Zmeny v poistnom na sociálnom poistení pre SZČO

Od 1.1.2014 prichádza k zmenám na sociálnom poistení pre SZČO.Minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, t. j. 402,50 eur.

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca už s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde.

Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je už jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia) a je v sume 4 025,00 eur. Od 1. júla 2013, resp. od 1. októbra 2013 alebo dňom opätovného nadobudnutia právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2014, resp. do 30. septembra 2014), vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2012 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2013 (12 x 393,00 eur = 4 716,00 eur), teda vyšší ako 4 716,00 eur. Od 1. júla 2014, resp. od 1. októbra 2014 alebo po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2015, resp. do 30. septembra 2015) dňom, od ktorého je samostatne zárobkovo činná osoba opätovne oprávnená na výkon podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto činnosť, vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2013 vyšší
ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2014 (12 x 402,50 eur = 4 830,00 eur), teda vyšší ako 4 830,00 eur. Celú tabuľku platenia poistného ako aj kalkulačku na informatívny výpočet poistného od 1.1.2014 nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Tabuľka platenia poistného pre SZČO od 1. januára 2014

povinne poistená SZČO

Nemocenské poistenie

DP starobné

DP invalidné

Poistenie v nezamest.

Rezervný fond

SPOLU

Sadzba poistného

4,4 %

18%

6%

4,75%

Minimálny VMZ v EUR

402,50

402,50

402,50

402,50

Suma poistného v EUR

17,71

72,45

24,15

19,11

133,42

Maximálny VMZ v EUR

4025,00

4025,00

4025,00

4025,00

Suma poistného v EUR

177,10

724,50

241,50

191,18

1334,28

Dobrovoľne poistená SZČO

Nemocenské poistenie

DP starobné

DP invalidné

Poistenie v nezamest.

Rezervný fond

SPOLU

Sadzba poistného

4,4 %

18%

6,00%

2,00%

4,75%

Minimálny VMZ v EUR

402,50

402,50

402,50

402,50

Suma poistného v EUR

17,71

72,45

24,15

8,05

19,11

141,47

Maximálny VMZ v EUR

4025,00

4025,00

4025,00

4025,00

Suma poistného v EUR

177,10

724,50

241,50

191,18

1414,78

Čo by vás mohlo zaujímať: