Použitie a poukázanie podielu 2% z dane na osobitné účely

Opäť je tu čas možnosti poukázať 2 % zo zaplatenej dane v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely upravuje zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 50.

Kto môže poukázať 2% zo zaplatenej dane?

Daňovník, ktorý je

a) fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len „prijímateľ”) alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu; ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus,

b) právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené v odseku 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4 len do výšky 1,5 % zaplatenej dane.

 Koľko najmenej môže daňovník poukázať?

Podiel zaplatenej dane je najmenej

a) 3,32 eura, ak daňovníkom je fyzická osoba,

b) 8,30 eura pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba.

Komu môže daňovník poukázať 2% zo zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je

a) občianske združenie,

b) nadácia,

c) neinvestičný fond,

d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,

f) organizácia s medzinárodným prvkom,

g) Slovenský Červený kríž,

h) subjekty výskumu a vývoja,

i) Protidrogový fond,

j) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Ako môže daňovník poukázať 2 % zo zaplatenej dane?

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí (ďalej len „vyhlásenie“), obsahuje

a) presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to

1. meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo telefónu, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom fyzickou osobou,

2. obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo daňovníka, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom právnickou osobou,

b) sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,

c) zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,

d) identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov podľa odseku 4, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie,

e) uvedenie sumy pripadajúcej na každého prijímateľa.

Postup pri poukázaní:

Ak je daňovník zamestnanec nepodával si sám daňové priznanie:

 • Z Potvrdenia si zistí dátum zaplatenia dane a vypočíta:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môže v prospech prijímateľa poukázať, ak daňovník v roku 2012 nebol dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracoval menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak daňovník v roku 2012 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získal o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú/é v roku 2012 dobrovoľnícky pracoval

 • Daňovník vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2012. V riadku 09 uvedie sumu dane, ktorú za neho zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 03 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 10 daňovník napíše 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlené na dve desatinné miesta nahor. Vypočítaná suma však musí byť minimálne 3,32 €. V riadku 11 daňovník uvedie dátum z riadku 05 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa toto vyhlásenie podáva;
 • V II. oddiely tlačiva daňovník uvedie údaje o prijímateľovi ( o neziskovej organizácií):

IČO:                  (IČO sa vpisuje zľava)
Právna forma: 
Obchodné meno (názov):  
Sídlo:
Číslo:
PSČ:
Obec:

Ak je daňovník fyzická osoba, zamestnanec a sám si podával daňové priznanie:

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
 • Daňovník si vypočíta:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú/é daňovník v roku 2012 dobrovoľnícky pracoval.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručí v lehote, ktorú má na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na svoj daňový úrad a v tomto termíne aj zaplatí daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodáva na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodáva. Ak daňovník poukázal 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,5%  resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby v Časti IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak sa daňovník rozhodne podporiť viacej prijímateľov, vloží prílohu do DP (je to uvedené na poslednej strane DP). Uvedie tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú chce v ich prospech poukázať. V DP časti IV, kolónke 4 daňovník napíše koľkým prijímateľom chcete poukázať svoj podiel z dane.

Výpočet 1,5% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:

 • Ak daňovník v roku 2012 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 2.4.2013) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V DP časť IV., kolónke 3 vyznačí, že poukazuje iba 1,5% z dane.
 • Ak daňovník v roku 2012 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 2.4.2013) poukázal finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V DP časť IV., v kolónke 1 a 2 vyznačí, že poukazuje 2% z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie daňovník doručí v lehote, ktorú má na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa sídla spoločnosti).

Dokedy treba podať tlačivo na daňový úrad?

Obidve tlačivá daňovník zašle, alebo odnesie na príslušný daňový úrad podľa jeho bydliska do 30.4.2013 (daňovník by si mal odložiť doklad o tom, že Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane odovzdal, alebo zaslal na daňový úrad)

 

Zoznam príjemcov a prijímateľov 2% zaplatenej dane

Čo by vás mohlo zaujímať: