácané preddavkovo, dani vyberanej zrážkou daňovník zdaní rozdiel medzi zaplateným  poistným a plnením z poistenia pre prípad dožitia určitého veku. Daňovník podáva daňové priznanie v tom období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn súm plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku presiahne celkový úhrn súm zaplateného poistenia. Daňovník si v daňovom priznaní započíta zrazenú daň vybranú zrážkou z predchádzajúcich výplat  na úhradu celkovej dane.

V prípade dôchodku sa rozdelia zaplatené vklady alebo poistné na celé obdobie poberania dôchodku. Keďže daňovník nevie, akého veku sa dožije, obdobie poberania dôchodku nie je dohodnuté. Preto sa určí ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa údajov, ktoré vyhlasuje Štatistický úrad Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase, keď dôchodok začne poberať prvý raz.

Príjmy autorov zdaňované zrážkovou daňou

Podľa § 43 zákona o dani z príjmov sa zdaňujú aj príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, televízie a rozhlasu, pokiaľ sa nejedná o príjmy za umelecký výkon.

Takéto príjmy sa zaraďujú do §6 zákona o dani z príjmu. Z toho dôvodu si autori príspevkov môžu uplatniť buď skutočne vynaložené výdavky alebo paušálne výdavky vo výške 40%.

Zrážková daň rieši otázku zabezpečenia predchádzania daňových únikov predovšetkým príjmov, ktoré sú vyplácané zo zahraničia. Zároveň zabezpečuje jednoduchšie a prehľadnejšie vyberanie daní. V neposlednom rade odbremeňuje príjemcu platby od povinnosti podávania daňového priznania, ak daňovník poberá príjmy vysporiadané pri zdroji zo zahraničia ale aj na území SR, v prípade, ak nepoberá iný druh príjmov.

Čo by vás mohlo zaujímať: