Kto platí daň z bytov

Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľností í upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto a obec ( ďalej len “obec”) na základe všeobecne záväzného nariadenia.

Daň z nehnuteľnosti je ročná daň na území samosprávy, správcom dane z nehnuteľností je obec (t.j. mesto alebo obec) v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza a zahŕňa:

 1. daň z pozemkov
 2. daň zo stavieb
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Predmetom dane z bytov a nebytových priestorov sú byty a nebytové priestory, ktoré nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby.

Nebytovým priestorom je časť alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa používa na iné účely ako na bývanie.

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2

Sadzba dane z bytov je zo zákona 0,033,- EUR za každý aj začatý m2 podlahovej plochy a nebytového priestoru.

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

Daň z bytov = Základ dane * ročná sadzba dane

Daňovníkom dane z nehnuteľností je podľa zákona každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní, spravuje, užíva alebo má za zákonom stanovených podmienok v nájme pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor.

Vzor daňového priznania na rok 2011 a 2012 schválilo Ministerstvo financií SR opatrením č. MF/020094/2008-72 s účinnosťou od 1. 1. 2009. Rozlišujeme daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre:

 • fyzické osoby
 • právnické osoby.

V daňovom priznaní daňovník uvádza všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Ak ide o fyzickú osobu, daňovník uvedení v priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu ktorá podniká, uvádza obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.

Mesto Bratislava na rok 2012 ako správca dane určila ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov vo svojom Všeobecné záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2012.

Sadzby dane z nehnuteľností v katastrálnom území mesta Bratislava sú rozdelené do 3 pásiem:

 1. Pásmo na území mestskej časti Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica, Lamač a Devínska Nová Ves v lokalite Devínske jazero parc. č. 2671, 2672/1, 2644, 2644/1, 2692, 2666/4, 2756, 2697/2, 2677, 2654, 2585/4, 2585/2
 2. Pásmo na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa
 3. Pásmo na území mestskej časti Staré Mesto
Ročná sadzba dane v EUR / m2 na rok 2012
1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo
a) byty 0,35 0,39 0,47
b) nebytové priestory v bytovom dome 1,05 1,15 1,40

Správca dane, mesto Bratislava, rozhodol o zvýšení ročnej sadzby dane z bytov a bytových priestorov na rok 2012. Pre porovnanie uvádzame aj ročnú sadzbu dane z bytov platnú na rok 2011.

Ročná sadzba dane v EUR / m2 na rok 2011
1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo
a) byty 0,299 0,332 0,399
b) nebytové priestory v bytovom dome 0,598 0,664 0,797

Správca dane súčasne určil vo Všeobecne záväznom nariadení zníženie dane z bytov:

 • o 50 % dane, na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • o 50 % dane, na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Úplné znenie Všeobecné záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2012 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na  stránke

Všeobecným záväzným nariadením č. 390 o dani z nehnuteľností správca dane, mesto Trnava stanovil ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov nasledovne.

Zdaňovacím obdobím pre účely tohto VZN je príslušný kalendárny rok. Ročná sadzba dane z bytov na rok 2012 v kat. území Trnava, v kat. území Modranka a v osadách v kat. území Trnava za každý aj začatý m2 podlahovej plochy je za:

Sadzba
a) byty 0,35 Euro
b) nebytový priestor určený na garážovanie 0,35 Euro
c) nebytový priestor 2,00 Euro

Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov v kat. území Trnava, v kat. území Modranka a v osadách v kat. území Trnava takto:

 • o 50 % u bytov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, občania v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • o 50 % u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu; v prípade vlastníctva viacerých garáží alebo nebytových priestorov slúžiacich ako garáž sa uvedené zníženie dane vzťahuje iba na jednu garáž alebo jeden nebytový priestor slúžiaci ako garáž
 • o 75% u bytov, ktorých vlastníkmi sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
 • o 75% u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu; v prípade vlastníctva viacerých garáží alebo nebytových priestorov slúžiacich ako garáž sa uvedené zníženie dane vzťahuje iba na jednu garáž alebo jeden nebytový priestor slúžiaci ako garáž

U plné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 390  ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

Správca dane, mesto Fiľakovo, určilo na rok 2012 vo svojom Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2011 o dani z nehnuteľností ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov nasledovne:

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Sadzba dane z bytov na rok 2012
Sadzba
a) byty 0,080 Euro
b) nebytový priestor, používané na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť 1,094 Euro

Správca dane pristúpil v na zvýšenie sadzby dane z bytov na rok 2012, pre porovnanie uvádzame aj sadzbu dane z bytov platnú v rokoch 2009 – 2011

Sadzba dane z bytov na rok 2011
Sadzba
a) byty 0,073 Euro
b) nebytový priestor, používané na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť 0,995 Euro

Správca dane ustanovuje zníženie dane z bytov vo výške 50% u bytov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ak byt im slúži na trvalé bývanie.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

Všeobecne záväzným nariadením mesta Ilava č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Ilava stanovil na roky 2009 – 2012 sadzbu dane z bytov nasledovne:

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Sadzba dane z bytov na rok 2012
Sadzba
a) byty 0,132 Euro
b) nebytový priestor, používané na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť 0,331 Euro

Správca dane rozhodol o znížení dane z bytov na 50% z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

 • s ťažkým zdravotným postihnutím
 •  starších ako 70 rokov,

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č .6 /2008 ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na oficiálne stránke mesta Ilava.

Správca dane, mesto Košice, schválil Všeobecne záväzné zariadenie č. 71 o miestnych daniach, v ktorom určil sadzbu dane z bytov nasledovne:

Sadzby dane za byty a nebytové priestory na rok 2011 a 2012 Ročná sadzba dane v EUR / m2 na rok 2012
I. kat. II. kat. III. kat.
a) byty 0,398 € 0,265 € 0,265 €
b) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 2,655 € 1,659 € 0,995 €
c) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace zdravotníckym zariadeniam, na ostatnú nepodnikateľskú činnosť 1,659 € 0,995 € 0,663 €
d) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace zdravotníckym zariadeniam, na ostatnú nepodnikateľskú činnosť 0,995 € 0,995 € 0,995 €

Daň bytov v katastrálnom území Mesta Košice sa znižuje o 30% u

a) stavieb alebo bytov slúžiacich zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavieb užívaných na účely sociálnej pomoci,
b) stavieb alebo bytov, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie alebo stavebnej uzávery,
c) stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi a občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Daň zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie sa znižuje o 50 %.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č.71 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

Správca dane, mesto Nitra, vo schválenom Všeobecne záväznom nariadení mesta Nitry č. 6/2005 o miestnych daniach v znení dodatkov č.1,2,3,4 a 5stanovil daň z bytov na rok 2012 nasledovne:

Správca dane stanovil ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:

Stĺpec 1 Stĺpec 2
a) byty 0,30 €
b) nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely 0,90 €
c) nebytové priestory slúžiace na podnikateľské účely 4,65 €

Správca dane poskytne zníženie dane:

 • 50% zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve osamelo žijúcich občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č.6/ 2005 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1,2,3,4, a 5 a ako aj podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností nájdete na stránke

Čo by vás mohlo zaujímať: