Viete o daniach z cenných papierov?

Na niektoré cenné papiere sa ešte vzťahuje oslobodenie od dane zo zisku. A koniec marca sa pomaly blíži.

Cieľom každého z nás je dosiahnuť výnos z každého investovaného alebo nasporeného eura. Nie každému sa ho podarí dosiahnuť. Tí neúspešní majú však o starosť menej. Nemusia sa zaujímať o to, či treba platiť daň, alebo nie. U tých druhých záleží na tom, z akého produktu výnos dosiahli. Pri termínovaných vkladoch či sporiacich účtoch v bankách je výnos zdanený zrážkovou daňou a daňovú povinnosť urobí za klienta jeho banka. Keďže Slováci majú väčšinu vkladov uskladnených v bankách, väčšina nemá starosti s priznávaním výnosu. V minulosti si mohli nárokovať vrátenie zaplatených daní z úrokov tí, ktorí počas roku mali nižšie príjmy ako nezdaniteľné minimum. Táto možnosť však už nie je. Má daňové povinnosti investor pri podielových fondoch či životnom poistení?

Životné poistenie

Pri životných poisteniach má klient možnosť prísť k peniazom dvomi spôsobmi: poistná udalosť smrť alebo dožitie. „Plnenie v prípade smrti poistenej osoby je od dane oslobodené“. Dožitie je však už príjem z kapitálového majetku a pri ňom sa vykoná zrážka dane. „Za základ dane sa považuje príjem z poistného plnenia znížený o zaplatené
poistné“. V prípade preddavkovo uskutočňovaných výplat z poistenia pre prípad dožitia určitého veku podlieha dani vyberanej zrážkou rozdiel medzi zaplateným poistným a vyšším plnením z poistenia pre prípad dožitia určitého veku a to v tom zdaňovacom období, v ktorom pri výplate z poistenia celkový úhrn súm plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku presiahne celkový úhrn súm zaplateného poistenia, pričom vybraná daň z predchádzajúcich výplat sa započíta na úhradu celkovej dane.

Podielové fondy

Podielové fondy, ktoré majú už pätnásťročnú históriu. Za tento čas prešli daňové zákony mnohými zmenami a určiť správnu daňovú povinnosť nie je jednoduché. Kto by napríklad chcel dnes ukončiť pätnásťročné sporenie, bude výnos zdaňovať podľa niekoľkých zákonov. Ale všetko pekne po poriadku: Základom dane je kladný rozdiel medzi cenou redemovaného (predaného, vráteného) podielového listu a vkladu podielnika. „V prípade redemácie podielových listov viacerých fondov sa čiastkový základ dane vypočíta z rozdielu príjmov zo všetkých podielových listov a úhrnom všetkých vkladov podielnika, ktoré sa vzťahujú k týmto redemovaným podielovým listom. Ak je takýto celkový rozdiel záporný, tak sa naňho na daňové účely neprihliada“.

Z toho vyplýva, že v rámci kalendárneho roka je možné kompenzovať zisky a straty dosiahnuté z redemácie podielových listov. Daň sa vyberá zrážkou a vykoná ju správcovská spoločnosť. Takto zrazená daň sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky, avšak fyzická osoba ju môže považovať za svoj preddavok na daň. Má to význam v prípade, ak daňovník dosiahne v rámci kalendárneho roka zisky i straty, pričom výška daňovej povinnosti z takéhoto základu dane je nižšia.

tieto fondy sa delia na dve skupiny :

  • Peniaze do fondov investované do 31. 12. 2003.
  • Peniaze do fondov investované po 1. 1. 2004.

Správcovská spoločnosť zníži výnos o zrážkovú daň pri oboch investíciách, no pri podielových listoch nadobudnutých do konca roku 2003 si investor môže túto daň nárokovať späť. Ide o investície, pri ktorých platí, že od dane je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ak doba medzi nadobudnutím a predajom presiahla tri roky. „V prípade redemácie podielových listov obstaraných pred rokom 2004 už sú podmienky oslobodenia od dane požadované legislatívou platnou do roku 2003 určite splnené. V prípade redemácie preto odporúčame podielnikom podať za rok 2013 daňové priznanie a prípadnú sumu zrazenej dane zo strany správcovskej spoločnosti uviesť ako preddavok na daň,“ suma zrazenej dane bude predstavovať „preplatok“ na dani. Daňovník by si mal uchovávať všetku dokumentáciu, ktorá preukazuje, že predmetné podielové listy boli skutočne obstarané pred rokom 2004. „Prílohou daňového priznania má byť aj kópia potvrdenia (potvrdení) o týchto príjmoch a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu.

Fondy, do ktorých sa dalo investovať pred rokom 2004, už dnes nemusia existovať. Mnohé prešli procesom zlúčenia s iným fondom či fondmi, prípadne sa menili ich názvy. Pri dokladovaní oslobodenia od dane platí, že prílohou daňového priznania majú byť kópie všetkých potvrdení o zlúčení či premenovaní pôvodného fondu.

Čo by vás mohlo zaujímať: