Nárok na daňový bonus na dieťa

peniaze na hypotéku

Všetci rodičia, ktorý splnia určené podmienky, môžu využiť zvýhodnenie vo forme zníženia základu dane o určitú čiastku na dieťa, ktoré majú a vychovávajú. Nárok na daňový bonus na dieťa má každý, kto dosiahne výšku zdaniteľných príjmov aspoň 1 963,20 Eur na rok a do tejto hranice sa počíta príjem zo zamestnania, podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu a z týchto príjmov vykáže základe dane.

Okrem toho, daňový bonus na dieťa pre rok 2012 môže získať len ten, kto vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manželky, dieťa v náhradnej starostlivosti, alebo dieťa, ktoré sa podľa zákona o prídavku na dieťa považuje za nezaopatrené. Uplatnenie na dieťa je možné len vtedy, ak rodič preukáže nárok príslušnými dokladmi a to sú kópia rodného listu a potvrdenie o návšteve školy. Daňový bonus sa uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom; prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Nárok na daňový bonus pri narodení dieťaťa

Nárok na daňový bonus pri narodení dieťaťa vzniká už v prvom mesiaci, pokiaľ je predložený rodný list. V prípade staršieho veku, vzniká nárok v mesiaci začatia štúdia, po skončení povinnej školskej dochádzky. Je ale potrebné predloženie Potvrdenia o návšteve školy. Na to, aby ste mohli tento daňový bonus získať, ale musíte preukázať, že sa o dieťa stará a vyživujete ho.

Na účely zákona sa za vyživované dieťa sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa. Nárok na tento daňový bonus máte aj za dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nárok máte aj za to dieťa, ktoré sa po skončení povinnej školskej dochádzky zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, najdlhšie však do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo absolvuje prípravný kurz na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie, prípravný kurz na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie  kurz pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúci jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

Dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti, sa tiež považuje za vyživované dieťa a máte teda nárok na to, uplatniť si na neho daňový bonus v plnej výške. O všetkých skutočnostiach je ale potrebné predložiť príslušnému úradu potvrdenia a doklady, aby ste si mohli tento nárok v praxi aj uplatniť.

Daňový bonus na dieťa 2012

Daňový bonus na dieťa za rok 2012 je vo výške 249,24 Eura ročne. Túto čiastku si môžete odrátať zo základu dane a z tejto sumy neplatíte daň, pokiaľ by ste mali nejakú platiť. Neplatí ale, že by bola táto suma nárokovateľná ako daňový preplatok. Pozor ale na to, z akej činnosti budete mať príjem, pretože tento daňový bonus nie je uplatniteľný na všetky druhy príjmov.

Netýka sa totiž príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, z kapitálového majetku, z úrokov z vkladov na účte v banke, z poskytnutých pôžičiek a pokiaľ máte príjmy z príležitostných činností, ako sú napríklad príjmy z predaja nehnuteľnosti, z výhry a podobne. Daňovník, ktorý v daňovom priznaní uvedie len tieto druhy príjmov, nemá nárok uplatniť si na tieto druhy príjmov daňový bonus a bude musieť daň zaplatiť v plnej výške podľa aktuálnej legislatívy. Navyše, vo veľa prípadoch ide rovno o zrážkovú daň, ako napríklad o daň z vkladov na bankovom účte.

Výnimka pre uplatnenie platí ešte pre príjmy zo zahraničia a zo Slovenska. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou si môže uplatniť daňový bonus, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Ak budete mať menej ako 90 percent zo všetkých týchto príjmov, uplatniť si nárok na daňový bonus nebudete môcť.

Ako je to po rozvode?

Ak sa jedná o rozvod, tak nič nemení na situácii ohľadom nároku na daňový bonus. Na jedno alebo aj viac detí si môže uplatniť nárok na daňový bonus len jeden rodič. Ak máte detí viac, tak nie je možné si to rozdeliť a nárok si uplatňuje na všetky deti len jeden z rodičov. To platí aj v prípade manželstva, takže či manželia a rozvedení rodičia v tomto majú jednotnú situáciu. V prípade rozvodu je možno horšie to, že sa treba na tejto skutočnosti dohodnúť aj oficiálne a veľakrát je možnosť dohody práve v takejto životnej situácii dosť obtiažna.

To čo sa ale dá spraviť je, že sa môže rozdeliť obdobie. Manželka si tak napríklad môže uplatniť daňový bonus prvý pol rok a na všetky deti a manžel potom na druhý pol rok. To platí aj pre prípad rozvedených partnerov a môžu si teda takto vlastne rozdeliť tento bonus na polovicu. Všeobecne rozvoz nekomplikuje vyplácanie a nárok na daňový bonus na dieťa či deti, pokiaľ sa partneri vedia dohodnúť na presných pravidlách fungovania v tejto otázke.

Nárok na daňový bonus a materská

Pokiaľ sa jedná o nárok na daňový bonus, tak sa dá uplatniť len v prípade, že máte príjmy z presne vymedzených činností, avšak v skratke to znamená, že pracujete. Znamená to teda, že ak ste doma a materská a rodičovský príspevok sú určené práve pre tých rodičov, čo nepracujú a sú doma, tak nemáte nárok na tento daňový bonus na dieťa. Zároveň, pokiaľ by sa aj legislatíva zmenila tak, aby ste mohli pracovať, musíte dosiahnuť určenú hranicu príjmov pre to, aby ste si mohli daňový bonus na dieťa nárokovať. Kým zamestnávateľ Vám mohol tento daňový bonus vyplácať, v takomto prípade bude len odpočítaný z daní. Uplatnenie na dieťa je treba vykonať podľa presne predpísaných tlačív a doložiť všetky potrebné doklady.

Druhou možnosťou je, že si tento nárok na daňový bonus uplatní napríklad manžel, keď je manželka s dieťaťom doma. Prípadne manželka, ak je doma a stará sa o dieťa či deti manžel. V takomto prípade nárok nestratíte a stále môžete získať bonus na dani, aj keď Vy priamo nepracujete, ale partner to môže využiť pri svojej činnosti. Samozrejme, že jeho príjmy musia byť v súlade s tým, čo bolo napísané vyššie, takže musia spĺňať finančnú hranicu ako aj pôvod a zdroj príjmov.

Čo by vás mohlo zaujímať: