Dôchodkový systém na Slovensku

Aké inštitúcie tvoria na Slovensku dôchodkový systém a z akých zdrojov môžeme v súčasnosti poberať dôchodok?

Na Slovensku sa začala dôchodková reforma v roku 2003. Tá zmenila pôvodný dvojpilierový dôchodkový systém na súčasný, ktorý je postavený na troch samostatných pilieroch. Tento systém tu máme od roku 2005.

Prvý pilier

Prvý pilier je u nás spravovaný Sociálnou poisťovňou. Ide o priebežný systém financovania, do ktorého je povinne zapojený každý ekonomicky aktívny jednotlivec. Je financovaný odvodmi tohto obyvateľstva vo výške 18% z hrubej mzdy (14% ak si sporí v druhom pilieri) Tieto odvody slúžia na priebežné vyplácanie dôchodkov súčasným dôchodcom.

Druhý pilier

Nazýva sa aj kapitalizačný pilier alebo starobné dôchodkové sporenie, vznikol v roku 2005. Ide o spôsob sporenia na dôchodok, v ktorom sú finančné prostriedky spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS). Môže doň vstúpiť každý, kto má menej ako 35 rokov a boli zaňho aspoň raz zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne. V súčasnosti idú do druhého piliera odvody vo výške 4% z hrubej mzdy na osobný účet sporiteľa. Tie sa následne investujú do dôchodkových fondov, ktoré si sporiteľ pri vstupe do DSS vybral. Tieto prostriedky sú počas celej fázy sporenia v plnej miere dedičné. Výhodou je možnosť posielať si na svoj účet v DSS aj dobrovoľné príspevky. Od roku 2017 sa každý rok budú zvyšovať odvody do druhého piliera o 0,25% až na 6% v roku 2024. Toto zvyšovanie pôjde na úkor odvodov do prvého piliera. Dôchodca, ktorý si sporil aj v DSS bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov – z prvého aj druhého piliera. Každá DSS je povinná spravovať aspoň jeden dlhopisový garantovaný fond a jeden akciový negarantovaný fond.

Dôchodkové správcovské spoločnosti

  • AEGON, d.s.s., a.s.
  • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  •  AXA d.s.s., a.s.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Tretí pilier

Tretí pilier alebo doplnkové dôchodkové sporenie. Ide o dobrovoľné sporenie, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS). Prostredníctvom doplnkového sporenia si účastník sporí v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje. Najčastejšie sa tretí pilier využíva vo forme benefitu, kedy zamestnancovi prispieva aj jeho zamestnávateľ. Výška mesačných príspevkov je dohodnutá v účastníckej zmluve. Každá DDS je povinná spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a aspoň jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond. Medzi najväčšie výhody patrí dedičnosť a možnosť vybrať si raz za 10 rokov všetky vlastné príspevky a výnosy z nich.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

  • NN Tatry – Sympatia d. d. s., a. s.
  • DDS Tatra banky, a. s.
  • Stabilita d. d. s., a. s.
  • AXA d. d. s., a. s.

Dôchodok

Čo by vás mohlo zaujímať: