Poistenie podnikateľov a pohľadávok – veľké porovnanie cien a možností

Poistenie podnikateľov a pohľadávok je jedným z najviac rastúcich odvetvií poisťovníctva. je to aj preto, že poistenie podnikateľských rizík je veľmi žiadané u samotných firiem, nakoľko vie znížiť riziká spojené s činnosťou firmy na minimum. Okrem toho sa toto poistenie používa aj pri všeobecnej a profesijnej zodpovednosti podnikateľa a jeho zamestnancov a tiež majetku firmy.

Je úplne jasné, že podnikanie ako také prináša množstvo nečakaných prekážok a udalostí, na ktoré sa občas nie je možné dosť dobre pripraviť a zaskočia nás. Čo Vás ale nemusí zaskočiť, je krytie takýchto rizík v prípade, že sa už stanú. Poistenie podniku a majetku firmy je podľa väčšiny firiem a podnikateľov zapísaných v obchodnom registri naozaj nevyhnutné, ak chcú pokojne spávať bez obáv, čo sa môže stať, ak vzniknú nejaké škody na firme, jej prevádzke alebo čo sa stane, ak sa nejakým nedopatrením pri zodpovednosti podnikateľa niečo stane.

Poistenie rôznych podnikateľských rizík a iných situácii, ktoré môžu pri podnikateľskej činnosti nastať je niekoľko podľa toho, čo pokrývajú a v akom rozsahu. Pre veľké porovnanie cien a možností poistenia je treba určite spomenúť poistenie majetku firmy, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu, taktiež aj poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti a firmy, dôležite je aj poistenie právnej ochrany, poistenie finančnej stray, ušlého zisku a zárobku.

Samozrejmé je aj poistenie pohľadávok a úverové poistenie, pre niektoré typy podnikov aj poľnohospodárske poistenie, najmä špedičné firmy využívajú poistenie prepravných rizík a tovaru pri preprave, a väčšina spoločností s výrobným programom má poistenie technický rizík a podnikové životné poistenie. Vhodná kombinácia jednotlivých druhov poistenia umožňuje zaistiť komplexnú poistnú ochranu akýchkoľvek podnikateľských aktivít a subjektov, či už hovoríme o menších firmách a drobných živnostníkoch alebo o veľkých priemyselných korporáciach. Keďže na trhu pôsobí niekoľko poisťovní, je ťažké porovnávať všetky konkrétne produkty, avšak tie najdôležitejšie a najznámejšie.

Úverové poistenie pohľadávok

Úverové poistenie pohľadávok slúži pre situácie, kedy podnikateľ nie je schopný zaistiť splácanie svojich pohľadávok. Je to poistenie rizika nezaplatenia pohľadávok pri zahranično-obchodných vývozných operáciách. Vtedy, keď je poistený, má právo požiadať poistiteľa o poistné plnenie a poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie v súlade s podmienkami určenými v poistnej zmluve. Položky, ktoré sú takto pokryté, zahrňujú celkovú výšku poistených faktúr vystavených na dodaný tovar alebo poskytnuté služby, daň z pridanej hodnoty, pokiaľ tak stanovuje poistná zmluva, úroky do dátumu splatnosti, vynímajúc úroky z predĺženia alebo úrokov po dátume splatnosti, a tiež náklady na balenie, dopravné, poistné, dane a poplatky , ktoré záväzne uhrádza dlžník, s vylúčením sankcií za oneskorenú úhradu zmluvných pokút alebo nárokov na úhradu škody a ušlého zisku.

Poisteným môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, alebo právnická osoba so sídlom mimo územia SR ktorá uzatvorila s poistiteľom poistnú zmluvu a ktorá vystupuje v zahranično-obchodných vzťahoch vlastným menom a na vlastný účet. Dôležitá na plnenie poistnej zmluvy je platobná neschopnosť. Tá nastáva za niektorých presne vymedzených podmienok:

 • vyhlásenie konkurzného konania na majetok dlžníka, pokiaľ boli poistené pohľadávky poisteného prihlásené do konkurzného riadenia,
 • zamietnutie konkurzného konania na základe nedostatku konkurznej podstaty,
 • vyrovnanie medzi dlžníkom a veriteľmi doložené súdnym rozhodnutím, pokiaľ pohľadávky poisteného boli do tohto vyrovnania zahrnuté a poistený utrpel stratu
 • mimosúdne vyrovnanie medzi dlžníkom a a jeho veriteľmi, pokiaľ pohľadávky poisteného boli do tohto vyrovnania zahrnuté a poistený utrpel stratu
 • súdne uznesenie o nútenej správe dlžníka v prospech veriteľov,
 • nútené vyrovnanie, čiže súdne vyrovnanie medzi dlžníkom a jeho veriteľmi, pokiaľ pohľadávky poisteného boli do tohto vyrovnania zahrnuté a poistený utrpel stratu,
 • právoplatné uznesenie o likvidácii dlžníka.

Pokiaľ nastane čiastočné, alebo úplné nezaplatenie poistených pohľadávok dlžníkom z dôvodu jeho platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle do uplynutia maximálnej doby splatnosti, nastane poistná udalosť a poisťovňa začne plniť svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z poistnej zmluvy, čiže pohľadávky poisteného voči dlžníkovi, ktoré vznikajú pri obchodných operáciách a sú špecifikované v poistnej zmluve. Úverové poistenie pohľadávok je ale veľmi dobrým nástrojom na zníženie podnikateľských rizík pri pohľadávkach.

Komerčné poistenie pohľadávok

Komerčné poistenie pohľadávok má za cieľ pokryť riziká z nezaplatenia pohľadávok a pokrýva situácie, kedy je odberateľ neschopný alebo neochotný splácať svoje záväzky včas. Toto poistenie poskytujú komerčné poisťovne a cieľom poistnej zmluvy je chrániť dodávateľov proti stratám zapríčineným insolvenciou odberateľa. Znamená to, že ak ste firma, ktorá predáva tovar alebo služby bezhotovostným stykom, toto poistenie Vás uchráni pre prípad, že Vaše faktúry nebudú uhradené z rôznych dôvodov.

Toto podnikateľské poistenie je aj veľmi individuálne, pretože poistenie pohľadávok sa robí jednotlivo pre každého odberateľa služieb či tovaru zvlášť. Poisťovňa najprv musí individuálne posúdiť jednotlivé riziká a mieru solventnosti odberateľa a potom stanoví do poistnej zmluvy predmet poistného krytia ako aj výšku tohto poistného krytia. K poistnej udalosti dochádza v momente, ak sa odberateľ stane platobne neschopným. Vtedy poisťovňa poskytne odškodnenie podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve a za Vás preberie vymáhanie nezaplatených pohľadávok.

Výška poistného je stanovená na základe bonity firmy a jej ročného obratu. Nepoistiteľný obrat každej firme ale tvoria tie časti, na ktoré sa komerčné poistenie pohľadávok nevzťahuje a patria sem pohľadávky voči štátu, verejným odberateľom, vlastným pobočkám, dcérskym spoločnostiam, spoločnostiam s podstatným vplyvom poisteného. Potom zo zvyšku sa získa poistiteľný obrat, ktorý sa násobí sadzbou podľa individuálneho hodnotenia poisťovne, ako sme už spomenuli, ktorá je pre každú spoločnosť iná podľa jej rizík. Konečné poistné tak môže byť len nepatrným percentom z celkového ročného obratu odberateľa, takže dôležité je správne účtovanie.

Poistenie exportných pohľadávok

Poistenie exportných pohľadávok slúži na zaistenie stability a bezpečnosti podnikania ako aj majetku firmy a jej investícii v prípade, že sa rozhoduje expandovať so svojim tovarom alebo službami na zahraničnom trhu. Poisťovňa pri tomto druhu poistenia prevezme riziká neplatenia z dôvodu platobnej neschopnosti odberateľa a navyše preberá riziko neplatenia z dôvodu platobnej neschopnosti odberateľa v zahraničí zvyčajne so spoluúčasťou klienta. Poistenie kryje straty spôsobené klientovi, čiže poistenej spoločnosti, v prípade, ak odberateľ nemôže splniť svoje záväzky z dôvodu platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle odberateľa.

Toto poistenie sa vzťahuje teda na zahraničné subjekty na zahraničnom trhu. Zahrňuje obchodné riziká, výrobné riziká,  poistenie pohľadávok existujúcich pred podpísaním poistnej zmluvy a umožňuje aj pripoistenie dcérskych spoločností v rámci EÚ. Poistenie má rovnaké náklady poistenia ako pri tuzemských pohľadávkach, vyššie je len v prípade poistenia politického rizika, čo je poistenie rozhodnutí vlády a administratívy danej krajiny, ktoré by mohli poškodiť poistiteľa na ich domácom trhu. Vinkulácia poistenia je v prospech spoločnosti poskytujúcej financovanie.

Poistenie prináša významnú eliminácii rizík, či už komerčných, politických, alebo iných, taktiež ochraňuje investície firmy pri neplatení zo strany zahraničných dlžníkov, kde práve najčastejšími príčinami neuhrádzania pohľadávok je platobná nevôľa alebo neschopnosť zahraničného kupujúceho. Poistné sa počíta podobne ako pri domácich rizikových firmách, avšak je potrebné zabezpečiť, aby mala poisťovňa prístup ku všetkým potrebným informáciám o odberateľoch podnikateľského subjektu, ktorý sa ide dať poistiť.

Poistenie Allianz

Poisťovňa Allianz má rôzne zaujímavé produkty poistenia podnikania ako aj majetku firmy pre rôzne spoločnosti a podnikateľov. Poistenie je určené všetkým typom podnikateľov a firiem, takže aj pre SZČO ako aj pre veľké nadnárodné koncerny. Pre malých a stredných podnikateľov má pripravené poistné produkty, ktoré pre nich poskytujú požadovanú ochranu:

 • Poistenie majetku
 • Poistenie majetkového prerušenia prevádzky
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Poistenie nákladu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Každé toto poistenie je možné si objednať v troch rôznych stupňoch, podľa toho, ako veľmi a do akej miery chcete mať poistené jednotlivé riziko vyplývajúce z povahy poistnej zmluvy. Pre veľké spoločnosti a firmy poskytuje poisťovňa oveľa komplexnejšie poistenia, ktoré zahŕňajú všetky možné riziká, udalosti a tiež rôzne typy zodpovednosti vnútri aj navonok:

 • Poistenie majetku a prerušenia prevádzky
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Poistenie stavby a montáže
 • Poistenie prepravy
 • Poistenie leteckých rizík
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie profesijnej zodpovednosť za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
 • Poskytovanie záruk v rámci poistenia kaucie a Poistenie colného dlhu

Tieto typy poistných produktov pokrývajú aj naozaj veľké nároky priemyselných firiem, podnikov a spoločností, ktoré môžu byť domáce aj nadnárodné a je úplne jedno v akom odvetví pôsobia. Každá spoločnosť je poistená na základe individuálnych podmienok, pričom poistná zmluva je vypracovaná po akceptácii ponuky poistenia a zohľadnení jej požiadaviek.

Poistenie od Euler Hermes

Poisťovňa Euler Hermes disponuje dlhoročnými skúsenosťami a profesionálnymi službami, jej cieľom je zabezpečiť klientom finančnú stabilitu a je členom skupiny Allianz SE. Už niekoľko rokov je svetovým lídrom v oblasti poistenia pohľadávok a pomáha spoločnostiam po celom svete bezpečne realizovať a rozvíjať ich obchodné aktivity. Je teda jasné, že v tomto prípade je poistenie naozaj od profesionálov a môžete sa na neho plne spoľahnúť.

Poistenie pohľadávok Hermes je štandardné poistenie, ktoré pomáha zabrániť stratám v prípadoch hroziacej nesolventnosti odberateľa. Na každého odberateľa firmy poisťovňa stanovuje individuálny poistný limit, za ktorý poisťovňa ručí. Poistenec požiada o vystavenie limitu, poisťovateľ kvalifikovane posúdi úverové riziko a stanoví poistný limit alebo dá klientovi iné odporučenie, ktoré lepšie ochráni jeho investície. V prípade platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle odberateľa poisťovňa vypláca príslušné plnenie znížené o spoluúčasť poisteného.

Poistné sa stanovuje dvoma možnými spôsobmi. Buď štandardne v promile z poisteného obratu a je hradené v niekoľkých splátkach s následným dopočítaním podľa skutočne poisteného obratu na konci poistného obdobia. Druhou možnosťou je stanoviť poistné podľa skutočného mesačného stavu otvorených pohľadávok, avšak za posúdenie každého poistného limitu a za priebežné sledovanie bonity odberateľa sa platí raz ročne poplatok, ktorý tvorí náklady na túto službu. Okrem poistenia ponúka Euler Hermes aj samotné vymáhanie pohľadávok a to už aj na Slovensku.

Čo by vás mohlo zaujímať: