Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania – dostupné možnosti,

Poistenie zodpovednosti za škodu patrí medzi poistenia, ktoré uzatvárajú či už podnikatelia, firmy alebo pracovníci, ktorí majú také pracovné zaradenie, pri ktorom by mohli vzniknúť spoločnosti značné škody. Taktiež existuje poistenie za škodu spôsobenú podnikateľmi, čiže ide vlastne o jedno z foriem poistenia podnikateľa. Poistenie takejto zodpovednosti sa ale vzťahu nielen na ľudí, ale aj na škodu spôsobenú napríklad prevádzkou motorového vozidla.

Pri tomto druhu poistenia ponúkajú svoje produkty skoro všetky poisťovne u nás. Uzavrieť sa dá aj online a cena poistenia závisí individuálne od každého poistenca a poistného rizika. Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania sa tiež vyžaduje pri určitých druhoch povolania už automaticky pri nástupe do práce a je to podmienkou výkonu práce. Keďže poistenie sa dá uzatvoriť aj online a zaplatiť kreditnou alebo embosovanou debetnou kartou, je veľmi jednoduché a patrí medzi dostupné formy spomedzi všetkých poistných produktov.

Poistenie za škodu spôsobenú zamestnancom

Pri tomto poistení hradí za Vás, ako zamestnanca, spôsobenú škodu poisťovňa. Treba ale hneď upozorniť, že takéto poistenie má niektoré svoje osobitné podmienky, ktorými sa riadi. V prvom rade, táto škoda sa hradí len do výšky štvornásobku mesačného zárobku alebo platu zamestnanca, takže vyššiu škodu za Vás poisťovňa neuhradí. Druhou podmienkou je, že toto poistenie Vás a Vašu činnosť ochráni len v prípade nedbanlivosti.

To znamená, že poistenie sa týka len neúmyselnej škody, ktorú ste spôsobili v pracovnom procese nedbanlivosťou alebo sa udiala nešťastnou náhodou. Nemusí však ísť nutne len o chyby Vás osobne, ktoré ste spôsobili priamo Vy. Toto poistenie sa vzťahuje totiž aj na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, takže ide aj o škody spôsobené vodičmi z povolania.

Výhodou poistenia je, že platí na celom území Slovenska. Taktiež je výhodou to, že v prípade hmotnej škody, za ktorú je zamestnanec zodpovedný zamestnávateľovi podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu našej legislatívy, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, sa poistenie vzťahu aj na tieto prípady a tak v prípade, že si bude po Vás zamestnávateľ vymáhať škodu, môže poisťovňa pomôcť aj v tomto prípade.

Okrem bežných zamestnancov v klasickom trvalom pracovnom pomere v súkromnej sfére je možné toto poistenie uzavrieť aj pre zamestnancov, ktorí sú v štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere a aj na zamestnancov, ktorí sú viazaní dohodami o službách vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce. Takže dohodami o pracovnej, vykonanej a brigádnickej práci študentov.

Pripoistenie za ďalšie škody

Čo ak ale spôsobíte škodu inak ako len priamo a z nedbalosti? Je možné uzatvoriť aj pripoistenie na chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu a škodu na dopravovaných veciach. Poistený zamestnanec má právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú zamestnávateľovi na zdraví alebo usmrtením, poškodením a zničením veci, finančnú škodu za predpokladu, že ku škodovej udalosti došlo v dobe platnosti poistenia a že poistený za túto škodu nesie právnu zodpovednosť. Taktiež poisťovňa uhradí škodu spôsobenú pri doprave napríklad v služobnom aute.

Ako je to s poistením podnikateľa?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľmi je osobitným druhom poistenia. Cieľom tohto poistenia je ochrániť podnikateľov pri podnikaní a v prípade, že spôsobia škodu, poisťovňa za nich uhradí spôsobenú finančnú a inú ujmu podľa poistnej dohody. Takýto typ poistenia je u väčšiny podnikateľov pomerne obľúbený, no nie každý ho má a tým riskuje aj určité problémy v niektorých prípadoch škôd:

 • škoda, ktorú môže podnikateľ spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo iných právnych predpisov,
 • škoda na majetku, ktorú spôsobí podnikateľ svojou činnosťou zákazníkovi alebo tretej osobe,
 • škoda na zdraví a na živote, ktorá môže byť spôsobená tretej osobe činnosťou alebo nečinnosťou podnikateľa,
 • následná škoda, ktorá vznikne pri používaní výrobku podnikateľa zákazníkom alebo treťou osobou.
 • škoda, ktorú podnikateľ spôsobí nie priamo on sám, ale ktorú spôsobí jeho motorové vozidlo

Práve na tieto typy škôd tu existuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou firmy alebo podnikateľskou činnosťou. Okrem toho sa môže podnikateľ poistiť aj na škody, ktoré spôsobí jeho výrobný proces a činnosť, čo využívajú najmä firmy vyrábajúce nejaké výrobky, ktoré sa dostávajú na trh k spotrebiteľovi a ich nesprávna funkčnosť alebo chyba pri výrobe by mohli spôsobiť veľké materiálne škody.

Toto poistenie sa môže uzatvoriť aj pre prípad udalostí, ktoré môžu nastať v zahraničí, čo sa hodí tým firmám, ktoré exportujú na zahraničný trh. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku potom kryje aj riziká v zahraničí, ktoré vznikli v súvislosti s výrobkom. Toto poistenie ale treba uzavrieť nielen vtedy, keď je podnikateľ výrobcom, ale aj vtedy, keď je len dovozcom či distribútorom do zahraničia a na iný obchodný trh.

Okrem týchto typov poistenia, ktoré sa uzatvára, aby takpovediac podnikateľ ochránil svoje záujmy a investície v prípade škôd spôsobených ním alebo jeho činnosťou, patrí do poistenia pre podnikateľov napríklad aj poistenie majetku firmy, výrobných zariadení, dopravných prostriedkov a to až do celkovej výšky 2.000.000 Eur. Tiež aj v prípade požiaru, povodne, pokazenia stroja alebo iných škôd na podnikateľskom majetku sa môže prevádzka dočasne prerušiť a firma nemôže produkovať zisk, no dá sa už poistiť aj proti zmarenému zisku.

Poistenie profesijnej zodpovednosti podnikateľa

Tento typ poistenia sa vzťahu pre tých podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú povinné sa podľa zákona alebo osobitnej vyhlášky povinne poistiť, pretože ich chyby v činnosti a práci by mali obrovské následky a veľké škody. Podľa zákona je povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na špecifické riziko podľa profesie a na minimálne poistné krytie, avšak je len vecou poisťovateľa a poistníka v akom rozsahu a za akých podmienok poistenie uzavrú a či to nebude mať aj vyšší rozsah. Malý účtovník môže prácou napáchať totiž iné škody ako napríklad architekt a projektant, ktorý sa pomýli pri projekte veľkého bizniscentra.

Poistenie zodpovednosti za škodu pre určité profesie sa vzťahuje na škody spôsobené týmito profesiami:

 • poistenie zodpovednosti za škodu účtovníkov, audítorov, daňových poradcov a
 • poistenie zodpovednosti za škodu advokátov,
 • poistenie zodpovednosti za škodu sprostredkovateľov poistenia,
 • poistenie zodpovednosti za škodu autorizovaných architektov, autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe,
 • poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení,
 • poistenie zodpovednosti za škodu geodetov a kartografov,
 • poistenie zodpovednosti za škodu autorizovanej osoby,
 • poistenie zodpovednosti za škodu dražobníka.

Pri týchto profesiách, avšak aj pri iných podnikateľských profesiách a činnosti podnikateľa je veľmi dôležité poistiť sa na správnu sumu a zabezpečiť tak dostatočné krytie škôd a výdavkov na preplatenie či už škôd, alebo aj na prípadné súdne procesy, znalcov, právnikov a podobne. Pokiaľ podnikatelia alebo určité profesie podcenia takéto náklady, môže prísť k podpoisteniu. Cena poistenia sa pritom odvíja práve od výšky krytia poistných škôd.

V praxi to znamená, že ak napríklad je podnikateľ poistený na 100.000 Eur, ale poistná hodnota je 200.000 Eur, škoda bude krytá nie do 100.000 Eur, ako sa možno mylne domnievať, ale do 50% z výšky škody. Ak bude teda škoda napríklad 50.000 Eur, tak nebude preplatená do tejto hranice, ale len do 50% z tejto hodnoty, takže maximálne 25.000 Eur. Toto podpoistenie by potom donútilo podnikateľa zvyšok škody alebo inej udalosti zaplatiť zo svojho vrecka. Veľakrát v rôznych prípadoch rôznych profesií môže potom skončiť aj činnosť a taká výpoveď, ako určite uznáte, nie je príjemná vec.

Poistenie zodpovednosti online

Poistenie zodpovednosti za škodu online je dnes už možné vo viacerých poisťovniach. Stačí len navštíviť ich webové stránky a vybrať si v špeciálnej časti možnosť vyplniť poistnú zmluvu aj cez internet. V takomto online elektronickom formulári potom vyplní podnikateľ svoje údaje, údaje o firme alebo živnosti a zvolí si poistné riziká a ich krytie. Poistenie sa dá dojednať aj v priebehu niekoľkých minút, avšak tu naozaj je na mieste detailne si preštudovať všetky možné riziká a škody a zvážiť nielen ich poistenie či nepoistenie, ale aj prípadné pripoistenie pre určité špecifické prípady a taktiež aj výšku poistného krytia, aby nedošlo k podpoisteniu, ktoré sme už spomínali vyššie.

Kto všetko poisťuje?

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania poskytujú mnohé poisťovne na našom poistnom a finančnom trhu. Patria sem poisťovne Wustenrot, Generali, Allianz, ČSOB poisťovňa alebo Kooperativa. Poistenie sa uzatvára vždy individuálne na základe zhodnotení rôznych rizík nielen podľa profesie, ale aj miesta podnikania a poistná cena je závislá od mnohých faktorov. Veľakrát vstupuje do nej aj konkurenčný boj, takže pri rovnakom krytí rovnakých rizík alebo škôd je možné získať u konkurencii lepšie podmienky. Závisí to najmä od bonity podnikateľa, čiže od toho, ako je zaujímavý pre poisťovňu z hľadiska veľkosti firmy, obratu a teda či je to atraktívny klient z prestížneho alebo finančného hľadiska.

Čo by vás mohlo zaujímať: