Viete čo je poistenie alebo pripoistenie v nezamestnanosti

refinancovanie

Čo je poistenie v nezamestnanosti? Poistenie v nezamestnanosti nepatrí medzi komerčné poistenie, ale ide o zabezpečenie zo strany štátu pre prípady, kedy stratíte prácu. Je to poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca, dohodára alebo samostatne zárobkovej osoby v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti po dobu maximálne 6 mesiacov od vzniku.

Po splnení všetkých podmienok priznania má poistenec nárok na dávku v nezamestnanosti, pričom tento nárok mu vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov, resp. štyroch mesiacov. Toto obdobie je označované ako podporné obdobie v nezamestnanosti. Poistné je povinné platiť pre zamestnancov, dohodárov po 1. januári 2013 a dobrovoľné je pre samostatne zárobkovo činné osoby a tých, čo sa dobrovoľne poistia v nezamestnanosti. Prihláška na poistenie v nezamestnanosti sa podáva priamo v Sociálnej poisťovni. Dôležité ale je, aby sa príspevok na poistenie v nezamestnanosti platiť vždy načas a v riadnej výške. Ako doplnkové poistenie je možné sa aj komerčne pripoistiť pre stratu nezamestnanosti, napríklad v prípade, že máte úvery alebo hypotéky.

Dobrovoľné poistenie 2013

Dobrovoľne poistená v nezamestnanosti môže byť každá osoba staršia ako 16 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Dobrovoľné poistenie v roku 2013 je podobné ako v predošlom roku. Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné na poistenie v nezamestnanosti 2% z vymeriavacieho základu. Taktiež si takáto dobrovoľne poistená osoba platí aj dobrovoľné nemocenské poistenie. Zamestnanec neplatí poistné priamo, ale to za neho podobne ako nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie odvádza zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, ktoré je povinný platiť zamestnanec vo výške, ktorá je predpísaná zákonom.

Na poistenie v nezamestnanosti platí zamestnávateľ 1% z vymeriavacieho základu. Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca podľa osobitného predpisu, na obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Poistenie v nezamestnanosti 2013 pre dohodárov

Čo sa týka dohodárov, tam sa od 1. januára 2013 menili mnohé veci a podmienky. Dohodár, ktorý má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a má z nej pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti a zároveň nie je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, má od 1.1. 2013 postavenie zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

Tento dohodár platí ako zamestnanec poistné v nezamestnanosti tiež vo výške 1% z vymeriavacieho základu. Opäť to neplatí dohodár priamo, ale to za neho platí jeho zamestnávateľ. Poistenie v nezamestnanosti nemusí platiť dohodár, ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a má z nej nepravidelný príjem, je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, či už s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom. Taktiež poistenie v nezamestnanosti neplatí invalidný dôchodca.

Takže, ešte kto neplatí poistenie v nezamestnanosti? Taktiež nie je potrebné platiť poistenie v nezamestnanosti, ak má dohodár uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta buď s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom. To sa ale týka len do príjmu 66 Eur v prípade, že má dohodár do 18 rokov, alebo 155 Eur v ostatných prípadoch. V každom prípade však treba mať na zreteli, že v tomto prípade sa bude dohodár považovať naďalej za zamestnanca len na účely úrazového a garančného poistenia.

A čo SZČO za rok 2013?

Živnostníci, teda podľa zákona odborne povedané samostatne zárobkovo činné osoby, nemusia toto poistenie v nezamestnanosti platiť povinne. Je to teda len ich dobrovoľná vec, či sa pripoja k ostatným skupinám poistencov Sociálnej poisťovne, ktorí takéto poistenie budú platiť. Ak áno, platia také isté poistenie ako dobrovoľne poistené osoby, čiže vo výške 2% z vymeriavacieho základu. Pre veľa živnostníkov je toto poistenie vlastne z minimálneho vymeriavacieho základu, keďže podľa štatistík si až 9 z 10 SZČO platí minimálne odvody do Sociálnej poisťovne, čiže má minimálny vymeriavací základ aj pre poistenie v nezamestnanosti.

Počas PN nielen SZČO, ale žiadna poistená osoba, nemá povinnosť platiť poistenie v nezamestnanosti. Avšak, aby nevznikol prípadný nedoplatok za dni, kedy ešte nebola táto osoba PN, tak väčšina poistenie platí a po skončení práceneschopnosti sa napíše žiadosť o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho nároku a Sociálna poisťovňa je povinná tento vzniknutý preplatok na poistnom vrátiť poistencovi.

Poistenie počas materskej dovolenky

Podľa § 104 odsek a), Zákona o sociálnom poistení, sa do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa Zákonníka práce. To znamená, že rodič spĺňa podmienku získania dvoch rokov nemocenského poistenia v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov a od zaradenia do evidencie mu vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti.

To iste platí, ak materská trvá rovnaké obdobie ako rodičovská dovolenka. Pozor ale ešte na jednu podmienku, známu ako dobrovoľné poistenie 26 týždňov. To je tiež potrebné splniť v súvislosti s materskou. Okrem podmienok, ktoré sme spomenuli vyššie, je potrebné, aby toto poistenie trvalo nepretržite aspoň 26 týždňov.

Práca v Nemecku a v Rakúsku

Zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby podliehajú právnym predpisom členského štátu, v ktorom vykonávajú činnosť, takže ak ste v zahraničí, musíte sa riadiť tamojšími predpismi. Ak budete pracovať v Nemecku alebo Rakúsku, o svojich povinnostiach a právach podľa rakúskej či nemeckej legislatívy sa preto musíte informovať v príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia daného členského štátu EÚ, v ktorom bude činnosť vykonávať

Na čo nesmiete zabudnúť:

  • pred odchodom do zahraničia ste povinný oznámiť túto zmenu Sociálnej poisťovni a je potrebné vyplniť Registračný list Fyzickej osoby a do 8 dní oznámiť zmenu štátu výkonu práce.
  • o vyslanie zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby je potrebné požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne žiadosťou o vystavenie formulára E 101 pokiaľ možno vopred.
  • ak Sociálna poisťovňa nepotvrdí príslušnosť našej, slovenskej legislatívy, zamestnávateľ je povinný zamestnanca, ktorého sa to týka, odhlásiť z povinného sociálneho poistenia a povinne poistená SZČO, čiže živnostník, sú povinní podať odhlášku z povinného poistenia.
  • v prípade dobrovoľného nemocenského poistenia/dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti v SR a vzniku povinného nemocenského poistenia/povinného poistenia v nezamestnanosti v inom členskom štáte EÚ je potrebné podať na Slovensku odhlášku z dobrovoľného nemocenského poistenia/dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.

Poistenie straty zamestnania – výsledok

A čo dostanete za toto poistenie straty zamestnania? Sociálna poisťovňa Vám bude poskytovať dávky v nezamestnanosti. Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti. K nej treba pripojiť rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kto má nárok na poistenie v nezamestnanosti? Na to aby ste získali dávku v nezamestnanosti, musíte splniť podmienku, že v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ste boli poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, čiže 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený taktiež aj dobou účasti na poistení v nezamestnanosti, čiže bez toho, aby ste si toto poistenie platili, nárok na dávku samozrejme nemáte.

Dávku v nezamestnanosti môžete poberať 4 mesiace alebo 6 mesiacov. 6 mesiacov je to vtedy, ak Váš nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Len 4 mesiace to budú, ak Váš nárok vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní až v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Výška dávky je v zjednodušenej verzii povedané 50% denného vymeriavacieho základu, čiže polovica toho, čo ste zarábali podľa toho, koľko ste do Sociálnej poisťovne za toto poistenie v nezamestnanosti odvádzali. Existuje tu ale určitý strop, ktorému sa hovorí maximálna suma dávky. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 801,10 Eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je to 775,30 Eur. Viac teda nemôžete získať, ani keď ste odvádzali primerane podľa svojho príjmu a mali by ste podľa pôvodného vzorca nárok na vyššiu sumu.

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca na účet v banke alebo v hotovosti, podľa želania poistenca. Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, čiže našiel si prácu, má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť tohoto podporného obdobia, ak v období kratšom ako dva roky bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čiže do dvoch rokov opätovne prišiel o prácu.

Čiže, že ak od vyradenia osoby z evidencie uchádzačov neuplynuli dva roky a predchádzajúce podporné obdobie neuplynulo, pri opätovnom zaradení do evidencie osoba má nárok na výplatu dávky v predchádzajúcej výške len za zostávajúce podporné obdobie. Zároveň, ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace a požiadate Sociálnu poisťovňu, máte nárok na jednorazové vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia naraz a v hotovosti.

Nárok na túto dávku v nezamestnanosti Vám ale zanikne dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, tiež aj uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti, dňom Vašej smrti a tiež aj jednorazovým vyplatením 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, takže si dobre premyslite, či o takéto vyplatenie dávky budete mať naozaj záujem.

Čo by vás mohlo zaujímať: