Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Ak ste zamestnaný či už v súkromnej sfére alebo v štátnozamestnaneckom pomere, určite ste sa už stretli s prípadom, že ste mohli Vy alebo niekto iný spôsobiť svojim neúmyselným konaním nejakú škodu. Veľmi dobrým príkladom môže byť napríklad zverenie služobného auta, služobného notebooku alebo aj škody vzniknuté priamo na pracovisku neopatrnosťou. Čo potom, ak sa už niečo také stane?

Zamestnávateľ právo po Vás vymáhať škodu. A to aj v prípade, že ste Vy, ako zamestnanec, spôsobili škodu tretej osobe, napríklad klientovi firmy, pre ktorú pracujete. Tento klient si vymáha škodu od firmy a firma potom následne od Vás. Či to už bude väčšia alebo menšia škoda, zaplatiť treba. Čo s tým? Riešením je poistenie zodpovednosti zamestnanca

Podľa zákona má zamestnávateľ právo domáhať sa od Vás náhrady škody a to až do výšky 4 násobku priemerného mesačného zárobku. Aby ste sa vyhli takejto situácii, je dobré uzatvoriť poistenie voči zamestnávateľovi. Poistenie ale platí len na krytie škody, ktorú zamestnanec spôsobil svojmu zamestnávateľovi pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností, čiže určite nemôžete naschvál niekoho alebo niečo poškodiť. Toto poistenie Vás však ochráni pred tým, aby ste museli za svoju niekedy aj drobnú chybu s veľkými následkami zbytočne platiť. Ak teda poškodíte nejakú techniku na pracovisku, auto v teréne alebo svojim neúmyselným konaním klienta firmy, kde pracujete, je tu poisťovňa, aby prípadné škody uhradila za Vás. To sa týka napríklad aj poistenia zodpovednosti zamestnanca za škodu na zdraví alebo úraz. Poistenie za škody spôsobené zamestnávateľovi je možné dojednať pre každého zamestnanca v pracovnom, členskom alebo štátno-zamestnaneckom pomere.

Takéto poistenie zodpovednosti zamestnanca je možné si vybaviť nielen pre štandardný typ pracovného pomeru, ale aj v prípade, že pracujete na dohodu alebo brigádujete. Poistenie za zamestnanca môže mať formu individuálneho alebo hromadného poistenia, podľa toho, na koľko osôb sa vzťahu. Čo sa týka miesta a priestoru, na ktorom ste poistený, podľa Vašej práce si môžete vybrať buď poistenie základné, ktoré platí na našom území Slovenskej Republiky alebo poistenie rozšírené, ktoré platí buď v krajinách EÚ alebo aj na celom svete. To je ale pochopiteľne drahšie. Veľmi dôležitým parametrom je poistná suma, čiže výška, ktorú za Vás maximálne poisťovňa uhradí. Minimom je limit 1.000 Eur a maximom býva suma okolo 10.000 Eur. Podľa zákona to môže byť ale pre jednotlivé povolania vždy iná výška. V prípade bežného zamestnanca alebo pri výkone práce vo verejnom záujme je to 4 násobok priemernej mzdy. Pre štátneho zamestnanca to je trojnásobok funkčného platu, tiež aj ak sa jedná o služobný pomer. Pre hasičov to platí vo výške 4 násobku služobného platu a pri dohode o vykonaní práce mimo pracovného pomeru je to do výšky 1/3 tejto odmeny.

Veľmi dôležitým parametrom pre poistenie voči zamestnávateľovi je aj spoluúčasť. Ak totiž spôsobíte veľmi malú nehodu alebo problém, poisťovňa to ešte uhradiť nemusí. To platí, ak máte poistenie zodpovednosti zamestnanca dojednané so spoluúčasťou napríklad vo výške 33 Eur, takže škody do tejto sumy uhrádzate sami. Častejšie je ale spoluúčasť vyjadrená v percentách, napríklad 10 percent zo sumy, ktorú musí poisťovňa uhradiť. Poistenie za škody spôsobené zamestnávateľovi je možné dojednať na mesiac, pol rok aj rok, väčšinou sa ale toto poistenie uzatvára na obdobie celého roka. Suma, ktorú za Vás poisťovňa zaplatí, tiež vychádza z aktuálnej trhovej alebo spoločenskej hodnoty škody, ktorú ste spôsobili. Každopádne platí, že poistenie zodpovednosti zamestnanca určite nikdy nie je na škodu a môžete si tým ušetriť nemálo finančných prostriedkov.

Čo by vás mohlo zaujímať: