Aké životné poistenie ponúkajú poisťovne

refinancovanie

Životné poistenie je tou časťou poistenia, ktoré slúži nielen na pokrytie rôznych rizík, v tomto prípade najmä smrti či závažných ochorení a zranení vedúcich k invalidite, ale aj na zhodnotenie peňazí v prípade dožitia. Tento druh poistky v sebe spája tak výhodu zmiernenia následkov nepredvídaných a nečakaných tragických udalostí so zhodnocovaním finančných prostriedkov.

V princípe poisťovne ponúkajú dva druhy životného poistenia – kapitálové a investičné. Kým pri kapitálovom sa jedná o zhodnocovanie finančných prostriedkov, čiže kapitálu, konzervatívnejšou formou s určitými garanciami vo forme minimálnej úrokovej sadzby a zhodnotenia, tak pri investičnom životnom poistení ide o to, že sa finančné prostriedky investujú podľa želania klienta a zhodnocujú sa tak rizikovejšie.

Rozdiel spočíva aj vo výške zhodnotenia, pretože pri kapitálovom sa zhodnocujú peniaze istejšie, ale nižšie, kdežto pri investičnom poistení môžete získať lepší výnos, ale aj prísť o investovanú časť peňazí.

Kapitálové životné poistenie je určené teda pre tých klientov, ktorý uprednostňujú najmä kvalitné poistenie smrti, invalidity, chorôb a iných zdravotných či životných rizík a samozrejme majú záujem aj o zhodnotenie peňazí, ale stačí im konzervatívnejší výnos napríklad 2,5 percenta ročne, čo je bežné zhodnotenie pri tomto type poistenia.

Kapitálové životné poistenie má u nás dlhšiu tradíciu a je tradičným produktom životného poistenia, ale nie je veľmi vhodné vtedy, ak chcete peniaze investovať s vidinou väčšieho zisku. Na druhú stranu poskytuje stabilitu a častokrát aj lepšie podmienky ako iné možnosti zhodnotenia kapitálu.

Naopak investičné životné poistenie je určené pre klientov, ktorý ho plánujú ako beh na dlhé trate a sú ochotní aj riskovať, pričom dominantnou zložkou je pre nich práve investovanie. Samozrejme aj tu pokrýva tento poistný a finančný produkt poistné udalosti ako smrť, úraz, invalidita či ochorenie, avšak poskytuje zároveň lepší nástroj na vyšší výnos.

Ako poistník si môžete vybrať aká časť prostriedkov a koľko sa investuje do akých fondov či možností a podľa toho rozložiť riziko a svoje investície. Môžete si zvoliť agresívnejšie portfólia na investovanie s lepším ziskom, ale aj vyšším rizikom, že nakoniec nebudete mať zisk žiaden. Taktiež si môžete zvoliť menej rizikové možnosti investovania, kde bude síce zisk menší, ale jeho stabilita bude istejšia.

Pri oboch typoch poistení funguje celá poistka tak, že sa určí na aké poistné udalosti sa poistka uzatvára, komplet sa v zmluve špecifikuje, či je to len na smrť alebo dožitie, alebo sa budú pokrývať aj niektoré druhy ochorení, zranení, trvalá práceneschopnosť, invalidita a podobne.

Potom ostáva určite dĺžku poistenia a tým pádom aj finančného zhodnocovania finančných prostriedkov a doladiť detaily zmluvy. Venujte im ale vždy patričnú pozornosť, zistite si podmienky, poplatky, zistite si, čo Vás bude stáť prípadná zmena niektorého parametru poistky do budúcnosti, či to bude možné a v prípade kapitálového životného poistenia si porovnajte medzi poisťovňami technickú úrokovú sadzbu a minimálne zhodnotenie, ktoré poisťovňa garantuje.

Taktiež si zistite, čo sa stane, ak dosiahne lepší výnos a koľko percent z neho Vám pripíše. V prípade investičného poistenia si porovnajte jednotlivé možnosti investičných profilov a možností. Nezabudnite v poistnej zmluve určiť, kto sú oprávnené osoby v prípade Vašej smrti, určite si cenu poistného, nezabudnite ani na správne nacenenie rôznych poistných udalostí a ich krytie tak, aby ste v prípade, že naozaj budete potrebovať finančné prostriedky, dostali adekvátne finančné plnenie.

Veľa ľudí v snahe ušetriť na pravidelných mesačných poplatkoch siaha k podpoisteniu, čo sa im v prípade poistných udalostí môže vypomstiť.

Poistenie od Generali

Poisťovňa Generali ponúka kapitálové aj životné poistenie. V prípade kapitálového poistenia ponúka produkt Prima Vita, ktorý v  sebe spája poistnú ochranu a zabezpečenie na dôchodok. Povinná zložka poistenia sa vám postará o dôstojné prežitie dôchodkového veku a zároveň ochráni vašich najbližších v prípade, ak by sa vám niečo stalo. Riziková zložka ponúka komplexné poistné zabezpečenie v prípade úrazu, choroby, invalidity či úmrtia. Poistenie sa uzatvára na minimálne 10 rokov a maximálne 50 rokov, avšak najneskôr do 75. roku veku poisteného.

Investičné životné poistenie La Vita je moderné životné poistenie, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Podľa vašej súčasnej životnej situácie si nakombinujete jednotlivé riziká a sami sa rozhodnete, či sa chcete chrániť pred možnými nástrahami, alebo chcete svoje úspory aj zhodnocovať. Minimálna poistná doba je 10 rokov, maximálna 50 rokov. Poistná doba rôznych poistených osôb pritom nemusí byť zhodná. Na jednej zmluve môže byť poistených až 6 osôb vo veku od 6 týždňov až do 70 rokov.

Poistenie od ING

ING poisťovňa prichádza na trh so zaujímavým poistením Smart. Ide o investičné životné poistenie, ktoré je určené ľuďom, ktorí majú radi pocit slobody a záleží im na tom, aby ich poistenie dlhodobo nelimitovalo a mohli ho kedykoľvek meniť. Umožní zhodnotenie vložených prostriedkov pomocou širokej ponuky investičných možností od bezpečného garantovaného fondu až po negarantované ale výnosnejšie fondy. K poisteniu si môžete dojednať aj pripoistenie denných dávok pre prípad pracovnej neschopnosti, pripoistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa s progresiou v prípade hospitalizácie a pripoistenie pre prípad invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu.

Smart Senior je zas kapitálové životné poistenie určené klientom vo veku nad 55 rokov, ktorý im pomôže riešiť náhle a neočakávané situácie. Ponúka na slovenskom trhu unikátnu možnosť pripoistiť sa pre prípad nesebestačnosti a umožňuje výber až z 19 pripoistení a úpravu výšky poistného a poistných súm podľa meniacich sa životných potrieb. V tomto poistení môže zhodnotiť vložené prostriedky v bezpečnom garantovanom fonde so zhodnotením 2,5 %.

Axa životné poistenie

Axa ponúka dva druhy investičného životného poistenia a to Kumulativ Life a Comfort Plus. Kumulativ Life je investičné životné poistenie so širokou škálou kvalitnej poistnej ochrany, ktorá kombinuje poistenie a investovanie finančných prostriedkov do 4 exkluzívnych fondov vytvorených výhradne pre toto poistenie. Comfort Plus sa flexibilne prispôsobí vašim potrebám ako pri výbere poistenia a dodatočného pripoistenia, tak aj pri investovaní vašich prostriedkov. Je to flexibilný spôsob investovania a možnosť zmien v poistnej ochrane produkt poskytuje rýchly, kvalitný a odborný servis, je kedykoľvek k dispozícii, keď ho budete potrebovať.

Okrem toho ponúka aj tradičné životné poistenie, ktoré poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti následkom úrazu alebo choroby či pre prípad dožitia. V prípade smrti je vyplatená poistná suma alebo hodnota investície, v prípade dožitia sa konca poistenia je vyplatená hodnota investície. Poistenie kryje aj prípady úrazov v rozsahu smrť následkom úrazu, trvalé poškodenie následkom úrazu, prípady úrazov a ochorení a prípady invalidity.

Kooperativa a poistenie

Kooperativa ponúka investičné aj kapitálové životné poistenie. Má niekoľko druhov variantov investičného poistenia, pričom vstupný vek poisteného pre dojednanie poistenia je od 0 do 59 rokov, poistenie si môžete uzatvoriť na dobu 10 – 40 rokov alebo na dobu neurčitú a je tu možnosť platenia poistného mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Za každých okolností je garantovaná suma pre prípad smrti, ktorú si zvolíte, je aj možnosť vyššieho zhodnotenia ako pri klasickom životnom poistení a daňová výhoda v podobe zníženia daňového základu.

Kapitálové životné poistenie od Kooperativy zahŕňa tiež viacero rôznych produktov. Na základe Vašich možností a Vášho rozhodnutia si môžete dohodnúť platenie bežného poistného v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach. Máte možnosť mimoriadnych vkladov voľných finančných prostriedkov v priebehu dojednania životného poistenia a ich úplný alebo čiastočný výber. Výhodou je, že poistné sumy pre dožitie a pre úmrtie nemusia byť rovnaké, záleží to len od Vášho rozhodnutia a môžete si tak zvoliť väčšiu variabilitu poistenia.

Životné poistenie od Wustenrot

Životné poistenie od poisťovňe Wustenrot je tiež jedným z možných riešení ohľadom poistenia aj zhodnocovania svojich finančných prostriedkov. Kapitálové poistenie je určené pre poistenie živiteľa rodiny a zabezpečenie najbližších, zabezpečenie splácania úveru ale aj ako prístup k peniazom bez nákladného a zdĺhavého dedičského konania. Zahŕňa poistenie až 15 druhov kritických chorôb, úrazové poistenie trvalých následkov úrazu aj pre deti s progresiou 400 % a taktiež invalidné poistenie.

Investičné životné poistenie ponúka rôzne druhy možností ako poistiť a vykryť riziká ale aj zároveň zaujímavo zhodnotiť a investovať peniaze. Zahŕňa poistenie pre prípad dožitia, smrti, oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti poistníka a poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku. Výber fondov je zaujímavý a je pod správou skúsených manažérov a klient si tak môže nakombinovať rôzne druhy portfólia a poistenia tak, aby dosiahol požadovaný výnos pri zaujímavom poistnom krytí.

Allianz a životné poistenie

Aj naša najväčšia poisťovňa na trhu, Allianz, ponúka veľmi zaujímavé produkty životného poistenia. Kapitálové životné poistenie ponúka výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Programy okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum pripoistení. Dôraz je kladený najmä na garanciu výnosu a stabilné zhodnotenie peňazí v kombinácii s úplným krytím rôznych rizík.

Investičné životné poistenie od Allianzu predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík. V rámci tohto druhu poistenia má poisťovňa niekoľko druhov rôznych poistení, kde si môžete vybrať také fondy a riziká, aby ste dosiahli požadovaný výnos aj s ohľadom na prijateľnú mieru rizika. V rámci životného poistenia má poisťovňa v ponuke aj poistenie, ktoré zabezpečí Vám aj vašim blízkym prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.

Poistenie od Amslico

Poisťovňa Amslico má vo svojom portfóliu hneď niekoľko poistných produktov. Jednak životné poistenie navrhnuté pre mužov, ktoré okrem tradičných poistných benefitov zabezpečí mužom finančné prostriedky v prípade diagnostikovania mužských kritických chorôb. Taktiež samozrejme aj variabilné všeobecné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s ktorým získate komplexnú poistnú ochranu, flexibilitu v poistnej aj investičnej časti a aj mžnosť rôznych spôsobov zhodnocovania vašich prostriedkov od garantovaného až po dynamické, alebo ich kombinácie.

Ak hľadáte komplexnú poistnú ochranu, potrebujete odbremeniť od starostí s financovaním dôchodku, alebo iným dlhodobým finančným cieľom, nemáte čas ani podmienky sledovať vývoj na kapitálových trhoch a chcete mať schopné investičné životné poistenie, produkt MetLife dôchodok je ako stvorený pre Váš typ klienta. Viac informácii sa dozviete priamo návštevou pobočky tejto poisťovne.

Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa má niekoľko druhov životného poistenia. Poistný produkt Kombinované etapové životné poistenie sa uzatvára na 5 rokov a Poisťovňa dáva poistenému garanciu, že ho poistí aj po ich uplynutí. Toto poistenie môže využiť každý klient vo veku od 6 do 60 rokov. Sú možné aj rôzne druhy pripoistenia – pre prípad smrti následkom úrazu, pre prípad trvalých následkov úrazu, pre prípad času nevyhnutného liečenia následkov úrazu, pre prípad denného odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu a pre prípad plnej invalidity následkom úrazu.

Naopak investičné poistenie Family Garant umožňuje poistníkovi aktívne sa podieľať na zhodnocovaní kapitálu tým, že priamo rozhoduje o spôsobe investovania vložených peňazí a zároveň byť poistený. V rámci investičného životného poistenia Family Garant sa klient rozhoduje o investovaní do fondov Europe Cliquet alebo Fidelity Basket.

Životné poistenie od Aegonu

Poisťovňa Aegon ponúka životné poistenie v rámci klasického poistenia, rizikového poistenia s dobrovoľným sporením, detského životného poistenia a pripoistenia. Výhodou je zostavenie produktu na mieru tak, aby vyhovoval Vašim požiadavkám a nárokom a prispôsobenie si poistnej ochrany podľa vlastných potrieb. Sami si zvolíte dobu, kedy vám majú byť prostriedky vyplatené, je tu aj možnosť rozšíriť poistnú ochranu prostredníctvom širokej škály pripoistení a len na Vás je voľba splátok poistného mesačne, frekvenčne, polročne a ročne. Poisťovňa ponúka aj produkty vhodné pre partnerov s výhodnejšími a lepšími podmienkami.

Poistenie od Unionu

Životné poistenie od Unionu je zárukou skúsenosti a stability. Investičné poistenie je kombináciou poistenia a sporenia formou investícií do podielových fondov tak, aby ste dosiahli čo možno najlepší výnos a zároveň mali zabezpečenú kvalitnú poistnú ochranu. Kapitálové životné poistenie zabezpečí zhodnocovanie úspor a zároveň zabezpečenie poisteného a blízkych s garantovaným výnosom, čo je určené pre konzervatívnejších klientov.

V rámci životného poistenia ponúka Union aj rizikové životné poistenie, poistenie pre deti a  dôchodkovo orientované poistenie. Vyberie sa tak každý typ klienta, či už vekovo alebo povolaním či trávením času. Výhodou je možnosť veľkej flexibility poistných produktov a zaručená kvalitná poistná ochrana ako aj primerané zhodnotenie investovaných finančných prostriedkov.

Čo by vás mohlo zaujímať: