Viete, že pri narodení dieťaťa dostanete príspevok a príplatok k príspevku?

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazový príspevok, ktorý upravuje zákon č. 235/1998 Z.z o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov. 

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorú štát poskytuje na pokrytie nevyhnutných potrieb novorodenca. Jej výšku určuje štát a vypláca ju na jedno dieťa iba raz. V roku 2013 je príspevok pri narodení jedného dieťa 151,37 Eura. Pri narodení dvojčiat je výška príspevku 227,06 Eur a pri narodení trojčiat 302,75 Eura.

K príspevku pri narodení dieťaťa má oprávnená osoba nárok aj na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 679,49 Eura.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa si môže uplatniť oprávnená osoba, ak spĺňa podmienky podľa zákona:

 • matka, ktorá dieťa porodila,
 • otec dieťaťa, ak

– matka dieťaťa zomrela,

– bolo po nej vyhlásené pátranie,

– dieťa zverené do starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

 • osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu.

Podmienkou priznania príspevku je:

 • narodenie dieťaťa
 • trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR

Ak sa dieťa nenarodí na území SR, ale na území niektorého členského štátu EÚ alebo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, môže vzniknúť nárok na príspevok, ak príspevok alebo dávku toho istého druhu nevyplatila príslušná inštitúcia iného štátu.

Ak sa dieťa narodí v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má oprávnená osoba nárok na príspevok ak:

 • bola pred narodením dieťaťa najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v SR,
 • príspevok alebo dávku toho istého druhu nevyplatila príslušná inštitúcia iného štátu.

Nárok na príspevok nevznikne:

 • ak matka, ktorá dieťa porodila, po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila zdravotnícke zariadenie bez dieťaťa, alebo
 • ak matka alebo otec dieťaťa pred uplatnením nároku na príspevok dal/a privolenie na osvojenie dieťaťa podľa osobitného predpisu, alebo
 • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu alebo dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť právoplatným rozhodnutím súdu.

Na zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa stačí, ak je splnená iba jedna z vyššie uvedených podmienok.

Žiadosť o príspevok

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Táto žiadosť musí obsahovať osobné údaje – a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby a dieťaťa.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba priloží k žiadosti o príspevok úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vyplatí príspevok oprávnenej osobe najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o výplatu príspevku podaná platiteľovi.

Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vyplatí príspevok oprávnenej osobe v hotovosti alebo príspevok poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke v SR. Príspevok sa nevypláca do cudziny.

Toto neplatí, ak je oprávnená osoba poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. V tomto prípade spôsob výplaty príspevku určí Úrad práce. Ak by mal Úrad práce odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku, vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu príspevku. Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Osobitný príjemca zabezpečí účelné využitie príspevku.

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa upravuje zákon č. 235/1998 Z.z o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, ďalej iba zákon.

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, je štátna sociálna dávka. Je to jednorazová dávka, tzn., že sa  poskytuje sa iba raz a to v sume 678,49 Eura. Touto dávkou štát prispieva na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé dieťa, druhé dieťa alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.

Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa má:

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k príspevku, ak spĺňa podmienky podľa zákona, je:

 • matka, ktorá porodila prvé dieťa, druhé dieťa alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní,
 • otec dieťaťa, ak

– matka, ktorá porodila prvé dieťa, druhé dieťa alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní, zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie, alebo
– dieťa, ktoré sa narodilo matke ako prvé dieťa, druhé dieťa alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní, bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

 V tomto prípade nie je oprávnenou osobou osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu. Táto osoba si môže uplatniť iba príspevok pri narodení dieťaťa.

 Oprávnená osoba, musí v prvom rade splniť podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Základnými podmienkami sú narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR.

Ďalšou z podmienok nároku na príplatok k príspevku je narodenie prvého dieťaťa, druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.

Na štvrté, piate, ďalšie dieťa v poradí si už príplatok k príspevku neuplatňuje. Výnimkou sú dvojičky a viacerčatá. Ak sa matke pri prvom pôrode, druhom pôrode alebo treťom pôrode súčasne narodí viac detí, nárok na príplatok k príspevku vzniká na každé dieťa narodené z týchto pôrodov, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.

Nárok na príplatok nevzniká tej oprávnenej osobe, ktorá nespĺňa podmienky na príspevok pri narodení.

Nárok na príplatok k príspevku nevzniká matke:

 • ak sa od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine,
 • maloletej matke, ktorá nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • nárok na príplatok k príspevku pri narodení druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa nevzniká ani matke, ktorej rozhodnutím súdu aspoň jedno z detí narodených pred narodením druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa 

a) má nariadenú ústavnú starostlivosť alebo uloženú ochrannú výchovu,
b) je zverené do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti,
c) je osvojené alebo je v starostlivosti budúceho osvojiteľa,
d) je zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia,
e) je v osobnej starostlivosti poručníka.

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok, ako aj nárok na príplatok k príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu  podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vyplatí príplatok najskôr po uplynutí aspoň 28 dní života dieťaťa a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa táto skutočnosť preukázala.

Nárok na príplatok, rovnako ako nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príplatok k príspevku je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príplatok k príspevku a na ich výplatu. Oprávnená osoba je povinná použiť príplatok k príspevku, ktorý sa jej vyplatil, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb dieťaťa.

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že jej bol vyplatený príplatok k príspevku neprávom, je povinná ho vrátiť (alebo jeho časť). Nárok na vrátenie príplatku k príspevku alebo jeho časti vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad práce túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príplatku k príspevku.

 

Čo by vás mohlo zaujímať: