10 najčastejších otázok a odpovedí o 2. pilieri

Máme približne mesiac do uzatvorenia 2.piliera, kedy 15. júna definitívne bude zatvorený pre ľudí vo veku nad 35 rokov. Máme tu pre vás ešte 10 otázok a odpovedí k téme 2. piliera.

1. Kto môže vstúpiť do II. piliera?

Fyzická osoba, ktorej už v minulosti aspoň raz vzniklo dôchodkové poistenie (napr. bol zamestnanec, SZČO) a nedovŕšila 35 rokov. Do II. piliera vstúpi tak, že uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

2. Kto môže vstúpiť do II. piliera v čase jeho otvorenia od 15.3.2015 do 15.6.2015?

Fyzická osoba, ktorej už niekedy vzniklo dôchodkové poistenie (napr. bol zamestnanec, SZČO) bez ohľadu na vek. V čase otvorenia II. piliera podmienka nedovŕšenia 35 rokov veku neplatí, môžu vstúpiť i mamičky na materskej dovolenke. Do 2.piliera nemôžu vstúpiť vojaci, policajti z dôvodu ich zásluhového dôchodku.

3. Prečo by som mal vstúpiť do II. piliera?

Sporenie v II. pilieri poskytuje viacero výhod – osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť dedenia v sporiacej fáze a vo fáze poberania dôchodku, rozloženie rizika medzi dva piliere – dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom dôchodkovom účte, možnosť ovplyvniť výšku Vášho budúceho dôchodku vhodným rozložením úspor a zhodnocovaním úspor v dôchodkových fondoch, resp. platením dobrovoľných príspevkov.

4. Môžem si sporiť v II. pilieri menej ako 15 rokov pred odchodom do dôchodku?

Áno, minimálna doba sporenia v II. pilieri bola zrušená. Treba však dôkladne zvážiť svoj vstup do II. piliera v čase jeho otvorenia v prípade, že v ňom budete sporiť menej ako 15 rokov a máte nižší príjem, prípadne žiadny.

5. Čo môžem urobiť, keď nie som spokojný s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou?

Môžete prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Za prestup si dôchodková správcovská spoločnosť neúčtuje žiadny poplatok. K zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (tzv. prestupovej zmluve) musíte predložiť originál akceptačného listu, ktorý Vám vydá pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta pobytu. Ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako 2 roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a ak odo dňa posledného prestupu neuplynul najmenej 1 rok, sporiteľ zaplatí Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu vo výške 16 eur.

6. Aká je výška odvodov do II. piliera?

V období od 1.9.2012 do konca roka 2016 predstavujú odvody do II. piliera 4% z vymeriavacieho základu. Od roku 2017 sa odvody každoročne zvyšujú o 0,25%, až na konečných 6% z vymeriavacieho základu od roku 2024.

7. Môžem si na starobné dôchodkové sporenie prispievať dobrovoľnými príspevkami?

Áno, ak si platenie dobrovoľných príspevkov dohodnete v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Výška dobrovoľných príspevkov je ľubovoľná. Dobrovoľné príspevky môžete uhrádzať sám prevodom na účet alebo prostredníctvom zamestnávateľa zrážkou zo mzdy, ak sa na tom so zamestnávateľom dohodnete. Z uhradených dobrovoľných príspevkov je možné uplatniť si daňovú úľavu do výšky 2% zo základu dane od zdaňovacieho obdobia za rok 2013 do zdaňovacieho obdobia za rok 2016 (maximálne do výšky 988,80 € v roku 2016 za rok 2015).

8. Môžem meniť dôchodkový fond, prípadne pomer rozloženia majetku v dôchodkových fondoch?

Meniť dôchodkový fond ako aj pomer rozloženia majetku a príspevkov v dôchodkových fondoch môžete kedykoľvek na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (formou žiadosti, resp. prostredníctvom portálu). V rovnakom čase si môžete sporiť najviac v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, z nich jeden musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Zo zákona, ak sporiteľ dovŕši 52 rokov veku musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 10% majetku. Percento majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa každoročne zvyšuje o 10%. Ak sporiteľ dovŕši 61 rokov veku musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 100% majetku. Minimálny percentuálny pomer majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa môže znížiť o polovicu, ak o to sporiteľ písomne požiada dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

9. Aké sú aktuálne odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti?

Odplata za správu dôchodkového fondu je 0,3% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1% zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je 10% zo zhodnotenia a určuje sa podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Výška odplát je rovnaká pre všetky dôchodkové fondy spravované NN DSS a je uvedená v štatútoch.

10. Aké druhy dôchodkov sa vyplácajú z II. piliera

Z II. piliera vypláca životná poisťovňa:
– Doživotný starobný dôchodok a doživotný predčasný starobný dôchodok
– Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok
– Pozostalostné dôchodky (vdovský, vdovecký, sirotský)
Z II. piliera vypláca dôchodková správcovská spoločnosť:
– Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok programovým výberom
Dôchodková správcovská spoločnosť vypláca aj tzv. výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde, ktorý však nie je dôchodkom z II. piliera.

Čo by vás mohlo zaujímať: