Daň z dedičstva a darovania

Daň z dedičstva a daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. v neskorších predpisov. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy.

Majetok nadobudnutý dedením (napr. nehnuteľnosť, peniaze, byt, auto) alebo darovaním (napr. darované peniaze, nehnuteľnosť, auto, byt) v rokoch 2012 a 2011 nepodlieha dani z dedičstva a darovania a nieje povinnosť podať daňové priznanie. Povinnosť platiť daň z dedičstva sa odvíja od dátumu smrti poručiteľa.

Priblížme si základné pojmy oboch zrušených daní:

Zákon č. 318/1992 Zb.v neskorších predpisov a zákon č. 15/2003 Z.z. určuje daňovníkov, stanovuje, čo je predmetom príslušnej dane, čo je základom dane, sadzby dane, ako aj spôsob platenia dane.

Daň z dedičstva

Daňovník – dedič, ktorý nadobudol dedičstvo alebo jeho časť podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve. Ak je dedičom maloleté dieťa alebo osoba nespôsobilá na právne úkony, alebo osoba, ktorej pobyt nie je známy, vykonáva práva a povinnosti daňovníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník ustanovený súdom alebo príslušným daňovým úradom.

Ak nadobudnú dedičstvo dvaja alebo viacerí dedičia do spoluvlastníctva, je každý z nich povinný uhradiť daň, ktorá pripadá na jeho dedičský podiel.

Daňovníkom dane z dedičstva nie je:

 • daňovník zaradený do I. skupiny osôb

Predmet dane z dedičstva:

 • hnuteľný i nehnuteľný majetok, tuzemské a cudzozemské platidlá, cenné papiere a pohľadávky, prípadne iné majetkové práva, ktoré dedič zdedil
 • nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v tuzemsku, je predmetom dane bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo pobyt poručiteľa
 • celý hnuteľný majetok poručiteľa, ktorý bol v čase smrti občasnom SR a mal trvalý pobyt na území SR, vrátane hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v cudzine
 • hnuteľný majetok poručiteľ, ktorý sa nachádza v tuzemsku, ak poručiteľ nemal v čase svojej smrti trvalý pobyt na území SR, ale bol občanom SR
 • hnuteľný majetok poručiteľa, ktorý sa nachádza v tuzemsku ak poručiteľ nebol v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky, ale mal na území Slovenskej republiky užšie osobné a hospodárske vzťahy

Základ dane je:

 • čistá hodnota zdedeného majetku podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve

Základ dane z dedičstva sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka:

 • v II. skupine osôb 500 000 Sk
 • v III. skupine osôb 50 000 Sk

Daňová povinnosť pri dani z dedičstva vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o nadobudnutí dedičstva alebo dňom právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.

Daň z darovania:

Daňovník:

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla majetok darovaním. Ak má obdarovaný trvalý pobyt alebo sídlo v cudzine, je daňovníkom dane z darovania darca

Predmet dane z darovania je:

 • nadobudnutie majetku darovaním na území SR
 • nadobudnutie hnuteľných vecí z cudziny darovaním na územie SR a darovanie hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na území SR do cudziny alebo cudzincovi

Predmetom dane z darovania nie je:

 • nadobudnutie nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine
 • vrátenie daru
 • nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností na zmiernenie vojnových následkov a živelných pohrôm

Základ dane:

 • cena hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt obvyklá v mieste a čase darovania a pri nehnuteľnostiach je základom dane z darovania ich cena zistená podľa osobitného predpisu platného v čase darovania

Základ dane z darovania sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka:

 • v I. skupine osôb 2 000 000 Sk t.j. deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia
 • v II. skupine osôb 300 000 Sk
 • v III. skupine osôb 50 000 Sk

Daňová povinnosť pri dani z darovania vzniká dňom:

 • platnosti písomnej darovacej zmluvy
 • prevzatia daru, ak ide o darovanie hnuteľnej veci bez písomnej darovacej zmluvy
 • zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
 • pripísania zaknihovaného cenného papiera na účet obdarovaného
 • prepustenia hnuteľnej veci do niektorého z colných režimov pohraničným colným orgánom

Lehota na podanie daňového priznania k dani z dedičstva a darovania je do 90 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na príslušnom daňovom úrade.

I. skupina – deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia.
II. skupina – súrodenci, deti manžela, príbuzní manžela v priamom rade, ostatné osoby, ktoré s prevodcom, darcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka v spoločnej domácnosti a ktoré sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu, darcu alebo poručiteľa, manželia vlastných a osvojených detí, manželia rodičov, synovci, netere, strýkovia a tety.
III. Skupina – ostatné fyzické a právnické osoby.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z dedičstva pre právnické osoby (PO) a pre fyzické osoby (FO). Vzor tlačiva daňového priznania k dani z darovania pre právnické osoby (PO) a pre fyzické osoby (FO).

Čo by vás mohlo zaujímať: