Vzor – Rozhodnutie na vyrubenie dane z nehnuteľnosti

Na tejto stránke nájdete vzor rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení n.p. platný od 1.1.2012

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: