Viete ako postupovať pri dopravnej nehode?

Ako postupovať pri nehode? Kedy je nutné volať políciu? Aké sú povinnosti vinníka a poškodeného? Na koho sa obrátiť, ak nehodu spôsobilo vozidlo bez PZP? Dopravná nehoda alebo škodová udalosť?

Pri škodovej udalosti nie je nutné volať políciu, nastáva v týchto prípadoch:

  • nebola usmrtená ani zranená osoba
  • nebola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
  • nevznikla škoda presahujúca sumu 3 990 eur

K dopravnej nehode je povinnosťou účastníkov privolať políciu:

  • nie je splnená niektorá z podmienok škodovej udalosti
  • účastník nehody je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
  • účastníci škodovej udalosti sa nedohodli na jej zavinení

Pri škodovej udalosti účastníci nehody spolu vyplnia tlačivo Správa o nehode, ktoré je súčasťou povinnej výbavy. Sem sa píšu základné údaje o účastníkoch, zaznačí sa nákres nehody a na konci sa obidve strany podpíšu. Originál zasiela vinník do svojej poisťovne najneskôr do 15 dní od nehody. Povinnosťou poškodeného je taktiež nahlásenie poistnej udalosti poisťovni vinníka. Nasleduje obhliadka auta technikom poisťovne, ktorý zdokumentuje poškodenie a spíše zápis o poškodení.

Ak má poškodený uzavreté havarijné poistenie môže si náhradu škody uplatniť z tejto poistky. Likvidácia poistnej udalosti je v týchto prípadoch zvyčajne rýchlejšia. Poisťovňa však pri náhrade škody klientovi odráta spoluúčasť podľa zmluvných podmienok. Tú si následne môže uplatniť od poisťovne škodcu.

Ak nehodu spôsobilo vozidlo bez povinného zmluvného poistenia, je potrebné sa obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (www.skp.sk). Tá spravuje garančný fond, z ktorého sa kryjú škody v prípade, ak nehodu spôsobil neznámy vinník alebo vozidlo bez PZP.

Najdôležitejšia pri uplatňovaní nároku na náhradu škody je komunikácia s poisťovňou, aby sa likvidácia poistnej udalosti zbytočne nepredlžovala.

Čo by vás mohlo zaujímať: