Aké životné poistenie môžete uzavrieť pre svoje deti

Detské životné poistenie sa stáva čoraz viac obľúbeným produktom životného poistenia pre deti, ktoré v sebe kombinuje poistnú ochranu a zároveň ponúka rodičom možnosť našetriť deťom do dospelosti nejaké finančné prostriedky a adekvátne ich aj zhodnotiť. Deti potom napríklad pri ukončení strednej alebo vysokej školy majú k dispozícii určitý finančný kapitál, ktorý môžu využiť napríklad na štart svojej kariéry alebo bývanie.

Životné poistenie pre deti a mladých sa môže uzatvoriť už tesne po narodení. Zmyslom je poistné krytie v prípade nepredvídateľných udalostí a okolností, ktoré by mohli nastať či už deťom alebo všeobecne v rodine, napríklad v prípade úmrtia jedného z rodičov. Maximálna poistná doba pre dieťa je stanovená do 25. roku života dieťaťa a poistné je možné platiť buď ako jednorazové poistné, čiže sa platí naraz za celú dobu poistenia alebo ako bežné poistné, kedy sa platí v dohodnutých splátkach počas celej poistnej doby a to je možné mesačne, štvrťročne, polročne alebo raz ročne.

Väčšina poisťovní umožňuje k poisteniu vkladať mimoriadne poistné bez obmedzenia výšky a kedykoľvek v priebehu trvania poistenia. Ide o voľné finančné prostriedky poistníka, ktoré chce zhodnotiť prostredníctvom životného poistenia. S poisteným dieťaťom môže byť poistený jeden, prípadne obidvaja rodičia, resp. starí rodičia. Dôležitou zložkou každého takéhoto životného poistenia je aj sporenie, čo môžu oceniť deti až neskôr, kedy napríklad už zmaturujú.

Samozrejme je možné uzatvoriť životné poistenie aj pre študentov, ktorí už na škole študujú, keďže väčšina poisťovní má vek na uzatvorenie životného poistenia pre deti až do 15. roku života. Na druhú stranu treba povedať, že sú aj určité minimálne lehoty na dobu poistenia, pričom minimom je väčšinou 10 rokov. V podstate nikdy nie je príliš skoro ani neskoro uzatvoriť pre Vaše deti životné poistenie a to či už kapitálové alebo investičné, dôležité je si len vybrať správny produkt.

Poistné krytie poistenia pre deti je väčšinou na dva prípady a to buď dožitie dieťaťa alebo pre prípad smrti jeho rodiča. Ako pripoistenie je možné dohodnúť úrazové poistenie dieťaťa vrátane trvalých následkov úrazu aj úrazové poistenie dospelých. V prípade dožitia dieťaťa je dieťaťu vyplatená dojednaná poistná suma a výnos zo zaplateného poistenia, ktoré bolo určené na sporenie. Táto suma a výnos tak môžu tvoriť pre dieťa štartovací finančný kapitál do života.

Ak nastane smrť poisteného dospelého rodiča, zaniká povinnosť platiť bežné poistné, vyplatí sa ihneď suma zvyčajne vo výške 20% dojednanej poistnej sumy základného poistenia a potom sa vypláca ročná renta dôchodok vo výške tejto sumy počas života dieťaťa až do konca doby poistnej zmluvy. Ak nastane situácia, že zomrie dieťa počas doby poistenia, vyplatí sa rezerva základného poistenia vrátane aktuálnej hodnoty a poistenie zanikne ako také.

Kapitálové životné poistenie pre deti

Kapitálové životné poistenie je dlhodobý produkt a predstavuje efektívny a bezpečný spôsob zhodnocovania peňazí. Prostriedky vložené do poistenia sa zhodnocujú minimálne technickou úrokovou mierou vo výške 2,5% p.a, pričom toto zhodnotenie je garantované. Na druhú stranu ale predstavuje väčšinou minimálne zhodnotenie, pretože poisťovňa pri tomto type životného poistenia pre mladých investuje do zabezpečených fondov a tak nedosahuje až také výnosy ako pri investičnom poistení. Ako už vyplýva názov, súčasťou platenia poistného je aj ukladanie si kapitálu na budúcnosť, avšak nie jeho nutné a atraktívne zhodnocovanie.

Investičné životné poistenie pre deti

Investičné životné poistenie je kombináciou klasického životného poistenia a investovania, pričom na rozdiel od kapitálového prináša lepšie zhodnotenie finančných prostriedkov, keďže ich investuje podľa dohody aj do výnosnejších prostriedkov. Tu však nie sú garantované ani vložené finančné prostriedky a v prípade negatívneho vývoja na finančných trhoch môže byť výsledná suma nižšia ako objem vložených prostriedkov. Zhodnotenie prostriedkov záleží na zvolenej investičnej stratégii klienta a vývoji na finančných trhoch, pričom Vy ako poistník rozhodujete, kam sa investuje, koľko prostriedkov sa investuje a môžete si zvoliť konzervatívnejšie ale aj rizikovejšie investičné produkty.

Čo je v poistení a aké sú pripoistenia

Oba typy životného poistenia detí obsahujú vo svojom základe poistenie pre prípad smrti poisteného alebo poistenie pre prípad dožitia poisteného. Okrem toho je možné dojednať aj rôzne pripoistenia, ako napríklad poistenie závažných ochorení, poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity, poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, poistenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu a iné typy pripoistení, ktoré rozširujú poistné krytie a ochranu mladých.

A aké sú výhody takéhoto životného poistenia pre deti?

  • V prvom rade je to garancia vyplatenia peňazí a určitý stabilný výnos
  • Väčšina poistenia má aj minimálnu pevnú úrokovú mieru zhodnotenia, takže viete, koľko Vám poistenie prinesie peňazí
  • Zmyslom je zabezpečenie dieťaťa do budúcnosti a zároveň okrem sporenia sa poistením kryjú aj poistné riziká
  • Životné poistenie garantuje poistnú ochrana pre dieťa v prípade straty alebo invalidity jedného alebo obidvoch rodičov

Ako si správne vybrať?

  • Obráťte sa na viacero poisťovní  alebo finančných poradcov a dajte si vypracovať podľa tých istých kritérii rôzne typy poistení a ponúk
  • Dobre si zvážte výšku poistnej sumy, možnosti pripoistenia, prípadnú dynamizáciu poistenia a určite si reálne splátky poistného
  • Porovnajte si podľa týchto kritérii všetky dostupné produkty a pri rozhodovaní si zvážte aj výber vhodnej poisťovne, preverte si referencie na ňu a spokojnosť Vašich známych
  • Prv než podpíšete poistnú zmluvu informujte sa aj o možnostiach neskorších zmien a všetkých poplatkoch, ktoré môžu do budúcnosti prísť

Kapitálové životné poistenie Groupama

Poisťovňa Groupama ponúka vo svojom poistení 3 varianty kombinácií rizík a zabezpečuje komplexnú poistnú ochranu nielen pre dieťa, ale i pre dospelého poisteného. Počas poistenia môžete vybrať alebo vložiť mimoriadne poistné, a tým zvýšiť koncovú sumu, je tu tiež aj možnosť výplaty poistnej sumy ihneď bez meškania po úmrtí dospelého poisteného a po skončení poistnej doby bude dieťaťu vyplatená zmluvne dohodnutá poistná suma pre prípad dožitia vrátane podielu na prebytku z rezerv poistného. Poistenie končí vo veku dieťaťa od 19 – 25 rokov. Voľné finančné prostriedky môžete investovať v prospech dieťaťa.

Poistenie detí v Kooperative

Kooperativa ponúka životné poistenie pre deti, mladých aj študentov v troch rôznych typoch poistných produktov. Prvým produktom je tzv. Štipendijné poistenie a jeho cieľom je zabezpečenie finančných prostriedkov pre vysokoškolské štúdium. Druhý typ poistenia je Zlatá brána, čo je poistenie pre prípad sobáša s alternatívnou možnosťou výplaty štipendia. No a tretím poistným produktom je kompletné poistenie Dukátik. Je to zaujímavé a atraktívne komplexné kapitálové životné poistenie detí s možnosťou poistenia jednej alebo dvoch dospelých osôb, čiže väčšinou rodičov.

Union a životné poistenie pre deti

Poisťovňa Union ponúka investičné aj kapitálové životné  poistenie. V prípade kapitálového má produkt s názvom Mladosť, ktorý ponúka poistenie spojené so sporením pre dieťa s garantovanou technickou úrokovou mierou 2,5% p.a., oslobodenie od platenia poistného v prípade úmrtia alebo priznania invalidity poistníka a tiež aj široký výber úrazových a zdravotných pripoistení. Investičné poistenie Vláčik je flexibilným životným poistením pre aktuálne životné situácie dieťaťa a vložené peniaze sa môžu zhodnocovať na účte s garantovaným zhodnotením a zároveň aj investíciami do finančných fondov. No a investičné životné poistenie pre deti s názvom Junior Invest je kombináciu klasického životného poistenia a sporenia prostredníctvom investícií do podielových fondov.

Poistenie detí Uniqa

Kapitálové životné poistenie od Uniqy pod názvom VitalŽivot Baby je určené deťom od prvého mesiaca života až do 15. roku veku dieťaťa, s minimálnou poistnou dobou 10 rokov a maximálnou 25 rokov. Poistenie je možné rozšíriť širokou škálou pripoistení  určené nielen dieťaťu, ale aj dvom dospelým osobám. Poistenie je kombináciou bezpečného krytia rôznych poistných udalostí a zároveň garantovaným výhodným sporením a zhodnocovaním peňazí v prospech dieťaťa. Toto detské životné poistenie v sebe spája mnoho výhod rôznych typov poistenia.

Poistenie detí od Poštovej banky

Aj Poštová banka ponúka lacný a komplexný spôsob ochrany detí a rodičov pred nečakanými výdavkami po celý rok s garantovanou výškou dohodnutej poistnej sumy pri dožití. Poistenie je určené pre deti, ktoré majú pri uzatváraní poistenia min. 2 mesiace a max. 15 rokov. V rámci poistenia získate kvalitnú poistnú ochrana s voľbou výšky poistnej sumy, môžete si poistiť trvalé následky úrazu s rastúcim plnením, získate tiež denné odškodné za dobu liečenia úrazu od 1. dňa, pri hospitalizácii následkom úrazu od 2. dňa pobytu dieťaťa v nemocnici tiež dennú dávku a odškodné pri zlomeninách kostí a popáleninách dieťaťa.

Poistenie Farbička od Allianzu

Pri tomto kapitálovom životnom poistení sa vložené finančné prostriedky určené na šetrenie sa navyše každoročne zhodnocujú garantovaným úrokom a podielmi na prebytku. Nasporené finančné prostriedky má dieťa k dispozícii už po dosiahnutí 18-teho roku života. Poistenie je možné zaplatiť bežne alebo jednorazovo, pričom jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má navyše návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku. V  prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma v prípade úmrtia rodiča respektíve dospelého pripoisteného.

Čo by vás mohlo zaujímať: