Rozdiely medzi materskou a rodičovskou dovolenkou

Materská súvisí s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa, zatiaľ čo rodičovská dovolenka na prehĺbenie starostlivosti o dieťa.

Materská

Žena má nárok v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa na materskú dovolenku v trvaní 28 týždňov. Ak žena porodila zároveň dve alebo viac detí, alebo ak ide o osamelú ženu, patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

Nástup na materskú dovolenku

Na materskú dovolenku nastupuje žena zvyčajne od začiatku 6. týždňa pred očakávaným (lekárom určeným) dňom pôrodu, najskôr však od začiatku 8. týždňa pred týmto dňom. V prípade, ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako 6 týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, má nárok na materskú dovolenku odo dňa nástupu až do uplynutia 28 týždňov, resp. 37 týždňov. Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako 6 týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 22 týždňov, resp. 31 týždňov (ak ide o ženu, ktorá porodila zároveň dve deti alebo viac detí, alebo ak ide o osamelú ženu).

Ak sa o narodené dieťa stará muž (prípadne iná určená osoba), v súvislosti s touto starostlivosťou mu patrí od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka, a to v rovnakom rozsahu ako patrí žene materská dovolenka.

Počas materskej dovolenky vzniká žene za stanovených podmienok nárok na materské.

Peňažná pomoc v materstve

Materské sa poskytuje za dni. Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi.

Nárok na materské sa uplatňuje prostredníctvom tlačiva Sociálnej poisťovne – Žiadosť o materské, potvrdenú lekárom zdravotníckeho zariadenia.

Nárok na ňu majú matky, ktoré boli počas posledných dvoch rokov pred pôrodom zamestnané najmenej 270 dní a ich zamestnávateľ za nich odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne.

Materské dostanú aj matky – živnostníčky, ktoré boli počas tejto doby povinne nemocensky poistené a tiež dobrovoľne nemocensky poistené matky. Táto dávka bude priznaná aj matkám, ktorým skončilo nemocenské poistenie v období tehotenstva a ktoré ku dňu 6. týždňa pred dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ku dňu pôrodu, poberali nemocenské alebo ošetrovné.

 • materské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ)
 • 65 % DVZ alebo PDVZ od 1. dňa
 • DVZ = podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia
 • rozhodujúce obdobie je v zásade kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské
 • DVZ nesmie byť vyšší ako DVZ určený z 1,5 násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31.12. 2012 = 37,8197 EUR)
 • Pravdepodobný denný vymeriavací základ
  • jedna tridsatina vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné), ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31.12. 2012 = 11,3297 EUR)
  • poistenca, ktorý mal prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky
 • nemocenské sa určuje z PDVZ, ak
  • poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie
  • dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky zamestnancovi alebo povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom nároku na materské (nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci kalendárny deň)
 • DVZ a PDVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor
 • sumy materského sa mesačne zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor

Rodičovská dovolenka

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa môže žena aj muž požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku. Zamestnávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič požiada, najviac však do 3 rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do 6 rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje spravidla vždy najmenej na 1 mesiac.

Počas rodičovskej dovolenky vzniká rodičovi (prípadne iným určeným osobám) za stanovených podmienok nárok na rodičovský príspevok vo výške 199,20 eura.

Nárok iných osôb na materskú a rodičovskú dovolenku

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

V tomto prípade sa materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka poskytuje žene a mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 22 týždňov, a ak žena a muž prevzal dve deti alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu a osamelého muža, v trvaní 31 týždňov, najdlhšie však do dňa, keď dieťa dosiahne vek 8 mesiacov.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní 3 rokov odo dňa prevzatia dieťaťa a v trvaní 6 rokov odo dňa prevzatia dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, kým dieťa dosiahne šesť rokov veku.

Čo by vás mohlo zaujímať: