Viete, že založená nehnuteľnosť musí byť poistená?

Každá nehnuteľnosť musí byť poistená, aby v prípade napríklad živelnej pohromy či požiaru banka dostala naspäť to, čo požičala. Je to jedna z podmienok pri poskytnutí úveru na bývanie. Vinkulácia poistenia nehnuteľnosti v prospech banky. Každá banka požaduje od klienta zabezpečenie, nehnuteľnosti (zábezpeku) minimálne v takej výške, v akej mu poskytuje úver. V snahe minimalizovať náklady spojené s úverom tak vzniká priestor na podpoistenie nehnuteľnosti. Ide však o minimálnu úsporu, pretože cena za poistenie sa pohybuje okolo úrovne 0,1% z poistnej sumy, a zároveň zvýšenie rizika, že ak už pôjde k poistnej udalosti, klientovi neostanú peniaze na zabezpečenie bývania. Banka si z vyplateného poistného plnenia totiž ponechá sumu zodpovedajúcu nesplateného dlhu a zvyšnú časť vráti klientovi. Tá už nemusí postačovať na zadováženie si nového bývania. Na druhej strane, byty sú v prípadoch zabezpečenia v prospech banky poistené dva razy :

  • raz ako súčasť poistenia celého domu,
  • druhý raz ako požiadavka banky na vinkuláciu.

Vinkulácia poistenia – viazanie poistného plnenia v prospech tretej osoby.

Kým banka má záujem o poistenie “múrov”, teda predmetu zábezpeky, klientovi ide naopak o poistenie vybavenia. Pod poistením nehnuteľnosti sa rozumie krytie rizík vzniku škôd na stavbe a jeho časti – múry, okná, dvere, podlaha a rozvody. Pri poistení domácnosti ide o nábytok, elektroniku, odevy a ostatné zariadenie domácností.

Niektoré poisťovne ponúkajú jeden produkt v rámci, ktorého sa volia jednotlivé riziká, iné ponúkajú dva produkty. Tu vznikajú nedorozumenia vyplývajúce z poistenia “bývania”. Podstatou sú vždy ich poistné podmienky. Čím viac rizík poistenie kryje, tým je drahšie. To je jasné každému klientovi, ale čo je menej jasné sú rozdiely medzi slovíčkami.

Zatečená stena je výsledok, no pre poisťovňu je dôležitejšie, či škoda vznikla atmosferickými zrážkami, z vody z vodovodného zariadenia, alebo vodou unikajúcou zo žľabov.

Zadymený byt treba vymaľovať, no či to uhradí poisťovňa, môže záležať aj na tom, či dym bol zhoriaceho predmetu alebo z elektrického zariadenia.

Dom podmyje voda, poisťovňu zaujíma, či šlo o povodeň (vyliatie z brehov), alebo sa zdvihla spodná voda alebo záplavu (súvislá vodná plocha).

Z každého takéhoto prípadu alebo príkladov môže ísť o riziko, ktoré nemusí byť súčasťou poistenia, prípadne bude v poistných výlukách. Spokojnosť s vyplatením poistným plnením je vždy podmienená porozumením obsahu poistenia.

Výhody poistenia nehnuteľnosti

Dať si poistiť nehnuteľnosť v rámci banky môže pomôcť pri získaní zvýhodnenej úrokovej sadzby hypotéky. Poistné tak môže byť súčasťou mesačnej platby za hypotéku.

Cenu poistenia môže znížiť spoluúčasť, teda výšku podielu (0 – 15%), ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení. Znížiť cenu až o 30% môže aj vernosť jednej poisťovni pri neprerušení poistenia.

Ďalšie zľavy možno získať ako zamestnanec vybraných spoločností, cez internet alebo kúpou viacerých poistných produktov.

Poistné riziká pri poistení pevných častí nehnuteľnosti

  • Krádež, krupobitie, náraz dopravného prostriedku, pád predmetov, povodeň, požiar.
  • Priamy úder blesku, rozbitie skla, škody spôsobené snehom a námrazou, vandalizmus, víchrica, záplava.
  • Voda unikajúca  z vodovodných zariadení alebo nádrží výbuch, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín.

Špeciálne poistné riziká

  • Atmosferické zrážky, krádež stavebného materiálu a stavebnej techniky.
  • Nepriamy úder blesku, poistenie hrobov, strata zisku (nájmu).
  • Škody spôsobené dymom.

 

Čo by vás mohlo zaujímať: