Preddavky na daň z príjmov – zmeny po novele zákona od 1.1.2013

refinancovanie

Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia podľa zákona č.595/2003 Z.z o dani z príjmov platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 2.500,- Eur ( do 31.12.2012 platila suma 1.659,70 Eur). 

Fyzická osoba (FO)

Daňovník dane z príjmov fyzickej osoby má povinnosť platiť preddavky v priebehu preddavkového obdobia, t.j. obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Povinnosť daňovníka platiť preddavky na daň z príjmu FO   upravuje zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 34 a vyplýva z jeho poslednej známej daňovej povinnosti.

Či daňovník bude alebo nebude platiť preddavky na daň z príjmu FO záleží od jeho poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov §34 účinného od 1.1.2013 preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 2.500,- Eur.  Výška poslednej známej daňovej povinnosti sa uplatní až pri posudzovaní povinnosti platiť preddavky na daň v novom preddavkovom období začínajúcom 3.4.2013. Daňovníci v období od 1.1.2013 do 2.4.2013 pokračovali v platení preddavkov na daň v nezmenenej výške.

Štvrťročné preddavky na daň z prímu

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 2.500,- Eur a nepresiahla sumu 16.596,96 Eur platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Mesačné preddavky na daň z príjmu 

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16.596,96 Eur, platí preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie mesačne, vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Progresívna sadzba dane

Novela zákona o dani z príjmov zavádza progresívne zdaňovanie príjmov fyzických osôb v závislosti od výšky základu dane daňovníka.

  • výpočet preddavkov na daň splatných od 1.1.2013 do 2.4.2013

Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa používa sadzba dane uvedená v zákone 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 15 platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky. Výška preddavkov na daň vyčíslených z poslednej známej daňovej povinnosti sa až do konca preddavkového obdobia nemení.

Zmena znenia  § 15 nemá vplyv na výšku preddavkov na daň splatných do konca preddavkového obdobia trvajúceho od 3.4.2012 do 2.4.2013.  Zmenené znenie § 15 sa použije pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania za rok 2012. To znamená, že progresívna sadzba dane zavedená novelou zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2013 ovplyvní platenie preddavkov na daň splatných od 3.4.2013.

  • výpočet preddavkov na daň splatných v preddavkovom období od 3.4.2013 do 31.3.2014

V preddavkovom období začínajúcom  3.4.2013 a končiacom 31.3.2014 sa platia preddavky na daň z príjmu podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní  k dani z príjmu FO typ B za rok 2012 a to:

– zo súčtu čiastkových základov dane uvedených na r. 71+74+75 ( v prípade uplatnenia metódy vyňatia  príjmov zníženého o  údaj z r. 83)

– zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období roku 2013 (t.j.  3.735,94 Eur)

– pri použití sadzby dane uvedenej v zákone 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky, t.j.:

– 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima vrátane,            čo predstavuje sumu 34.401,74 Eura

– 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobku platného životného minima

– takto vypočítaná suma dane sa zníži o:

údaje zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r. 90, 94)

daňový bonus (r. 96)

daň vybranú podľa §43 zákona o dani z príjmov, ak sa daň považuje za preddavok na daň (r. 103, 104)

Z časti dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima  (34.401,74 Eura) sa daň vypočíta sadzbou 19% a z časti, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima (34.401,74 Eura) sa daň vypočíta sadzbou 25%.

Právnické osoby (PO)

Daňovník dane z príjmov PO platí preddavky na daň  z príjmu PO po lehote na podanie daňového priznania. Preddavky platí na základe dane z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Daňovník dane z príjmov PO platí do lehoty na podanie daňového priznania preddavky na daň z príjmu PO  vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti, teda z daňového priznania na daň z príjmu PO za rok 2012.

Novelou zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1.1.2013 zvýšila sadzba dane z príjmov PO na 23% z pôvodných 20% zo základu dane zníženého o daňovú stratu.

Právnické osoby so zdaňovacím obdobím kalendárny rok

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2012 sa vychádzalo z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2011. Daň na určenie výšky platenia preddavkov v roku 2013  (uvedená na r. 910 tlačiva daňového priznania za rok 2011) sa prepočíta zo základu dane uvedeného na r. 500 aktuálnou sadzbou dane platnou v zdaňovacom období roka 2013 (teda sadzbou vo výške 23%) a takto vypočítaný základ dane sa zníži o sumy uvedené na r.:

610 – úľava na dani

710 – zápočet dane zaplatenej v zahraničí

830 – suma dane vybranej zrážkou považovaná za preddavok na daň podľa §43 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov

r. 910= (r. 500 x 23%) – (r. 610+r. 710+r. 830) daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2011

Takto upravená posledná známa daňová povinnosť sa po zaokrúhlení určia a vypočítajú preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2013. 

Pri platení preddavkov na daň z príjmov PO po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2012 sa vychádza z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedenej v daňovom priznaní za rok 2012. Daň na účely určenia výšky platenia preddavkov v roku 2013 (uvedená na r. 910 tlačiva daňového priznania za rok 2012) sa prepočíta zo základu dane uvedeného na r. 500 aktuálnou sadzbou dane platnou v zdaňovacom období roka 2013 (vo výške 23%).

Po lehote na oznámenej daňovníkom  (teda po 2.3.2013)  alebo predĺženej správcom dane pri určení hodnoty na r. 910 sa vychádza zo základu dane, uvedeného na r. 500 daňového priznania pri použití aktuálnej sadzby dane platenej v období, na ktoré sú preddavky platené ( na rok 2013 23%). Od tejto sumy sa odpočítajú hodnoty uvedené na riadkoch:

610 – úľava na dani

710 – zápočet dane zaplatenej v zahraničí

830 – suma dane vybranej zrážkou považovaná za preddavok na daň podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 43 ods. 6 a 7

Z takto upravenej dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie po zaokrúhlení sa určia  a vypočítajú preddavky na daň platené po lehote na podanie daňového priznania v roku 2013.

r.910 = ( r. 500 x 23%) – ( r. 610 + r. 710 + r. 830 ) daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2012

Zmena platenia preddavkov po prepočte 23% sadbou dane platnou v roku 2013

Ak PO na základe poslednej známej daňovej povinnosti, uvedenej v daňovom priznaní podanom za rok 2011 neplatila v roku 2012 preddavky na daň z príjmu PO a z dôvodu zvýšenia sadzby dane a prepočítania dane jej vyplynie povinnosť platiť preddavky, je povinná platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmu PO počnúc 1.1.2013.

Ak PO, ktorá bola v roku 2012 platcom štvrťročných preddavkov na daň z príjmu PO a z dôvodu zvýšenia sadzby dane a prepočítania dane prekročí hranicu platenia štvrťročných preddavkov, je povinná od 1.1.2013 platiť mesačné preddavky na daň z príjmu PO.

Čo by vás mohlo zaujímať: