Všetko o poistení osôb – porovnanie, možnosti

Poistenie osôb je veľmi dôležitým finančným a poistným produktom všetkých poisťovní na Slovensku a zahŕňa niekoľko typov a druhov poistenia. Poistenie osoby sa zahŕňa cestovné poistenie osôb vrátane poistenia pri ceste do zahraničia, poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, čiže v aute, poistenie právnických osôb, teda firiem, životné poistenie, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.

Medzi takéto osobné poistenie patria napríklad aj kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, zdravotné poistenie, poistenie prepravovaných osôb a dôležité môže byť tiež aj rôzne pripoistenie, ktoré k jednotlivým poistným produktom ponúka ďalšie dodatočné poistné krytie pre také prípady, ktoré sa síce nemusia bežne vyskytovať, ale keď už nastanú, ich škody alebo následky pre Vás nemusia byť katastrofálne.

Porovnanie poistných produktov a možností poistenia osôb nie je medzi jednotlivými poisťovňami úplne jednoduché, ale v princípe všetky poisťovne ponúkajú podobné produkty, ktoré pokrývajú určité riziká, takže je možné si pri osobnej návšteve a porovnaní zistiť, nielen za akú cenu sa viete poistiť, ale čo je tiež dôležitejšia otázka, čo Vám také poistenie dá, aké riziká Vám kryje, čo všetko Vám vie nahradiť a za akých podmienok. Dôležité je tiež to, za akých podmienok viete vypovedať poistnú zmluvu v prípade, že by ste chceli prejsť ku konkurencii.

Cestovné poistenie osôb

Začnime práve týmto druhom poistenia, pretože cestovné poistenie osôb sa používa dosť často práve vtedy, kedy sme najzraniteľnejší. To znamená pri ceste do zahraničia, pri osobách prepravovaných motorovým vozidlom či v aute a podobne. Poistenie prepravovaných osôb je napríklad pri taxislužbách alebo hromadnej doprave povinné pre prevádzkovateľov takýchto služieb, keďže to už vyplýva z ich povolania.

Cestovné poistenie pokryje všetky náklady, ktoré Vám vzniknú v prípade ťažkostí počas dovolenky alebo pracovnej cesty a to je jeho najväčšia výhoda. Poistenie môže byť dlhodobé, čiže celoročné, a krátkodobé, čiže keď idete niekam na výlet či dovolenku. Dobrým príkladom, ktorý poznáme z tuzemskej situácie, je poistenie napríklad na hory, pretože pri záchrannej horskej službe potrebujete preplatiť jej výdavky a poisťovňa to vie vykryť za Vás.

Domáce cestovné poistenie osôb sa vzťahuje na odcudzenie, poškodenie alebo zničenie batožiny v dôsledku živelných udalostí alebo na jej krádež, na škody, ktoré poistený spôsobil inému na jeho zdraví, živote alebo majetku, poistné plnenie za úraz, ktorý utrpel poistený účastník cestovného ruchu a dokonca sa vzťahuje aj na storno dovolenky alebo zájazdu.

V prípade celoročného cestovného poistenia sa poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady, ktoré vzniknú v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného v zahraničí aj doma. Poistenie okrem iného zahŕňa lekárske vyšetrenie, ošetrenie, hospitalizáciu, nutnú operáciu, lieky a zapožičanie zdravotníckych pomôcok, náklady za prepravu do nemocnice a do SR, náklady za záchranné práce a predčasný návrat do SR, návštevu chorého a predĺženie pobytu, prepravu dieťaťa a prepravu telesných pozostatkov. Výhodou je, že sa nemusíte poisťovať na každú cestu zvlášť.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je veľmi zaujímavou kombináciu poistenia s investovaním. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby. Tieto dve výhody sú tak spojené do jediného produktu, ktorý prináša poistencovi nemálo benefitov:

 • poistenie pre prípad smrti s možnosťou investovania finančných prostriedkov.
 • garantované investičné životné poistenie s možnosťou investovania voľných finančných prostriedkov a poistením
 • zhodnotenie na úrovni bežných vkladových produktov
 • komplexné zabezpečenie pri nepredvídateľných životných situáciach

Investičné životné poistenie je o tom, že časť prostriedkov, ktoré vložíte, sa na základe Vášho rozhodnutia prostredníctvom poisťovne investuje do rôznych fondov a v prípade smrti poisteného vyplatí oprávnenej osobe najvyššiu možnú sumu z možností poistnej sumy pre prípad úmrtia, dojednanej v poistnej zmluve alebo aktuálnej hodnote účtu poisteného ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Tento produkt Vám ponúka možnosť platenia poistného mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne, niektoré druhy aj možnosť jednorazového vkladu naraz. Vstupný vek poisteného pre dojednanie poistenia je od 0 do 59 rokov a poistenie si môžete uzatvoriť na dobu 10 – 40 rokov alebo na dobu neurčitú. Je pritom len na Vašom rozhodnutí, do ktorého fondu svoje peniaze investujete, počas trvania poistenia môžete vykonávať zmeny týkajúce sa rozloženia vkladov v rámci fondov, máte možnosť meniť výšku poistnej sumy a poistného v závislosti od zmien Vašich finančných možností a už v priebehu poistenia môžete čerpať z neho prostriedky. Nie však skôr ako o dva roky.

Taktiež sa je možné k tomuto investičnému životnému poisteniu aj pripoistiť, pokiaľ Vám nestačí všeobecné poistenie. Napríklad poisťovňa Kooperativa ponúka pripoistenie smrti s výplatou garantovanej poistnej sumy, smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu (aj s progresívnym plnením), času nevyhnutného liečenia úrazu, oslobodenia od platenia v prípade invalidity, denného odškodného za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu, odškodného za chirurgický zákrok, dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti, invalidity následkom choroby alebo úrazu s výplatou poistnej sumy alebo invalidného dôchodku a tiež rôznych vážnych chorôb.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie ponúka výhodné zhodnotenie peňazí, ktoré vložíte do poistenia a zároveň spája v sebe aj výhody zabezpečenia pre prípad nečakaných udalostí, či už úrazov alebo smrti. Na rozdiel od investičného životného poistenia, tu sa jedná skôr o sporenie, čiže poisťovňa poistenému vypláca určité podiely z výnosov, ktoré  získava z kapitálu vybratom na poistnom. Výhodou je, že poisťovňa sa musí zaviazať, že prostriedky investuje bezpečne, pretože na konci sporenia musí vyplatiť poistencovi určitú garantovanú čiastku.

Výnosy sú však v dnešnej dobe pomerne nízke, pretože poisťovne totiž investujú prostriedky do finančne stabilných produktov ako termínované vklady, či dlhopisy, ktoré sú menej výnosné než napríklad akcie. Bezpečnosť tohto typu poistenia je teda veľmi vysoká, ale to nesie riziko veľmi nízkych výnosov a treba povedať, že zo zaplateného poistného sú taktiež aj odpočítane náklady na krytie poistnej ochrany a poplatky, takže aj napriek tomu, že sa poistenie uzatvára na pomerne dlhú dobu, jeho výhodnosť pri sporení je nízka a nízka je aj efektivita takéhoto typu sporenia.

V princípe poznáme dva druhy kapitálového životného poistenia osob:

 • poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,
 • poistenie s pevnou dobou výplaty.

V prípade dožitia sa konca poistnej doby  poisťovňa vyplatí poistnú sumu poistenému aj s výnosom jednorázovo alebo formou dočasného dôchodku, podľa vzájomnej dohody. V prípade smrti vypláca oprávnenej osobe  dohodnutú poistnú sumu spolu s výnosom, väčšinou je to teda pozostalá rodina. Pri druhom type poistenia, čiže s pevnou dobou výplaty, nastane vyplatenie bez ohľadu na akékoľvek okolnosti v pevne stanovený dátum, ktorý je už na začiatku poistnej doby v poistnej zmluve. Niektoré poisťovne ponúkajú základné kapitálové poistenie prípad smrti na dožitie aj s pripoistením na smrť spôsobenú úrazom, na plnú invaliditu spôsobenú úrazom, na plnú invaliditu a rovnako na závažné ochorenia.

Poisťovňa Allianz má v ponuke niekoľko druhov kapitálového životného poistenia. Program Flexi Život okrem širokého spektra poistných rizík umožňuje mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, možnosť využiť prázdniny v platení poistného, či poistiť na jednej poistnej zmluve až 2 dospelé osoby. Ďalší program Ona a On je program kapitálového životného poistenia, ktorý rozširuje ponuku programu Flexi Život o zvýšené plnenie z poistenia kritických chorôb. Existujú aj programy Život plus a Ona a On plus, ktoré rozširujú pôvodné programy o zvýšené plnenie z poistenia kritických chorôb.

Úrazové poistenie

Pokiaľ hovoríme o poistení osôb, poistenie osôb, pri ktorom je dojednané bežné poistenie, môže ale aj nemusí zahŕňať niektoré druhy úrazov, ktoré sa môžu prihodiť. A to či už pri ceste do zahraničia, pri ceste v aute, alebo aj v práci alebo vo voľnom čase. Špeciálne úrazové poistenie ale slúži pre takéto prípady, takže je možné sa spoľahnúť na to, že v prípade udalostí, ktoré spôsobia úraz, neostanete ako poistenec úplne sami a bez prostriedkov.

Poistením je kryté riziko následkov úrazu pri pracovnej i mimopracovnej činnosti, zväčša:

 • poistenie pre prípad smrti následkom úrazu ,
 • poistenie trvalých následkov úrazu,
 • poistenie času nevyhnutného liečenia následkov úrazu alebo poistenie denného odškodného za čas pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu,
 • poistenie plnej invalidity následkom úrazu s výplatou dôchodku.

Pri uzatváraní poistnej zmluvy sa nezisťuje vstupný vek poistenca a poistenie môže byť platné jednorazovo alebo pravidelne v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach. Poistenie možno uzatvoriť minimálne na dobu 1 roka pri bežnom pravidelnom platení. Ak budete platiť jednorázovo, môže byť doba úrazového poistenia kratšia ako 1 rok.

Okrem bežného poistenia poznáme aj individuálne a skupinové úrazové poistenie pre špeciálne činnosti, napríklad pre členov záujmových, spoločenských a politických organizácií, spolkov a skupín a účastníkov nimi poriadaných akcií a taktiež aj úrazové poistenie pre pracovné činnosti – pre pracovníkov organizácií a firiem. Tieto špeciálne druhy úrazové poistenia sú viac rizikové, avšak v niektorých prípadoch sú naozaj nevyhnutné a v prípade, že už nastanú nejaké udalosti, môže poistné krytie zachrániť veľkú časť finančných prostriedkov.

Poistenie právnických osôb

Poistenie právnických osôb zahŕňa poistenie podnikateľov a podnikateľských subjektov. Podľa toho o aké poistenie a druh ide poznáme poistenia zodpovednosti za škodu, majetkové poistenia majetku firiem, poistenia motorových vozidiel podnikateľov, poistenia investícií a obchodov v tuzemskom aj zahraničnom styku a tiež aj poistenia proti živelným pohromám. Niektoré poisťovne umožňujú aj poistenie enviromentálnych škôd.

Napríklad poisťovňa Generali ponúka komplexné poistenie podnikania, ktoré je určené pre pre malých a stredných podnikateľov a umožňuje vybrať si až z desiatich druhov poistenia, ktorých kombináciou získate komplexnú poistnú ochranu vašej podnikateľskej činnosti. To dáva možnosť nastaviť parametre individuálne a na mieru pre podnikanie a zároveň platiť iba za to, čo naozaj považuje podnikateľ ako riziko a hodné poistného krytia.

Medzi 10 druhov poistenia právnických osôb a podnikateľov, ktoré sú v ponuke, patria:

 • poistenie stavieb
 • poistenie hnuteľných vecí
 • poistenie prerušenia prevádzky
 • poistenie strojov a strojných zariadení
 • havarijné poistenie strojov
 • poistenie elektronických zariadení
 • stavebno-montážne poistenie
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
 • poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

V rámci jedného balíka je možné dojednať komplexné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podľa individuálnych potrieb a na jednu poistnú zmluvu, čo je veľkou výhodou a tiež to umožňuje nastaviť parametre individuálne. Poistná suma sa dá nastaviť rôzne, buď ako celková, zlomková, preventívna alebo len na prvé riziko z poistenia. Právnické osoby poteší určite aj možnosť platiť poistné v polročných alebo štvrťročných splátkach bez ďalšieho navýšenia ceny.

Poistenie prepravovaných osôb

Medzi posledným poistením, ktoré si spomenieme, je poistenie prepravovaných osôb. Jedná sa o úrazové poistenie, ktoré slúži pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti spôsobenej úrazom pre všetky osoby prepravované poisteným vozidlom v čase vzniku poistnej udalosti bez ohľadu na to, kto viedol v čase vzniku poistnej udalosti poistené vozidlo. Dá sa toto poistenie ale dojednať aj pre konkrétneho vodiča vozidla, vtedy zas nezáleží na konkrétnom poistenom vozidle, ale na poistenom vodičovi, ktorý môže viesť akékoľvek vozidlo, pokiaľ dané motorové vozidlo spadá do kategórie poistiteľných vozidiel. Medzi tieto vozidlá patria vozidlá do 3,5t s najviac 9 sedadlami a s maximálnym vekom 10 rokov.

Poistenie sa vzťahuje na viacero situácii, ktoré môžu nastať a nejedná sa len o jazdu. Môže ísť aj o nastupovanie alebo vystupovanie zo stojaceho vozidla, jazdu vozidla, uvádzanie vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy, krátkodobé zastávky vozidla, ak dôjde k úrazu vo vozidle alebo v jeho blízkosti, v priestore určenom pre jazdu vozidla, odstraňovanie bežných porúch vozidla vzniknutých v priebehu jazdy a samozrejme dopravná nehoda alebo miesto blízko dopravnej nehody.

Platnosť poistenia môže byť buď len na území SR alebo na celom území Európskej Únie. Poistná suma sa stanovuje buď podľa počtu osôb vo vozidle alebo podľa celkovej poistnej sumy, ktorá sa potom už len delí počtom osôb vo vozidle. Tu si treba dobre zistiť pri každej poisťovni, aký systém uplatňuje, pretože niektoré poisťovne Vás síce ohromia obrovskou poistnou sumou, do akej kryjú tento typ poistenia osôb, ale táto poistná suma sa môže krátiť počtom prepravovaných osôb. Poistenie osôb podľa občianskeho zákonníka obsahuje rôzne právne úpravy a záväzné štandardy, ale systém poistenia nestanovuje, podľa akého kľúča sa má toto poistenie realizovať v prípade poistnej sumy.

Čo by vás mohlo zaujímať: