Viete o zmenách v povinnom poistení vášho auta?

Od 1. 4. 2015 vstupuje do platnosti novelizovaný zákon o PZP (381/2001 Z. z.). Aké zmeny prináša?
1. Zavedenie systému BONUS/MALUS

Na zmluvách uzatvorených od 1. 4. 2015 bude každá poisťovňa skúmať škodový priebeh poistníka. Na základe jeho predchádzajúcej škodovosti upraví výšku poistného. Ak bolo predchádzajúce PZP poistníka bez škodovej udalosti, prípadne nedošlo k výplate poistného plnenia, poistníkovi bude priznaný bonus – zľava na poistnom. Ak v minulosti došlo k poistnému plneniu, pri dojednaní poistenia sa uplatní malus – prirážka k poistnému. Výšku bonusu aj malusu si určuje každá poisťovňa sama.

2. Zrušenie zákazu viacnásobného poistenia a sankcie

Po novom môže mať poistník uzavretých aj viac zmlúv PZP v rôznych poisťovniach na jedno motorové vozidlo. To platí pre zmluvy uzatvorené od apríla 2015.

3. Taktiež sa zmenila povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia z dôvodu neplatenia poistného. Po novom už táto povinnosť neplatí.

Od Apríla vstupujú vo väčšine poisťovní do platnosti nové sadzobníky, preto je vhodné dať si vypracovať nové ponuky. Najlacnejšie PZP však neznamená najlepšie. Medzi najdôležitejšie kritéria pri výbere patria skúsenosti s poistným plnením, rôzne druhy pripoistení (napr. čelného skla) aj preplácanie amortizácie.

Čo by vás mohlo zaujímať: