Vyberáme sporenie – poisťovňa alebo správcovská spoločnosť?

Aký produkt si vybrať na dlhodobé sporenie? Je lepšie využiť služby poisťovne alebo ísť
priamo za správcom podielových fondov? Prinášame porovnanie poplatkov dvoch
konkrétnych produktov od medzinárodných spoločností dostupných aj na slovenskom trhu.

Poisťovňa

Investovanie do podielových fondov cez investičné životné poistenie je jednou z najčastejších foriem investovania na Slovensku. Oproti priamej investícii do podielových fondov sa vyznačuje vyššími poplatkami a častokrát aj ich neprehľadnou štruktúrou. Aké poplatky si poisťovňa voči klientom uplatňuje?

V konkrétnom produkte jednej poisťovne je prvé dva roky investovaných len 30% z každej mesačnej platby, zvyšná časť ide na poplatky. Ďalšie roky sa investuje plná suma. Administratívny poplatok z každej platby predstavuje 1 EUR/mes. Ďalším je poplatok za nákup podielovej jednotky (5%). To znamená, že ak klient nakupuje podielové jednotky každý mesiac za 50 EUR, poisťovňa mu strháva poplatok vo výške 5% z každej platby.

Správcovský poplatok poisťovni predstavuje 1%. Odkupný poplatok si poisťovňa uplatňuje až do konca 14. roku. Jeho výška sa postupne znižuje s dobou trvania zmluvy. Aké výhody so sebou prináša investovanie cez poisťovňu? Najdôležitejšou výhodou je zmena investičnej stratégie kedykoľvek v priebehu trvania zmluvy bez nutnosti odvádzať štátu dane.

Výsadou poisťovní je, že na majetok klienta investovaný prostredníctvom životného poistenia nemá dosah exekútor. Ďalšou prednosťou je v prípade smrti klienta vyplatenie nasporenej sumy oprávnenej osobe aj pred začatím dedičského konania.

Podielové fondy

Investovanie do podielových fondov priamo cez správcovskú spoločnosť je veľmi
transparentné, čo sa týka štruktúry poplatkov. Povinnosťou každého správcu je mať
zverejnený ku každému fondu tzv. dokument KIID – Kľúčové informácie pre investorov. Táto povinnosť pre fondy poisťovní neplatí.

V tomto dokumente je okrem iného uvedená aj výška všetkých poplatkov, ktoré si správcovská spoločnosť uplatňuje voči podielnikom. Aké sú tu poplatky v porovnaní s poisťovňou? Konkrétny produkt pravidelného investovania predávaný na Slovensku má vstupný priebežný poplatok pri akciovej stratégii 4,75% z každej platby.

To je jediný poplatok, ktorý klient platí. Okrem neho je tu ešte správcovský poplatok, ktorý má každý fond, či už v správcovskej spoločnosti alebo v poisťovni a je už započítaný v cene podielového listu. V tomto produkte nie sú žiadne výstupné poplatky. Výhodou priamej investície do fondov je flexibilita, možnosť zmeny výšky investície, prípadne aj kedykoľvek s investovaním prestať.

V tabuľke je uvedený prehľad zhodnotenia finančných prostriedkov v týchto dvoch produktoch pri úrokovej sadzbe 6% p. a. a pravidelnej mesačnej platbe 50 EUR. Ako porovnanie nám môže poslúžiť bezpoplatková investícia, ktorá však v praxi neexistuje. Ukazuje o koľko sa nám zníži výnos z investície v dôsledku poplatkov. V tomto prípade je konečný zostatok priamej investície vyšší o viac ako 16% (7742 EUR) oproti sporeniu v investičnom životnom poistení.

Poplatky v jednotlivých produktoch a spoločnostiach sa výrazne líšia, preto je vhodné pri výbere investičného nástroja na ne prihliadať. Takisto je nevyhnutné prispôsobiť výber produktu a investičnej stratégie rizikovému profilu klienta a najmä investičnému horizontu.

fondy

Čo by vás mohlo zaujímať: