Vyplácanie podielov na zisku (dividend) od 15.7.2014

refinancovanie

Ste majiteľom akcií a valné zhromaždenie akcionárov rozhodlo, že tento rok vám budú vyplatené dividendy? Kedy vám ich vyplatia? Do 14.7.2014 alebo po tomto dátume?

Čo je dividenda?

Dividenda je peňažný podiel z čistého zisku akciovej spoločnosti vyplácaný akcionárom podľa stanovenej výšky percenta nominálnej hodnoty akcie. Z toho vyplýva, že dividenda je taká časť zo zisku, ktorá sa ďalej rozdeľuje medzi akcionárov. Výšku dividendy môžeme charakterizovať ako výšku vyplateného podielu pripadajúceho na jednu akciu.

Ako a kedy sú vyplácané dividendy?

Dividendy sú vyplácané akcionárom na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov. Valné zhromaždenie akcionárov na jednom zo svojich zasadnutí, podľa zákona najneskôr do 90 dní od podania daňového priznania, rozhoduje o rozdelení zisku.  Rozhoduje teda aká suma zo zisku bude odvedená do fondov tvorených zo zákona a či bude zbytok rozdelený medzi jednotlivých akcionárov vo forme dividend, alebo sa prenesie do ďalšieho roka ako nerozdelený zisk minulých rokov. Ako som už spomenula dividendy sú vyplácané akcionárom na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov a nie sú právne nárokovateľné.

Akcionárom môžu byť dividendy vyplácané rôznymi spôsobmi: v hotovosti, formou nových kmeňových akcií, v podobe obligácií a podobne. Dividendy môžu byť akcionárom vyplácané pravidelne, mimoriadne alebo pri likvidácií. Pravidelné dividendy môžu byť vyplácané v rôznych časových obdobiach: raz za rok, za polrok, za mesiac a podobne.

Čo ovplyvňuje výšku dividendy?

Výšku dividendy ovplyvňuje najmä hospodársky výsledok akciovej spoločnosti. V neposlednom rade ju však ovplyvňujú aj očakávania členov valného zhromaždenia akcionárov na akciovom trhu, ich investičné plány v rámci akciovej spoločnosti. Samozrejme aj likvidita spoločnosti, či zadĺženosť spoločnosti.

Zmeny vo vyplácaní dividend od 15.7.2014

Finančné riaditeľstvo vydalo dňa 15.7.2014 metodický pokyn k vyplácaniu dividend. Metodický pokyn je účinný dňom zverejnenia, teda dňom 15.7.2014.

Na základe tohoto metodického pokynu platí, že zdravotné a sociálne postenie z vyplatenej dividendy nemá ovplyvňovať základ dane pre výpočet dane z príjmu fyzických osôb. Z toho vyplýva, že príjemca dividendy bude musieť z prijatej dividendy zaplatiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, ale nebude si môcť tieto zaplatené odvody odpočítať vo svojom daňovom priznaní pre daň z príjmu FO formou odpočítateľnej položky, ktorá mu zníži základ pre výpočet dane z príjmu FO.

Ak však dividendy boli vyplatené do 14.7.2014 a skôr, samozrejme aj odvody z dividendy boli uhradené do 14.7. 2014 a skôr, poistné zaplatené do príslušnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne znižuje základ dane pre výpočet dane z príjmu FO.

Čo by vás mohlo zaujímať: