Prehľad základných rozdielov medzi 1. a 2. pilierom

SP = Sociálna poistovňa, KP = Komerčná poistovňa, DF = Dôchodkový fond, SD = Starobný dôchodok, DSS = Dôchodková správcovksá spoločnosť, VZ = vymeriavací základ – príjem, z ktorého sa platia odvody na dôchodkové poistenie.

 Prehľad základných rozdielov medzi 1. a 2. pilierom

Kritérium Poistenec len v 1.pilieri (len v SP) Sporiteľ v 1.pilieri a zároveň v 2.pilieri
Platenie poistného/príspevkov 18 % z VZ do SP 14 % z VZ do SP4% z VZ do DSS ( od 1.1.2017 sa bude % zvyšovať a od 1.1.2024 to bude 6%)
Výplata SD SP SP + KP ( príp. KP a DSS, ak vznikne nárok na programový výber)
Výška VZ a jeho vplyv na dôchodok Do výpočtu dôchodku sa počítajú odvody max. do 3 násobku priemernej mzdy a platí až do 5 násobku. Do výpočtu dôchodku sa počítajú odvody až do 5- násobku priemernej mzdy.
Výpočet SD Pri mzde započítanej do dôchodku vyššej ako 1,25 násobok priemernej mzdy je výpočet krátený Vypočítava KP z reálne nasporenej sumy
Zvyšovanie SD Podľa aktuálnych stále sa meniacich, pravidiel zákona o sociálnom poistení Doživotný dôchodok – podľa dohody s KP, ktorá okrem dohodnutej sumy vypláca každoročne podiel na výnosoch podľa zákona vo výške 90% Programový výber vyplácaný DSS, pričom peniaze sú sústavne zhodnocované.
Možnosť dedenia dôchodkových úspor Nie je Je, počas celej doby sporenia a naviac počas prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku.
Možnosť jednorazovej výplaty dôchodkových úspor Nie je Je ( v prípade programového výberu)
Záruky Štát DSS ručí svojím majetkom v dlhopisovom garantovanom DF
Finančná rovnováha 1. pilier je už dnes deficitný a musí byť dotovaný zo štátneho rozpočtu 2.pilier žiaden deficit netvorí
Demografické vplyvy Výrazné, pretože sa znižuje počet tých čo platia odvody na dôchodky a zvyšuje sa počet poberateľov dôchodkov 2. pilier žiadne
Úspory Žiadne, zaplatené odvody sú okamžite použité na výplatu dôchodkov aktuálnym dôchodcom Reálne na osobnom dôchodkovom účte

Čo by vás mohlo zaujímať: