Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti

Pre tých, čo sú v zamestnaneckom pomere a obávajú sa toho, čo sa stane, ak budú pracovne neschopní či už v dôsledku úrazu alebo choroby, je určené pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti. Ide o komerčné poistenie, ktoré má za cieľ zabezpečiť, aby aj v prípade, že nebudete môcť vykonávať svoju pracovnú činnosť, ste neprišli o svoj životný štandard v dôsledku nižšieho príjmu.

Bežné poistenie, ktoré poskytuje sociálna poisťovňa, totiž nepokrýva naplno takúto situáciu. Práceneschopnosť, čiže obdobie počas PN, je obdobím, kedy ste či už chorý alebo sa musíte liečiť v dôsledku nejakého úrazu, zranenia alebo choroby a počas tohto obdobia nedostávate plný plat. Cena za chorobu je tak veľmi vysoká, zhruba do výšky polovice platu. U nás to totiž funguje tak, že do 3. dňa práceneschopnosti Vám platí zamestnávateľ 1/4 platu, od 4. dňa do 10. dňa Vám platí 55% z platu a od 11. dňa maximálne na 52 kalendárnych týždňov nastupuje Sociálna poisťovňa, ktorá Vám platí 55 % z platu, ale len do maximálneho vymeriavacieho základu, čo je 1.116,75 Eura. Z tohto maximálneho vymeriavacieho základu tak môžete dostať maximálne 55 %.

Čo teda robiť, keď nechcete príjsť o príjmy, ktoré sú v tejto dobe také potrebné? Je treba siahnuť pre pripoistenie nemocenského charakteru, čo je vlastne doplnkové poistenie a je plne dobrovoľné. Výhody počas PN, čiže práceneschopnosti, sú cena za takéto poistenie a suma, ktorú Vám poisťovňa môže vyplatiť. Taktiež je možné získať aj poistenie ušlého zisku, to však závisí od konkrétnej ponuky a balíčka poistenia danej poisťovne. Tento produkt poskytujú komerčné súkromné poisťovne a zároveň je možné dojednať podľa záujmu klienta aj rozšírené krytie a iné pripoistenie pre nemocenské poistenie.

Nemocenské pripoistenie – Sociálna poisťovňa

Nemocenské pripoistenie zo Sociálnej poisťovne zahŕňa viacero rôznych príspevkov a dávok. Ako už bolo spomínané, zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, pretože počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnancovi náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnávateľ. Výnimkou je SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vzniká nárok na nemocenské už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak poistenec Sociálnej poisťovne osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča svojho manželského partnera za presne stanovených podmienok, alebo ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku za stanovených podmienok môže získať ošetrovný príspevok, ktorý mu má kryť náklady spojené s takýmto ošetrovaním blízkej či zverenej osoby.

Sociálna poisťovňa poskytuje aj vyrovnávaciu dávku, ale len pre zamestnankyňu, ak počas tehotenstva alebo počas materstva do konca 9. mesiaca po pôrode, je preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala je zakázaná tehotným ženám či matkám do konca 9. mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materstvo, kde dosahuje nižší príjem.

Nárok na materský príspevok má poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Táto podmienka je pritom nutná na splnenie a v dohľadnej dobe nehrozí zmena legislatívy, preto si treba dať pozor na splnenie tejto lehoty a nemocensky sa poistiť. Sociálna poisťovňa teda poskytuje v rámci nemocenskej podpory rôzny typ dávok pre rôzne skupiny.

Okrem tohto štátneho systému nemocenského poistenia a rôznych dávok existuje teda aj možnosť využiť komerčný alebo súkromný systém nemocenského pripoistenia. Poisťovne majú pre tieto prípady pripravené rôzne typy poistných programov, ktoré kryjú iný rozsah rizík a poistných udalostí a taktiež poskytujú rôzne finančné náhrady podľa dohodnutej poistnej zmluvy. Toto je samozrejme dobrovoľné pripostenie a tomu zodpovedá aj cena. Na druhú stranu, obzvlášť pre ľudí, ktorí sú závislí od svojich príjmov z práce, sa oplatí naozaj zvážiť, či by pre nich nebolo vhodné si takéto poistenie dojednať, a to nielen kvôli finančným výhodám a benefitom.

Poistenie pracovnej neschopnosti Axa

Poisťovňa Axa ponúka tri programy pripoistenia pracovnej neschopnosti. Prvým je poistenie dennej dávky pre prípad práceneschopnosti od 1. dňa s dĺžkou práceneschopnosti nad 60 dní, druhým je poistenie dennej dávky pre prípad PN až od 15. dňa a tretím je poistenie dennej dávky pre prípad PN od 29. dňa. V poistnej zmluve sa dojedná aj to, koľko budete dostávať ako dennú dávku a od toho je závislé aj poistné. Platí tiež, že čím skôr sa začne s vyplácaním tejto dávky, tým je poistné nákladnejšie. Je možné dojednať poistenie trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, poistenie hospitalizácie a rekonvalescencie, poistenie pre prípad chirurgického zákroku, poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutnú na liečenie úrazu, poistenie invalidity a aj poistenie pre prípad kritických ochorení, čím je poistenie komplexné.

MetLife Amslico poistenie

Poisťovňa umožňuje 2 varianty poistnej ochrany a to buď pre pracovnú neschopnosť následkom úrazu alebo pracovnú neschopnosť aj následkom choroby. Minimálny vstupný vek je 18 rokov a maximálny 59, resp. 64 rokov. Poistenie končí dovŕšením 60., resp. 65. roku života klienta podľa druhu poistenia. V prípade pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla následkom úrazu a poistený je minimálne 7 dní hospitalizovaný, tak sa vypláca 3 násobok denného odškodného za dni strávené v nemocnici. Po ukončení hospitalizácia a pokračovaní pracovnej neschopnosti sa vypláca štandardné denné odškodné. Vstupnými parametrami do poistenia sú vek a zdravotný stav, bez posúdenia rizikovej skupiny. Čakacia lehota, ktorú má poisťovňa na ochranu a posúdenie, je 60 dní od začiatku poistenia pre prípad PN následkom choroby. Pre prípad úrazu sa neuplatňuje táto lehota.

Poistenie od ING v prípade PN

ING poisťovňa tiež ponúka komerčné pripoistenie pracovnej neschopnosti a to  formou pripoistenia denných dávok pre prípad pracovnej neschpnosti. Pripoistenie denných dávok pre prípad pracovnej neschopnosti je možné uzavrieť k rôznym poistným produktom súvisiacim s nemocenským alebo životným poistným produktom. Poistník si vyplácanou dennou dávkou udržuje príjem a vďaka týmto finančným prostriedkom si môže zabezpečiť nadštandardnú nemocničnú starostlivosť alebo dohodnúť pomoc v domácnosti bez toho, aby to vážne ohrozilo jeho rodinný rozpočet obzvlášť v situáciach, kedy nie je schopný si prácou zabezpečiť dostatočný príjem. V prípade bezškodového priebehu má klient nárok na bonus vo výške 10 % zaplateného bežného poistného.

Poistenie ušlého zárobku od Unionu

Poistenie ušlého zárobku prináša rôzne výhody a benefity za pomerne prijateľnú cenu. Jeho cieľom a hlavným zmyslom je doplatenie rozdielu medzi nemocenskou dávkou a Vaším príjmom. Navyše na rozdiel od pripoistenia denných dávok pri pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu, poisťovňa vyplatí poistné plnenie aj v prípade ochorenia a to už od 1. dňa pracovnej neschopnosti. Poisťovňa ponúka aj možnosť výberu karenčnej doby, čiže obdobia, za ktoré sa neposkytuje poistné plnenie od 0 až po 63 dní. Výhodou je, že je možné dojednať aj výplatu poistného plnenia počas trvania pracovnej neschopnosti nielen v prípade úrazu, ale aj ochorenia a táto výplata sa poskytuje aj počas pracovnej neschopnosti až 365 dní. Všetko ale závisí od individuálnej poistnej zmluvy a konkrétne dojednaných podmienok pripoistenia pre prípad pracovnej neschopnosti.

Zopár rád na záver

  • Podrobne si naštudujte poistnú zmluvu a dojednajte si presné podmienky začiatku vyplácania dávok
  • Väčšina poisťovní má určitú čakaciu lehotu a až po jej uplynutú začnú dávky splácať väčšinou za mesiac pozadu
  • Poistné je závislé aj od Vášho veku, zdravotného stavu a niekedy aj podľa príjmu, len málokto neskúma žiaden z týchto parametrov
  • Dojednajte si presnú výšku dennej dávky tak, aby Vám vykryla potrebné výdaje a toto pripoistenie teda malo zmysel, pozor na podpoistenie v záujme ušetrenia mesačných splátok za poistenie
  • Pri  úraze väčšinou platí, že poistné sa vypláca od prvého dňa, dobre si to ale pred podpisom zmluvy ešte overte

Čo by vás mohlo zaujímať: