Zmena zákona o bankách

Od 10.6.2013 nadobudla účinnosť novela Zákona o bankách, ktorá má dopad na podmienky a procesy úverov, poskytovaných podľa Zákona o Bankách a Zákona o spotrebiteľských úveroch. S účinnosťou od 10.6.2013 banky nemôžu požadovať úhradu akéhokoľvek poplatku súvisiaceho s vedením alebo správou úverového účtu alebo poplatok za správu úveru (ďalej len „poplatok za vedenie úverového účtu“). Súčasne v súlade s novelou Zákona o bankách platí, že zákaz vyberania takého poplatku(ov) sa prvý krát uplatní na poplatky splatné po 9.6.2013.

  • Umožniť klientom s hypotékou s variabilnou úrokovou sadzbou bezplatné predčasné splatenie úveru, alebo časti úveru (mimoriadna splátka) v prípade, že sa variabilná sadzba banky nemenila za predchádzajúci kalendárny rok.
  • Umožniť klientom bezplatné predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti (mimoriadna splátka) v prípade, ak suma splátok vyplácaných úverov za posledných 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov nepresiahne 10 000 eur – týka sa všetkých úverov v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch – všetky typy pôžičiek, Bezúčelová hypotéka so splatnosťou do 10 rokov a Refinančná hypotéka.
  • Odovzdať klientovi informáciu o RPMN a priemernej RPMN na samostatnom tlačive – týka sa všetkých typov úverov v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch – všetky typy pôžičiek, Bezúčelová hypotéka so splatnosťou do 10 rokov a Refinančná hypotéka.

Čo by vás mohlo zaujímať: