Poistenie bytu a rodinného domu

Poistiť si môžete svoj hnuteľný (domácnosť a zariadenie) alebo nehnuteľný majetok (byt, dom, chatu, garáž a iné).

Predmet poistenia majetku môže byť:

 • rodinné domy trvalo obývané
 • rekreačné domy a chaty
 • obytné budovy (bytové domy)
 • byty (byty vo vlastníctve)
 • prístavby – garáže, záhradné domčeky, poľnohospodárske stavby, ploty, oporné múry a podobne
 • príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, stroje a elektronické zariadenia

Než začnete uvažovať o poistení, ktoré kryje poistenie vašej nehnuteľnosti, dôkladne si preštudujte podmienky, za ktorých je táto zmluva uzatvorená. Poisťovne plnia v nových cenách len škody na budovách, ktoré majú vek do 20, 30 alebo 40 rokov. Keď vek budovy presiahne stanovený počet rokov, poistné plnenie bude krátené o amortizáciu, a to od 0,5 % do 1,5 % za každý rok, ktorý uplynul od kolaudácie.

Ďalší problém môže nastať v dôsledku výkonu podpoistenia (poistenie je výrazne nižšie ako je reálna hodnota majetku). Zvyčajne kvôli poistníkovi, ktorý chce ušetriť na poistnom.

Poistenie bytov

Predmetom poistenia je byt, ktorý je súčasťou bytového domu, alebo rekreačného domu, slúžiaci na bývanie, ale nie na podnikateľské účely. Byt, alebo bytový dom musí byť v osobnom vlastníctve a môže byť vo výstavbe alebo v rekonštrukcií.

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené:

 • požiarom, priamym úderom blesku, výbuchom
 • zrútením a nárazom lietadla alebo jeho častí
 • vodou z vodovodného potrubia
 • víchricou, krupobitím
 • ťarchou snehu, lavínou
 • povodňou, záplavou
 • zosuvom pôdy, zrútením skál a zeminy
 • pádom stromov, stožiarov a iných predmetov
 • nárazom vozidla, dymom, aerodynamickým treskom
 • výbuchom sopky, zemetrasením
 • odcudzením – krádežou stavebných súčastí, vandalizmom

Niektoré poisťovne poisťujú aj iné riziká:

 • nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu
 • voda z akvária – škoda spôsobená vodou, unikajúcou z akvária
 • atmosférické zrážky – škoda spôsobená vniknutím zrážkovej vody na poistenú vec
 • lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí

Niektoré poisťovne (Allianz, Generali, Kooperatíva, Union a iné) tiež poskytujú aj postenie garáže, záhrady, vedľajšej stavby alebo plavidla.

Poistenie domácnosti

Predmetom poistenia domácnosti je súbor hnuteľných vecí, tvoriacich zariadenie bytu alebo domu:

 • nábytok, svietidlá
 • koberce, dekoračný textil
 • veci osobnej potreby – šatstvo a obuv
 • cennosti – drahé kovy a kamene, perly a skvosty
 • umelecké predmety, starožitnosti, zbierky
 • peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny
 • domáce elektrospotrebiče – biela technika
 • výpočtová a audiovizuálna technika, anténne systémy, fotoapárty, filmovacie a optické prístroje
 • športové potreby, hobby náradie a zariadenia
 • ostatné – kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, veci v nebytových priestoroch patriacich k bytu, a podobne

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené:

 • požiarom, priamym úderom blesku, výbuchom
 • zrútením a nárazom lietadla alebo jeho častí
 • vodou z vodovodného potrubia
 • víchricou, krupobitím
 • ťarchou snehu, lavínou
 • povodňou, záplavou
 • zosuvom pôdy, zrútením skál a zeminy
 • pádom stromov, stožiarov a iných predmetov
 • nárazom vozidla, dymom, aerodynamickým treskom
 • výbuchom sopky, zemetrasením
 • odcudzením – krádežou stavebných súčastí, vandalizmom

Niektoré poisťovne poisťujú aj iné riziká:

 • výpadok elektrickej energie – znehodnotenie obsahu chladničky alebo mrazničky nepredvídaným výpadkom prúdu
 • poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
 • skrat elektromotora – škoda spôsobená elektrickým skratom, zhorenie motora v domácich elektrospotrebičoch
 • poistenie automatickej práčky – „pokazenie“ automatickej práčky z akýchkoľvek príčin
 • poistenie bicyklov mimo bytu

Zabezpečenie domácnosti proti vlámaniu

Ak je vaša domácnosť v bytovom dome na poschodí, mala by byť chránená bezpečnostným uzamykacím systémom na vstupných dverách. Vchodové dvere a bezpečnostný štít má byť odolný proti odvŕtaniu, prerazeniu, rozlomeniu a vyhmataniu.

Ak je vaša domácnosť v bytovom dome na prízemí, alebo v rodinnom dome, mali by ste sa zaujímať aj o zabezpečenie okien a ďalších tzv. kritických otvorov (balkónové dvere, svetlíky, a pod.). Ďalšie informácie o konkrétnych zámkoch, štítoch a zabezpečovacích prvkoch čítajte v článku Zabezpečenie majetku proti krádeži.

V prípade vyššieho finančného obnosu v domácnosti odporúčame inštalovať elektronický zabezpečovací systém, ktorý pozostáva z priestorových snímačov, umiestnených v každej miestnosti, ústredne a vysielačky, prípadne sirény a majáku. Vývod signálu môže byť riešený tromi základnými spôsobmi, ktoré je možné aj kombinovať:
– lokálny vývod signálu so zvukovou a svetelnou signalizáciou na sirénu a maják
– automatický telefónny volič – pri vniknutí páchateľa do objektu systém vytáča niekoľko telefónnych čísiel so správou o narušení objektu
– signál odchádza na pult centralizovanej ochrany – polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) s výjazdovou skupinou, pričom na základe zmluvného vzťahu je výjazdová skupina povinná do časového limitu fyzicky zasiahnuť v narušenom objekte.

Čo by vás mohlo zaujímať: