Daň z pozemkov

Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľností í upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec (ďalej len “obec”) na základe všeobecne záväzného nariadenia.

Daň z nehnuteľnosti je ročná daň na území samosprávy, správcom dane z nehnuteľností je obec (t.j. mesto alebo obec) v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza a zahŕňa:

 1. daň z pozemkov
 2. daň zo stavieb
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky Výpočet základu dane z pozemkov je závislý od druhu pozemku.

Zákon o miestnych daniach na rok 2011 a 2012 rozlišuje je viacero druhov pozemkov:

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

Základ dane sa rovná súčinu výmery pozemku (v m2) a hodnoty pôdy (za m2). Hodnota pôdy je uvedená v prílohe zákona miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady.

Základ dane = výmera pozemku (v m2) * hodnota pôdy (za m2)

Sadzba dane z pozemkov je zo zákona vo výške 0,25% zo základu dane

Daň z pozemkov sa následne vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.

Daň z pozemkov = Základ dane * ročná sadzba dane.

Daňovníkom dane z nehnuteľností je podľa zákona každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní, spravuje, užíva alebo má za zákonom stanovených podmienok v nájme pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor.

Vzor daňového priznania na rok 2011 a 2012 schválilo Ministerstvo financií SR opatrením č. MF/020094/2008-72 s účinnosťou od 1. 1. 2009. Rozlišujeme daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre:

 • fyzické osoby
 • právnické osoby.

V daňovom priznaní daňovník uvádza všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Ak ide o fyzickú osobu, daňovník uvedení v priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu ktorá podniká, uvádza obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.

Mesto Žilina na rok 2012 určilo hodnotu pozemkov na m? a ročnú sadzbu dane v % vo svojom Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (OP) a trvalé trávne porasty (TTP) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2 určenej zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nasledovne:

OP – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
TTP- trvalé trávne porasty

Kód KÚ Názov katastrálneho územia Hodnota v eurách/m2
OP TPP
874604 Žilina 0,3223 0,0687
800759 Bánová 0,2187 0,0537
806951 Brodno 0,3107 0,0318
874825 Budatín 0,2004 0,0242
807753 Bytčica 0,1590 0,0185
838195 Mojšová Lúčka 0,2413 0,0398
849031 Považský Chlmec 0,2609 0,0222
858897 Strážov 0,0000 0,0166
865371 Trnové 0,1507 0,0212
870307 Vranie 0,2041 0,0318
871737 Zádubnie 0,2316 0,0195
872377 Zástranie 0,1178 0,0169
874876 Závodie 0,1875 0,0298
874906 Žilinská Lehota 0,2642 0,0421

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Druh pozemku Hodnota pozemku v eurách/m2
Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy 0,09
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,09

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m? a hodnoty pozemkov za m? určenou zákonom nasledovne:

Druh pozemku Hodnota pozemku v eurách/m2
Stavebné pozemky 53,11
Záhrady 5,31
Zastavané plochy a nádvoria 5,31
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 5,31

Správca dane, mestský úrad Žilina ,určil pre pozemky ročnú sadzbu dane z pozemkov v % nasledovne:

Druh pozemku/ročná sadzba dane z pozemkov v %
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,80
Trvalé trávne porasty 0,80
Záhrady 0,80
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,80
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,80
Zastavané plochy a nádvoria 0,80
Stavebné pozemky 0,80
Ostatné plochy okrem stavených pozemkov 0,80

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 22/2011 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke.

Mesto Nitra na rok 2012 určilo hodnotu pozemkov na m? a ročnú sadzbu dane z pozemkov vo svojom Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností č. 6/2055 v znení dodatkov č. 1,2,3,4,5 a 6 nasledovne

Katas. Územie/hodnota A B C,F,H G
Dolné Krškany I 0,4401 0,0000 5,31 53,11
Dolné Krškany II 0,6492 0,1035 5,31 53,11
Dražovce 0,4935 0,0833 5,31 53,11
Horné Krškany 0,6492 0,1035 5,31 53,11
Chrenová 0,6492 0,1035 5,31 53,11
Kynek 0,5666 0,0000 5,31 53,11
Mlynárce 0,6492 0,1035 5,31 53,11
Nitra I 0,6369 0,1364 5,31 53,11
Nitra II 0,5958 0,0424 5,31 53,11
Veľké Janíkovce 0,7488 0,1865 5,31 53,11
Zobor 0,4248 0,0000 5,31 53,11

Hodnota D – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, Hodnota E – rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa stanovujú podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Správca dane určil v súlade zákonom č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovné hodnoty pozemkov za 1 m?:

– trvalé trávne porasty v katastrálnych územiach Dolné Krškany, Kynek a Zobor – 0,0650 €
– lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – 0,132 €
– rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – 0,331 €.

Správca dane, mestský úrad Nitra, určil na rok 2012 ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

A) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady podľa katastrálnych území nasledovne:

Katas. územie/sadzba dane z pozemkov v %
Dolné Krškany I 0,7540
Dolné Krškany II 0,5110
Dražovce 0,6720
Horné Krškany 0,5110
Chrenová 0,5110
Kynek 0,5856
Mlynárce 0,5110
Nitra I 0,5210
Nitra II 0,5570
Veľké Janíkovce 0,4430
Zobor 0,7811

B) trvalé trávne porasty – 1,25 %,
C) záhrady – 0,5 %,
D) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,7) – 0,25 %,
E) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – 0,25 %,
F) zastavané plochy a nádvoria – 0,5 %,
G) stavebné pozemky – 0,375 %,
H) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov – 0,5 %.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitra č. 6/2055 v znení dodatkov č. 1,2,3,4,5 a 6 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

Dane z pozemkov v regióne Orava (okresy Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín) je závislá od hodnoty pozemkov na m2 a od schválenej ročnej sadzby dane Všeobecným záväzným nariadením v danej obci, ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza. Orientačne uvádzame:

 • daň pozemkov v meste Dolný Kubín pre rok 2012 sa odvíja od hodnoty pôdy na m2 ročnej sadzby dane v % podľa Všeobecne záväzného nariadenia č.9/2011
 • daň za pozemkov v meste Námestovo pre rok 2012 sa odvíja od hodnoty pôdy na m2 ročnej sadzby dane v % Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2006
 • daň z pozemkov v meste Tvrdošín pre rok 2012 sa odvíja od hodnoty pôdy na m2 ročnej sadzby dane v % Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2009

Obec Ochodnia na rok 2012 ako správca dane určila hodnotu pozemkov na m? a ročnú sadzbu dane z pozemkov v v % vo svojom Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2012

Hodnota pozemkov na rok 2012 v katastrálnom území obce Ochodnica je nasledovná:

Hodnota pozemku v eurách / m2 EUR / m2
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,16 Eur
Trvalé trávne porasty 0,02 Eur
Záhrady 1,86 Eur
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy Znalecký posudok
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,86 Eur
Zastavané plochy a nádvoria 1,86 Eur
Stavebné pozemky 18,59 Eur
Ostatné plochy okrem stavených pozemkov 1,86 Eur

Správca dane určil v súlade so zákonom o miestnych daniach ročnú sadzbu dane z pozemkov v % pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:

Druh pozemku / ročná sadzba dane v % v %
Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,30
Trvalé trávne porasty 0,30
Záhrady 0,35
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,30
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,35
Zastavané plochy a nádvoria 0,35
Stavebné pozemky 0,55
Ostatné plochy okrem stavených pozemkov 0,35

Všeobecne záväzného nariadenia obce Ochodnica č.1/2012 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

Mesto Bratislava na rok 2012 ako správca dane určila hodnotu pozemkov na m? a ročnú sadzbu dane z pozemkov v % vo svojom všeobecné záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2012
Sadzby dane z nehnuteľností v katastrálnom území mesta Bratislava sú rozdelené do 3 pásiem:

 1. Pásmo na území mestskej časti Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica, Lamač a Devínska Nová Ves v lokalite Devínske jazero parc. č. 2671, 2672/1, 2644, 2644/1, 2692, 2666/4, 2756, 2697/2, 2677, 2654, 2585/4, 2585/2
 2. Pásmo na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa
 3. Pásmo na území mestskej časti Staré Mesto

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (OP) a trvalé trávnaté porasty (TTP) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m? uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnota pozemkov v Euro / m2

Správca dane stanovil na rok 2012 hodnotu pozemku na m?

 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
 • záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy – hodnota pozemku urená za 1 m? výške podľa v Prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • stavebné pozemky – výške 71,69 eura za 1 m?

Správca dane, na rok 2012 na území hlavného mesta ročnú sadzbu dane z pozemkov % vo výškePríloha č.1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisovÚplné znenie Všeobecné záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2012 nájdete na stránke

Katastrálne územie OP TTP
Bratislava I 0,0000 0,0000
Staré Mesto 0,0000 0,0000
Bratislava II 0,3280 0,0000
Nivy 0,7913 0,0000
Podunajské Biskupice 0,8657 0,0000
Ružinov 0,6844 0,0000
Trnávka 0,8414 0,0000
Vrakuňa 0,6847 0,0000
Bratislava III 0,4836 0,0000
Nové Mesto 0,2038 0,0000
Rača 0,3980 0,1082
Vajnory 0,7083 0,0166
Vinohrady 0,1573 0,1576
Bratislava IV 0,4386 0,0687
Devín 0,2190 0,0511
Devínska Nová Ves 0,5228 0,0816
Dúbravka 0,2476 0,0166
Karlova Ves 0,2190 0,0511
Lamač 0,4637 0,0972
Záhorská Bystrica I 0,4962 0,0700
Bratislava V 0,7913 0,1085
Čuňovo 0,7442 0,1145
Jarovce 0,8225 0,1145
Petržalka 0,6678 0,1032
Rusovce 0,8220 0,1145
Príloha č.1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Popis pozemku Hodnota pozemku na m? 1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady Príloha č. 1 0,30 0,30 0,30
trvalé trávne porasty Príloha č. 1 0,30 0,30 0,30
záhrady 5,97 0,30 0,30 0,30
lesné pozemky, na ktorý sú hospodárske lesy 0,30 0,30 0,30
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,30 0,30 0,30
zastavané plochy a nádvoria 5,97 1,05 1,15 1,40
stavebné pozemky 71,69 0,90 2,00 1,20
ostatné plochy 5,97 1,05 1,5 1,40

Úplné znenie Všeobecné záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2012 nájdete na stránke

Čo by vás mohlo zaujímať: