Komplexné cestovné poistenie (KPC)

Komplexné cestovné poistenie je určené pre účastníkov zájazdov a pobytov organizovaných cestovnými kanceláriami a agentúrami. Cestovná kancelária, resp. agentúra, vystupuje v tomto prípade ako sprostredkovateľ.Prichádza čas dovoleniek a tým vystaveniu väčšiemu riziku každého jedného z nás. Práve preto komplexné cestovné poistenie sa riadi všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby.

 • Osobitnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby,
 • Pre komplexné cestovné poistenie dojednávané k zájazdom cestovných kancelárií
 • Cestovných agentúr ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • Komplexné poistenie pri pracovných cestách do zahraničia a krátkodobými výletmi.

Komplexné cestovné poistenie je určené pre účastníkov krátkodobých turistických ciest (zájazdov) a pobytov organizovaných cestovnou kanceláriou.

Komplexné cestovné poistenie základné

Poistnou zmluvou sa dojednávajú nasledovné poistenia

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby,
 • poistenie úrazu pre prípad smrti poisteného a trvalých následkov na zdraví poisteného v dôsledku úrazu, ako aj denné odškodné za hospitalizáciu počas poistenej cesty,
 • poistenie batožiny (v rozsahu: osobných vecí, cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia),
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie stornovacích poplatkov (prípadne nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov),
 • poistenie predčasného návratu (prípadne nadštandardné poistenie predčasného návratu).
 • poistenie doplnkových asistenčných služieb (nadštandardné asistenčné služby)
 • poistenie meškania iného dopravného prostriedku

Poistenie s územnou platnosťou „SR“ sa nevzťahuje na poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Poistenie je možné uzatvoriť len ako tzv. balíček rizík, nie je možné žiadne z poistení uzatvoriť zvlášť. Územná platnosť poistenia je podľa vyznačenej zóny (zoznam krajín je uvedený v osobitných podmienkach daného poistenia).

 • Európa + Stredomorie
 • Celý svet okrem SR
 • Slovenská Republika

Dôležité informácie

 • Poistenie stornovacích poplatkov je platné, len ak bola poistná zmluva uzatvorená najneskôr do 24 hodín od zaplatenia prvej zálohy za zájazd, alebo celkovej ceny za zájazd, podľa toho, čo nastalo skôr.
 • Pre osoby po dovŕšení 71. roku života (senior) nie je možné dojednať tarifu.
 • Pri úrazovom poistení sa poistenie nevzťahuje na úraz, ktorý spôsobí smrť poistenej osoby staršej ako 70 rokov (t.j. ktorá dovŕšila 71 rokov).
 • Pripoistenie nákladov na záchrannú činnosť je možné v rámci danej oblasti.

Cestovná karta (Potvrdenie o poistení)

Po uzatvorení poistnej zmluvy (v obidvoch formách-poistná knižka a zmluva o zájazde) poverený zamestnanec cestovnej kancelárie vyplní a odovzdá klientovi cestovnú kartu. Na kartičku vypíše do príslušných kolóniek číslo poistnej zmluvy (11-miestne číslo ), meno a priezvisko poistenej osoby, dátum narodenia poistenej osoby, číslo sprostredkovateľa (CK), dátum platnosti poistenia od – do (vo formáte dd.mm.rr ). Na nové tlačivo „cestovná karta“ je možné a odporúča sa uviesť tzv. ICE číslo – t.j. číslo, na ktoré je možné volať v prípade, ak poistený vážne ochorie alebo utrpí úraz (príbuzný, známy ktorý môže napr. podať informácie o zdravotnom stave poisteného, chronických chorobách, liekoch, ktoré berie, resp. ktorého je potrebné o ochorení či úraze informovať, ak poistený nie je schopný komunikácie).

Postup klienta pri poistnej udalosti v zahraničí

Poistné udalosti za jednotlivé riziká sú likvidované na základe príslušných ustanovení v osobitných podmienkach cestovného poistenia.

Liečebné náklady v zahraničí

Pri nemocničnom ošetrení

Pri úraze alebo nepredvídanej nutnosti liečenia sa z dôvodu choroby, ktorá si vyžiada hospitalizáciu, resp. aj v iných prípadoch, je poistený (alebo osoba jeho zastupujúca) povinný zavolať ihneď asistenčnú spoločnosť, ktorá má nepretržitú prevádzku. Po návrate do SR je povinný poistnú udalosť ohlásiť na príslušnom tlačive s doložením príslušných dokladov, odovzdanom osobne na pracovisku servisu klientom, zaslaným poštou prostredníctvom internetu alebo telefonicky,

Pri ambulantnom ošetrení

Poistený uhradí platby spojené s ambulantným ošetrením v hotovosti. Originály dokladov o týchto platbách predloží bezodkladne po návrate do SR spolu s vyplneným tlačivom „Oznámenie vzniku liečebných nákladov v zahraničí“ poisťovni. V prípade finančnej tiesne uhradí platby spojené s ambulantným ošetrením asistenčná spoločnosť na základe telefonickej žiadosti poisteného.

K likvidácii poistnej udalosti je poistený povinný predložiť nasledovné originály dokladov

 • hlásenie poistnej udalosti,
 • správu lekára s uvedením diagnózy a prehľadom lekárskych úkonov, v ktorej je uvedená adresa lekára alebo zdravotníckeho zariadenia,
 • originály účtov potvrdzujúce úhradu nákladov, s uvedením mena klienta, pečiatkou a podpisom lekára,
 • originály lekárskych predpisov a účtov za lieky,
 • doklady potvrdzujúce vznik nákladov v súvislosti s lekárskym ošetrením,
 • fotokópiu PZ,
 • na vyžiadanie poisťovateľa fotokópiu cestovného pasu resp. ďalšie doklady, (napr. doklad o zdravotnom poistení).

Úrazové poistenie pre cesty a pobyt

V prípade, že poistený utrpí počas poistenej cesty úraz, je povinný to oznámiť poisťovateľovi ihneď po návrate z poistenej cesty na tlačive „Oznámenie úraze“, ktorý poistený vyplní na prednej strane a zadnú stranu formulára vyplní ošetrujúci lekár. Na poistné plnenie má poistený nárok v prípade:

 • hospitalizácie počas zájazdu zakúpeného v CK („pokazená dovolenka“),
 • úrazu s trvalými následkami. Rozsah poškodenia stanovuje poisťovateľ z poistnej sumy po ustálení zdravotného stavu klienta, na základe oceňovacej tabuľky pre trvalé následky úrazu,
 • smrti v dôsledku úrazu.

Poistenie batožiny

Dojednaná poistná zmluva poskytuje poistnú ochranu. Pri poistnej udalosti týkajúcej sa batožiny poisteného je treba postupovať podľa pokynov, ktoré sú v poistnej knižke spolu s osobitnými podmienkami a ktoré klientovi odovzdá cestovná kancelária.

Spolu s hlásením poistnej udalosti predkladá poistený poisťovateľovi doklady dokazujúce oprávnenosť jeho nároku na poistné plnenie, najmä:

 • kópiu PZ,
 • policajný protokol, resp. iný obdobný doklad,
 • originál zápisu dopravcu o strate alebo poškodení batožiny,
 • doklad o oprave poškodeného vozidla po vlámaní,
 • nadobúdacie doklady týkajúce sa odcudzenej/poškodenej/stratenej batožiny,
 • originály leteniek, batožinových a cestovných lístkov.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Pri vzniku zodpovednosti za škodu je potrebné sa riadiť pokynmi pre poistených. V tomto prípade odporúčame kontaktovať asistenčnú spoločnosť a prípad s ňou konzultovať. Poistený je oprávnený uznať rozsah zodpovednosť za vzniknutú škodu alebo uhradiť náhradu škody len s predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa.

Výška spoluúčasti v prípade zodpovednosti za škodu je stanovená osobitnými poistnými podmienkami. Táto spoluúčasť bude poistenému odrátaná z poistného plnenia.

Poistenie stornovacích poplatkov a poistenie predčasného návratu zo zájazdu

V prípade stornovania zájazdu z dôvodov uvedených v poistných podmienkach je poistený povinný predložiť :

 • kópiu poistnej zmluvy,
 • potvrdenie vystavené CK o stornovaní zájazdu, účtovný doklad o zakúpení zájazdu, ako aj potvrdenie o výške stornopoplatkov,
 • stornofaktúru CK,
 • lekársku správu, správu ošetrujúceho lekára a inú potrebnú dokumentáciu,

K predčasnému návratu poisteného do SR dochádza výlučne po predchádzajúcom odsúhlasení asistenčnou centrálou. V prípade porušenia tejto povinnosti uhradí ASP náklady za predčasný návrat len do takej výšky, za ktorú by predčasný návrat zorganizovala, resp. uhradila asistenčná spoločnosť.

Výšku nákladov za nevyčerpané služby pri predčasnom návrate musí vyčísliť príslušná CK. Poistený je povinný predložiť doklady potvrdzujúce vznik nákladov na predčasný návrat.

Akým spôsobom sa môžete poistiť

 • sms,
 • online cez internet,
 • návšteva z jednej z pobočiek vo vašom okolí,
 • finančným sprostredkovateľom.

Kde sa môžte komplexne poistiť

 • Generali Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Európska cestovná poisťovňa, Spoločnosť patrí do skupiny Assicurazioni Generali S,p.A.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Amslico poisťovňa – Alico, a.s.
 • Kooperativa – Vienna Insurance Group
 • a rôzne ďalšie.

Vybrali sme zo zoznamu najobľúbenejších. Podstatná je samozrejme cena a celý komplex ponuky, jednotlivé kalkulačky nájdete na internetových stránkach poisťovní. Ak by ste potrebovali poradiť dajte nám to do komentára, ľahko a rýchlo pomôžeme. Či už dlhodobo alebo krátkodobo cestujete pracovne, formou dovolenky, výletmi, je vhodné dbať na seba a svoju rodinu. Vždy sa môže prihodiť niečo nepredvídané. Predvídajme okolnosti a vyvarujme sa zbytočným problémom.

Čo by vás mohlo zaujímať: