Nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od 01.01.2013

Národná rada Slovenskej republiky  zákonom č. 252/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zákona a zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení zaviedla s účinnosťou od 01.01.2013 do zákona novú nezdaniteľnú časť dane na daňovníka  – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Čo je starobné dôchodkové sporenie?

Dôchodkový systém v SR podľa súčasného právneho stavu pozostáva z:

 1. pilier –  verejný systém – povinné dôchodkové poistenie podľa zákona o sociálnom poistení
 2. pilier – Starobné dôchodkové sporenie – osobný účty sporiteľa
 3. pilier – Doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. DDS-ky,  Životné poistenie

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa zákona o Sociálnom poistení zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, tzv. druhý pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky sporiteľov spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS) na osobnom účte sporiteľa. Starobné dôchodkové sporenie nazývame aj druhý pilier dôchodkového systému na Slovensku.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí:

 • zamestnávateľ za svojich zamestnancov,
 • SZČO zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba
 • štát
 • Sociálna poisťovňa

Rozdelenie povinných odvodov do Sociálnej poisťovne v celkovej sume 18% z  vymeriavacieho základu.:

I. pilier – verejný systém –  9%

II. pilier – osobný účet sporiteľa 9%

Viac sa o starobnom dôchodkovom sporené a ako aj o dôchodkovom systéme sa dočítate na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá je priamo zameraná na  starobné dôchodkové sporenie.

Od 1. septembra 2012 sa príspevok na starobné poistenie v II. pilieri znižuje na 4 % z vymeriavacieho základu. Rozdelenie povinných sociálnych odvodov vo výške 18 % medzi I. pilier a II. pilier  bol   do 31.08.2012 vo výške 9 % + 9 %, od 1.  septembra 2012  bude nasledovný :

 • I. pilier – verejný systém –  14 %
 • II. pilier – osobný účet sporiteľa – 4 %

Od 01.01.2013 si sporitelia môžu starobné dôchodkové sporenie, kam im doteraz plynulo mesačne 9 % z ich odvodov, navýšiť o dobrovoľný príspevok.  Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o dôchodkovom starobnom sporení. Samotnú správu a výber týchto príspevkov na starobné dôchodkové sporenie už nebude zastrešovať sociálna poisťovňa ale samotná dôchodková správcovská spoločnosť.

Zmena je účinná od 1. septembra 2012 a je časovo ohraničená rokom 2016; od roku 2017 sa bude sadzba zvyšovať každý rok o 0,25 % tak, aby v roku 2024 dosiahla 6 %.

Na základe vyššie citovanej novely zákona o dani z príjmov od 01.01.2013 v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. nezdaniteľnými časťami základu dane na  daňovníka sú:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 • suma  preukázateľné zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v presne vymedzenej maximálnej výške. Ide o dočasné zavedenie novej nezdaniteľnosti časti na daňovníka, ktorá bude v zákone aplikovaná do roku 31.12.2016.

Aká je maximálna výška novej nezdaniteľnej časti základu dane?

Preukázateľne zaplatené dobrovoľné  príspevky na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník uplatniť najviac do výšky 2 % zo základu dane zisteného z príjmov zo zamestnania alebo z príjmov SZČO alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma príspevkov presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Nové povinnosti pre zamestnávateľa a zamestnanca

Zamestnávateľ na túto novú nezdaniteľnú časť základu dane prihliadne raz ročne a to pri ročnom zúčtovaní. V prípade, že zamestnávateľ za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie a zamestnanec ho platí sám, predloží svojmu zamestnávateľovi výpis z osobného účtu zaslaný dôchodkovou správcovskou spoločnosť. Dôchodková správcovská spoločnosť výpis z osobného účtu musí zaslať do 31. január za predchádzajúci kalendárny rok. Ak zamestnanec výpis z osobného účtu nepredloží, zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní neprihliadne na túto nezdaniteľnú časť základu dane. Po prvý raz sa táto nezdaniteľná časť základu dane použije v roku 2014 v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu za zdaňovacie obdobie 2013.

Zamestnávateľovi, ako platiteľovi dane, vyplýva z toho nová povinnosť. Na mzdovom liste zamestnanca uvádzať aj sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ak ho za zamestnanca odvádza.

Prečítajte si aj:

Čo by vás mohlo zaujímať: