Viete prečo uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu je takým druhom poistenia, ktoré môžu využiť tak zamestnanci ako aj podnikatelia alebo iné druhy profesií. Princípom poistenia je, že poisťovňa kryje riziká, nehody a škody, ktoré spôsobíte a tým Vás chráni pred obrovskými finančnými škodami a kompenzáciami, ktoré by ste inak boli nútení platiť a kryť zo svojich vlastných prostriedkov.

Pod pojmom poistenia zodpovednosti za škodu sa myslia rôzne druhy poistenia, ktoré sú určené vždy pre iné situácie. Sú to napríklad poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, poistenie zodpovednosti dopravcu, zodpovednosti SZČO, pri výkone povolania, enviromentálnej zodpovednosti pre rôzne špecifické firmy a obchodné spoločnosti pracujúce v tomto odvetvií a iné poistenia profesnej a hmotnej zodpovednosti.

Poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Takéto poistenie hmotnej zodpovednosti sa vzťahuje napríklad na pôsobenie zamestnancov na pracovisku, vo výrobe, na služobnej ceste či kdekoľvek inde, kde vykonávajú úlohy zverené zamestnávateľom a môže pri tejto činnosti prísť k rôznej škode. Takáto škoda môže nastať či už na nehnuteľných alebo hnuteľných veciach a majetku zamestnávateľa, napríklad na aute, budove, vybaveniu kancelárie alebo technických prostriedkoch. Aby nemusel zamestnanec refundovať zamestnávateľovi prípadne škody zo svojho, môže sa proti tomu poistiť a poisťovňa potom podľa poistnej zmluvy kryje všetky tieto položky zamestnávateľovi a tým uspokojí jeho nároky.

V základnom krytí je poistená všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi, počas trvania pracovného vzťahu, ak takáto zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu, upravujúceho pracovný vzťah. Bežne je u nás toto poistenie len na území SR, ale formou pripoistenia je možné získať rozšírenú územnú platnosť mimo SR, poistenie aj vedenia motorového vozidla, poistiť si škody spôsobené chybne vykonanou prácou, ktorej výsledkom je chybný výrobok alebo chybne vykonanou službou a tiež aj škody spôsobené na dopravovaných veciach.

Poistenie zodpovednosti dopravcu

Pre tie  firmy, ktoré sa zaoberajú dopravou, je toto poistenie alfou a omegou. Ak vykonávate prepravu tovaru, vzniká vám zo zákona zodpovednosť za škody spôsobené na tomto tovare počas prepravy. Poistením zodpovednosti dopravcu získate istotu, že v prípade poistnej udalosti nebude Vaše podnikanie finančne ohrozené vysokými nárokmi za refundáciu poškodeného tovaru, ktorý ste prepravovali. Počas cesty totiž môžu nastať mnohé prípady, ktoré sa jednoducho nedajú predvídať a ich finančné krytie by mohlo niektoré firmy aj finančne zruinovať a zlikvidovať.

Preto existuje tento druh poistenia, ktoré je možné uplatniť samozrejme podľa individuálnej požiadavky klienta v rámci domácej aj medzinárodnej dopravy. Je tu aj možnosť uzatvorenia viacerých druhov poistenia so zvýhodnenými podmienkami a pokiaľ sa ako prepravca viete svojim klientom preukázať takouto poistnou zmluvou, získavate vyššiu serióznosť a klienti istotu, že v prípade akýchkoľvek problémov či poistných udalostí sa dostanú k odškodnému rýchlo a bez dlhých prieťahov a problémov, čo môže byť konkurenčná výhoda spoločnosti.

Poistenie enviromentálnych škôd

Ide o poistenie enviromentálnej zodpovednosti, ktoré musí mať uzavreté každý potencionálny poškodzovateľ vody, pôdy, chránených druhov a biotopov. Ide o rôzne spoločnosti a firmy, ktoré pôsobia v odvetvií hospodárstva, priemyslu, pôdohospodárstva, energetiky, prepravy nebezpečného odpadu a podobne. Môžu to byť firmy, ktoré napríklad nakladajú s odpadom, vypúšťajú odpadové vody do povrchových alebo podzemných vôd, vypúšťajú znečisťujúce látky do povrchových alebo podzemných vôd alebo vykonávajú ich injektáž do podzemných vôd, vykonávajú odber vody a vzdúvanie vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu.

Ale aj firmy, ktoré vykonávajú prepravu nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru, cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou vodnou dopravou, námornou dopravou alebo leteckou dopravou podľa osobitných predpisov. Toto poistenie je povinné tiež pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú prevádzkou veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, spaľovaním odpadov, spoluspaľovaním odpadov vyžadujúcich súhlas podľa osobitného predpisu, používajú geneticky modifikované organizmy v uzavretých priestoroch, vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu a uvoľňujú geneticky modifikované organizmy podľa osobitného predpisu našej legislatívy.

Týmto poistením nie je krytá environmentálna škoda spôsobená konkrétnemu poškodenému, ale poisťovňa kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie vzniku environmentálnej škody ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody, ktoré si bude štát uplatňovať prostredníctvom svojich orgánov.

Poistenie zodpovednosti SZČO a podnikateľov

Poistenie niektorých podnikateľov je dobrovoľné, no najlepšie je, ak si každý podnikateľský subjekt alebo živnostník zváži všetky riziká, ktoré sú spojené s jeho činnosťou či už vo výrobe alebo na prevádzke. Treba tiež pamätať, že niekedy je poistenie najlacnejším možným krytím škôd vzhľadom na riziká, ktoré hrozia pri výkone podnikania a to nielen smerom k hmotným škodám, ale aj smerom napríklad k nárokom tretích strán. Toto poistenie je tiež možné uzavrieť aj online a tak je výhodou jeho veľká flexiblita.

Podnikateľ alebo živnostník je poistením chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo iných právnych predpisov. Táto škoda môže byť spôsobená na majetku, na zdraví alebo na živote, prípadne ako následná škoda nadväzujúca na iný typ škody a poistnej udalosti.

Pri poistení za škodu je v základnom súbore poistenia zahrnuté poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo usmrtením, zodpovednosti za škodu na majetku, zodpovednosti za následné finančné škody, taktiež sú tu zahrnuté aj právne náklady v súvislosti so škodou na zdraví alebo na majetku a škody spôsobené vadným výrobkom. Pripoistením je možné toto poistenie rozšíriť aj na iné poistné udalosti a poistné krytia rôznych typov škôd či udalostí.

Okrem toho sa podnikateľov týka aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou podniku, pričom poistené sú úrazy alebo choroby, ktoré podnik spôsobil svojou prevádzkou a zodpovedá za ne podľa právnych predpisov. V rámci hmotnej zodpovednosti môže byť pre podnikateľa dojednané aj poistenie zodpovednosti za škodu na majetku alebo zničenie vecí spôsobené podnikateľom alebo činnosťou podniku. Pre podnikateľov je dôležité aj poistenie zodpovednosti za výrobok, ktorý môže spôsobiť rôzne vady a problémy a potom aj následne škody.

Poistenie pri výkone povolania

Toto poistenie sa zaraďuje medzi profesné poistenie. Ide o poistenie rôznych povolaní či už vo verejnom alebo súkromnom sektore, kde je dôležité, aby bol ten, čo ich vykonáva, aj krytý proti prípadným škodám, ktoré môže spôsobiť. Toto poistenie je veľmi individuálne nakoľko veľmi záleží od konkrétnych podmienok o akú profesiu ide, kde je vykonávaná, aká je iná hmotná zodpovednosť alebo spoločenská zodpovednosť danej profesie.

Týkať sa to môže napríklad nemocníc a výkonov, ktoré vykonávajú, taktiež ale aj manažérov veľkých podnikov, ktorí môžu byť poistený proti spôsobeniu veľkých hospodárskych škôd. Pre niektoré typy profesií nie je toto poistenie dobrovoľné, ale povinné, pretože škody, ktoré by mohli spôsobiť, by mohli mať obrovské náklady na finančné krytie. Poistenie sa uzatvára individuálne a na dobu určitú s presne vymedzeným poistným krytím ako aj maximálnou výškou tohto krytia v závislosti od rôznych parametrov.

V každom prípade, všetky tieto druhy poistenia zodpovednosti za škodu majú svoj zmysel, či sa už jedná o poistenie zamestnanca pracujúce v sklade so stavebninami alebo poistenie čerpacej stanice či štátneho manažéra v strategickom podniku. Škody, ktoré môžu byť spôsobené činnosťou, nedbanlivosťou alebo nehodou, môžu dosiahnuť obrovské sumy a ich vymáhanie je pre poškodených častokrát nočnou morou. Aj preto sa vo veľa prípadoch, napríklad pri dopravných firmách, implicitne vyžaduje mať rôzne typy poistenia, čo je záruka rýchle a seriózneho vyriešenia prípadných problémov a škodových udalostí.

Čo by vás mohlo zaujímať: