Viete aké druhy životného poistenia máme

refinancovanie

Životné poistenie a pripoistenie ponúka mnohé druhy a varianty poistného krytia, ktoré dokážu najlepšie a najvýhodnejšie podľa svojho zamerania vykryť mnohé problémové situácie alebo dokonca aj zhodnotiť finančné prostriedky, pokiaľ sa jedná o životné poistenie so sporením. Samozrejme je možné sa poistiť aj bez sporenia a zamerať sa len na poistné krytie úrazu, smrti, chorôb a iných komplikácii.

Životné poistenie je určené pre ľudí, ktorí potrebujú, aby v prípade ich smrti bola rodina či blízky zabezpečení. Veľmi dobré je najmä v situáciach, kedy si napríklad beriete úver, hypotéku, leasing alebo iný finančný záväzok a ste hlavným živiteľom rodiny. V takom prípade je dobré sa zabezpečiť, aby keď sa Vám niečo stane a nebudete už môcť ďalej svoje finančné záväzky uhrádzať, nemusela rodina za Vás toto finančné bremeno niesť. Samozrejme toto poistenie sa neuhrádza len pre prípad smrti, ale aj pre prípad dožitia.

V prípade dožitia dostanete peniaze vyplatené Vy. V prípade smrti je to oprávnená osoba, ktorú určíte v poistnej zmluve, prípadne ju určí zákon, ak tak nie je stanovené inak. Ak sa však ale konca poistnej doby v zdraví dožijete bez toho, aby ste museli využiť poistku na svoju poistnú udalosť, potom Vám poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu alebo sumu podľa výkonu a výnosu, to závisí od druhu poistenia, aké uzavriete. Sú rôzne druhy a varianty poistenia, existuje aj rôzne dodatočné pripoistenie napríklad pre rizikové choroby a podobne a samozrejmosťou je aj životné poistenie pre deti, ktoré je zamerané viac na šetrenie a ďalšie zhodnocovanie finančných prostriedkov. Niektoré druhy poistenia totiž dokážu peniaze vložené do poistky aj zaujímavo zhodnotiť.

Druhy a varianty poistenia

Na finančnom trhu je niekoľko druhov a variantov životného poistenia. Medzi klasické patria kapitálové životné poistenie, ktoré má garantované zhodnotenie, investičné životné poistenie, ktoré ponúka lepší a vyšší výnos za cenu rizika, rizikové životné poistenie, ktoré sa uzatvára na špecifické poistné krytia súvisejúce s rôznymi zdravotnými či životnými rizikami, poistenie pre deti a flexibilné poistenie, ktoré v sebe spája rôzne zaujímavé výhody rôznych druhov poistení. Okrem poistenia pre deti a rizikového poistenia ponúkajú pre daňové priznanie tieto poistenia jednu výhodu a to je daňovo odpočítateľná položka, vďaka ktorej si môžete znížiť základ dane o zákonom predpísanú čiastku z tohto poistenia a daň z príjmu tak bude nižšia.

Najvýhodnejšie vyzerá byť investičné poistenie, čo sa týka možného výnosu. Dajte si ale pozor pri tomto druhu sporenia na správne portfólio produktov, kde budete zhodnocovať svoju finančnú časť poistenia, pretože v tomto prípade nemáte garantovaný žiadny výnos ani návratnosť vložených prostriedkov, takže neopatrným a zlým zhodnocovaním by ste mohli prísť o vložené peniaze bez výnosu. Najlepšie je poradiť sa s odborníkom a nezávislým poradcom. Poistenie sa už dá uzatvoriť nielen klasickou osobnou cestou ale aj online, avšak tu odporúčame si vopred konzultovať o akú variantu poistenia máte záujem a až potom ju online uzatvoriť.

Existuje aj životné poistenie bez sporenia, čoho dobrým príkladom je práve rizikové životné poistenie. Toto poistenie nemá za cieľ zabezpečiť okrem poistnej zložky aj zhodnocovanie, ale je výlučne zamerané na rôzne druhy rizík, chorôb, úrazov, pracovných úrazov a zranení a samozrejme na riziko smrti. Tento typ poistenia nie je ani tak zmluvne a podmienkovo flexibilný ako ostatné druhy, tiež sa nedá odrátať zo základu dane, ale je to len čisto poistka.

Rizikové životné poistenie

Toto poistenie patrí medzi nesporivé poistenia a keďže nemá sporivú časť, štát neumožňuje odpočítať si daňový odpočet. Táto možnosť totiž je len pri poisteniach so sporiacou zložkou. Ide ale o typický príklad klasického účelného životného poistenia, kedy je v poistnej zmluve dohodnutá čiastka, ktorá sa vyplatí v prípade smrti. V opačnom prípade nenastane výplata žiadnej sumy. Možné je tu tiež rozšírenie rozsahu poistnej ochrany formou rôznych pripoistení dohodnutie pevnej alebo klesajúcej poistnej čiastky a taktiež dohodnutie presnej doby poistenia.

Pri niektorých profesiách alebo pracovných pozíciach, napríklad pri rizikových povolaniach, môže byť toto poistenie platené aj zamestnávateľom. Okrem toho sa toto poistenie bežne využíva v prípadoch hypoték, úverov a rôznych leasingov či pôžičiek, kedy to priamo poskytovateľ, čiže banka, leasingová spoločnosť alebo iná finančná spoločnosť, priamo vyžadujú ako určitú formu zábezpeky úveru. Tento poistný produkt je vhodný pre tých, ktorí chcú zabezpečiť svojich blízkych pre prípad smrti alebo chcú poistenia vinkulovať v prospech iného subjektu, zväčša v prospech napríklad spomínanej banky pri hypotekárnom úvere.

Pri rizikovom poistení je možné v rámci jednej poistnej zmluvy dojednať aj ďalšie pripoistenie na rôzne rizikové životné situácie a zvýšiť tak poistnú ochranu. Zároveň platí, že výška poistnej čiastky alebo trvanie poistenia sa vyznačujú veľkou flexibilitou a variabilitou a závisia najmä od toho, koľko si môžete dovoliť platiť poistné. To sa platí bežne mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne, čiže pravidelne. Podľa toho, koľko platíte, taká bude poistná suma.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie predstavuje už poistenie so sporiacou zložkou. Znamená to, že okrem poistenia a krytia rôznych poistných rizík, ako sú smrť, úraz, invalidita ale tiež samozrejme aj pre prípad dožitia, je tu aj sporivá zložka, pričom klient si šetrí kapitál, ktorý poisťovňa zhodnocuje v rámci garancií. Znamená to, že je pevne garantovaná čiastka, ktorú získate v prípade, že dôjde k vyplateniu poistenia. Táto čiastka môže byť iná pre smrť a iná pre dožitie.

Tento typ poistenia prináša bezpečný spôsob zhodnotenia prostriedkov. Vždy ide časť zo zaplatenej poistny na poistné krytie a časť do sporiacej zložky, kde sa financie zhodnocujú. Poisťovňa vypláca určité podiely z výnosov, ktoré získava z kapitálu vybratom na poistnom, pričom tento kapitál investuje do finančne stabilných produktov ako termínované vklady, či dlhopisy, ktoré sú menej výnosné než napríklad akcie. Aj preto je toto poistenie menej výnosnejšie, avšak na druhú stranu, vzhľadom ku garancii je poisťovňa povinná vyplatiť vopred dohodnutú čiastku a finančný obnos a to je istota pre poistníka.

Zo zaplateného poistného sú odpočítane náklady na krytie poistnej ochrany a poplatky. Zostávajúca časť poistného slúži k tvorbe rezervy poistenia. V prípade úmrtia klienta poisťovňa vyplatí vopred určenej osobe v poistnej zmluve dohodnutú poistnú sumu. V prípade dožitia bude poistnému vyplatená dohodnutá poistná suma vrátane podielov na výnosoch z kapitálu, ktorý poisťovňa zhodnotila. Tento spôsob prináša teda istotu na úkor rizika, avšak treba pamätať na výšku zhodnotenia. Tiež je možné pripoistiť sa na smrť spôsobenú úrazom, plnú invaliditu spôsobenú úrazom, plnú invaliditu a závažné ochorenia

Investičné životné poistenie

Invetičné životné poistenie je tiež poistením so sporiacou, respektíve s investičnou zložkou. Poistenie prináša podobne ako kapitálové rozdelenie finančných prostriedkov medzi klasickú poistnú ochranu a zhodnocovanie, ktoré sa deje prostredníctvom investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a  mierou rizika. To, koľko peňazí budete mať, závisí práve od toho, do akých fondov a pod akým rizikom investujete sporiacu zložku peňazí na poistnom.

Výhodou je, že na rozdiel od kapitálového poistenia, máte možnosť ovplyvniť výnos svojich peňazí. Prvá časť zaplateného poistného je použitá na krytie poistnej ochrany a iné poplatky, druhá časť je investovaná a to tak, že sa za ne nakúpia podielové jednotky, ktoré poisťovňa vloží na individuálny účet klienta. Tieto jednotky budú umiestnené do rôznych finančných fondov rôzneho výnosu a rizika. Pomer, v akom budú tieto jednotky umiestňované si určíte sami a tento pomer sa volá aj investičná stratégia. V prípade smrti klienta je vyplácaná poistná čiastka alebo aktuálna hodnota individuálneho účtu.

Výhodou je, že toto poistenie môže byť dohodnuté aj bez poistenia smrti. To znamená, že poisťovňa si nestrháva rizikové poplatky za smrť a v podstate sa tak jedná o akési investovanie či sporenie, avšak s oficiálnym statusom poistenia. Fakt, že poisťovňa nie je viazaná žiadnou garanciou, minimálnou úrokovou mierou či pevne dohodnutou sumou, ktorú vyplatí poistníkovi alebo oprávneným osobám, je výhoda, pretože môže dosahovať lepšie výnosy pri vyššom riziku. Na druhú stranu ale pri zle zvolenej stratégii môže klient dosiahnuť len veľmi malý alebo dokonca žiadny výnos.

Životné poistenie pre deti

Životné poistenie pre deti môže byť buď investičného alebo kapitálového charakteru. V podstate sa jedná o produkty, ktoré sú príbuzné vyššie spomenutým poistno-finančným produktom, takže je tu okrem poistnej ochrany aj sporiaca zložka a časť. Vďaka nej môžu rodičia deťom takto výhodne sporiť napríklad od narodenia až po dovŕšenie dospelosti alebo po ukončenie vysokej školy. Poisťovne ponúkajú takéto poistenie aj za výhodnejších podmienok s lepšími poplatkami, lepšou garantovanou mierou zhodnotenia alebo naopak širším poistným krytím.

Takéto poistenie sa napríklad vzťahuje nielen na dieťa, choroby či úrazy, ktoré utrpí, ale aj na rodičov. V prípade, že sa niečo stane im, poisťovňa bude vyplácať dieťaťu až do dovŕšenia dospelosti určité vopred stanovené dávky a dieťa tak nezostane nezaopatrené. Poistenie pre deti je možné uzatvoriť zväčša už pár mesiacov po narodení až po vek 15 rokov a minimálna doba poistenia býva 10 rokov.

Zatiaľ čo pri klasickom poistení je možné dojednať rôzne pripoistenie pre rôzne typy chorôb a úrazov, u detí to možné nie je. Preto si treba veľmi detailne preštudovať a zvážiť rôzne typy ponúk, pretože sa môžu líšiť. Nájde sa poistenie, ktoré je viac zamerané na rôzne poistné krytie s tým, že prepláca napríklad aj hospitalizáciu v nemocnici alebo bolestné za rôzne úrazy, ale existuje aj poistenie, ktoré je zamerané viac na sporiacu časť a zhodnocovanie finančných prostriedkov či už formou kapitálového alebo investičného životného poistenia.

Čo by vás mohlo zaujímať: