Viete ako si zvýšiť materskú?

Materská je dávka, ktorú vypláca sociálna poisťovňa mamičke v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Mamička môže poberať dávku v materstve 28 týždňov, resp. 37 týždňov.

Aby mohla matka poberať peňažnú pomoc v materstve, tzv. materskú, musí byť prihlásená a platiť nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne.

Zamestnankyňa

Zamestnankyňa má nárok na dávku v materstve. Počíta sa jej zo zaplatených odvodov na nemocenské poistenie. Ak chce dostávať počas materskej vyššiu dávku, stačí ak sa nemocensky dobrovoľne pripoistí. Dávka v materstve sa jej bude počítať z povinného poistenia aj z dobrovoľného poistenia.

Práca popri materskej a rodičovskej

Mamička na materskej si môže privyrobiť aj u svojho zamestnávateľa, ale nesmie mať príjem z toho istého pracovnoprávneho vzťahu, z ktorého jej vznikol nárok na dávku v materstve. To znamená, že ak bola u svojho zamestnávateľa zamestnaná na trvalý pracovný pomer a z tohoto jej vznikol nárok na dávku v materstve, zamestnávateľ ju môže zamestnať aj popri materskej ale len na dohodu. Tak nestratí nárok na dávku v materstve. Nárok na dávku v materstve nestratí ani vtedy, ak sa zamestná u iného zamestnávateľa. V tomto prípade je jedno, či to bude pracovný pomer alebo dohoda.

Podnikateľka (SZČO)

V prvom rade, podnikateľka nesmie mať žiadne nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade automaticky stráca nárok na vyplácanie dávky v materstve. Ak chce podnikateľka požiadať Sociálnu poisťovňu o dávku v materstve, musí najskôr pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť na Živnostenskom úrade.

V prípade, že podnikateľka platila minimálne odvody do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, prípadne nemala povinnosť platiť odvody, mala by sa buď dobrovoľne poistiť na nemocenské poistenie alebo pozastaviť podnikateľskú činnosť a zamestnať sa. Ak chce poberať maximálnu dávku v materstve, mala by sa zamestnať sa pár dní pre pôrodom s maximálnym vymeriavacím základom, čo je 1.153,50 Eura.

Práca popri materskej a rodičovskej dovolenke

Podnikateľka môže mať popri poberaní dávky v materstve akýkoľvek iný príjem. Žiadny príjem jej neohrozí poberanie dávky. Podmienkou poberania dávky je, že podnikateľka počas tohoto obdobia nesmie vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.

Študentka

Študentka nemá nárok na peňažnú pomoc v materstve, pretože za ňu nikto neplatí poistenie. Teda ani štát, ani škola, ani nikto iný. Z toho vyplýva, že študentka nie je poistená ani počas štúdia ani bezprostredne po ňom.

Nárok na dávku v materstve vznikne študentke vtedy, ak v posledných dvoch rokoch platila poistné aspoň 270 dní. Poistenie musí trvať aj v čase vzniku nároku na dávku v materstve alebo musí plynúť ochranná lehota. Ochranná lehota je 7 dní po zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota trvá 8 mesiacov v prípade, ak je žena v čase zániku poistenia tehotná.

Aby mala študentka nárok na dávku v materstve, mala by sa dobrovoľne poistiť v Sociálnej poisťovni v mieste svojho trvalého bydliska. Na prihlásenie stačí vyplniť Registračný list FO (prihláška) a Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s . Sociálna poisťovňa vypočíta študentke dávku v materstve ako 65% z výšky vymeriavacieho základu, z ktorého platila poistné v rozhodujúcom období. Rozhodujúcim obdobím je zvyčajne predchádzajúci kalendárny rok alebo časť predchádzajúceho roka. Keďže sa študentka na  nemocenské poistenie prihlásila dobrovoľne, sama si určí vymeriavací základ, z ktorého sa jej bude počítať dávka v materstve. Minimálny vymeriavací základ je vo výške 393,- Eura, z ktorého je výška dávky v materstve cca 255,- Eur. Maximálny vymeriavací základ je obmedzený hornou hranicou denného vymeriavacieho základu. Z toho dôvodu môže byť maximálna dávka v materstve 781,- Eur (ak má mesiac 31 dní).

Práca popri materskej a rodičovskej

Študentka môže mať popri poberania dávky v materstve akýkoľvek príjem bez toho, aby tento mal vplyv na vyplácanie dávky, nakoľko bola v rozhodujúcom období dobrovoľne poistená.

Nezamestnaná

Ak je budúca mamička nezamestnaná dlhšie ako dva roky, nemá nárok na dávku v materstve z posledného zamestnania. Preto by sa mala prihlásiť na nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni dobrovoľne. Sama si určí vymeriavací základ, z ktorého sa jej bude následne vypočítavať dávka v materstve. Minimálny vymeriavací základ je vo výške 393,- Eura, z ktorého je výška dávky v materstve cca 255,- Eur. Maximálny vymeriavací základ je obmedzený hornou hranicou denného vymeriavacieho základu teda 1.153,50 Eura. Z toho dôvodu môže byť maximálna dávka v materstve 781,- Eur (ak má mesiac 31 dní).

Práca popri materskej a rodičovskej

Mamička, ktorá bola pred pôrodom nezamestnaná, môže mať popri poberaní dávky akýkoľvek príjem (môže byť zamestnaná na dohodu alebo aj na pracovný pomer). Tento príjem nebude ohrozovať vyplácanie dávky.

Mamička na rodičovskej dovolenke a nárok na dávku v materstve

Ak chce mamička poberať dávku v materstve počas rodičovskej dovolenky, teda ak mamička otehotnie v období, keď je na rodičovskej dovolenke, musí o túto dávku požiadať Sociálnu poisťovňu a zároveň oznámiť Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ukončenie poberania rodičovského príspevku.

Ak je mamička s dieťatkom doma dlhšie ako dva roky, zanikol jej nárok na dávku v materstve, pretože nebola poistená 270 dní za posledné dva roky. Keď chce mamička poberať dávku v materstve, mala by sa na pár dní dobrovoľne poistiť a zaplatiť odvody nemocenského poistenia. Poistenie musí trvať aj v čase vzniku nároku na dávku v materstve alebo musí plynúť ochranná lehota. Ochranná lehota je 7 dní po zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota trvá 8 mesiacov v prípade, ak je mamička v čase zániku poistenia tehotná. Mamička sa sama rozhodne, akú sumu na poistné chce platiť. Od výšky platených odvodov a zvoleného vymeriavacieho základu záleží výška jej budúcej dávky v materstve. Minimálny vymeriavací základ je vo výške 393,- Eura, z ktorého je výška dávky v materstve cca 255,- Eur. Maximálny vymeriavací základ je obmedzený hornou hranicou denného vymeriavacieho základu teda 1.153,50 Eura. Z toho dôvodu môže byť maximálna dávka v materstve 781,- Eur (ak má mesiac 31 dní).

Nezamestnaná žijúca v zahraničí

Ak je žena nezamestnaná, žije v zahraničí a chce poberať dávku v materstve, môže sa na Slovenku dobrovoľne poistiť, za podmienok že má:

  • trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo povolenie na prechodný pobyt na území SR,
  • osoba po dovŕšení 16 rokov,
  • nemá priznaný dôchodok (starobný, predčasný starobný, invalidný),
  • osoba nenadobudla v zahraničí povinné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

 

Čo by vás mohlo zaujímať: