Ako si uplatniť nezdaniteľnú časť

refinancovanie

Na uplatnenie nezdaniteľných časti základu dane na daňovníka a jeho manželku / manžela vplýva výška životného minima platná k 1. januáru príslušného roka a aj rozdelenie príjmov fyzických osôb na aktívne a pasívne novelou zákona o dani z príjmov platnou už za zdaňovacie obdobie 2011.

Pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2011 a následne aj 2012 možno uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku / manžela len v prípade základu dane resp. súčtu čiastkových základov dane zistených z aktívnych príjmov.

Medzi aktívne príjmy fyzických osôb patria príjmy zo závislej činnosti t.j. príjmy zo zamestnania a príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Do kategórie pasívnych príjmov patrí napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti, príjem z kapitálového majetku a ostatný príjem. Od základu dane zisteného z pasívnych príjmov nieje možné odpočítať nezdaniteľné časti základu dane.

Ak daňovník – zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci mzdu od viacerých zamestnávateľov, pri výpočte mzdy nezdaniteľnú časť dane na daňovníka uplatní iba jeden zamestnávateľ, a to ten, ktorý je platiteľom dane a u ktorého má zamestnanec podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov.

Aj keď zamestnanec poberá mzdu v kalendárnom mesiaci od viacerých zamestnávateľov, v rovnakom čase môže mať podpísané vyhlásenie len u jedného – hlavného zamestnávateľa. U svojho hlavného zamestnávateľa každoročne podpisuje vyhlásenie na zdanenie príjmov najneskôr do konca januára na nasledujúce zdaňovacie obdobie v ktorom vyhlasuje, že:

 • súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
 • či je poberateľom starobného, predčasného dôchodku.

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, zamestnanec svojim podpisom potvrdí túto skutočnosť vo vyhlásení pôvodnému zamestnávateľovi ku dňu skončenia pracovného pomeru. U nového zamestnávateľa podpíše zamestnanec vyhlásenie na zdanenie príjmov do konca mesiaca, v ktorom nastúpil. Na základe podpísaného vyhlásenia, za mesiac v ktorom bolo podpísané vyhlásenie, nový zamestnávateľ pri výpočte mzdy uplatní nezdaniteľnú časť dane na daňovníka.

Na nezdaniteľnú časť dane na manželku / manžela daňovníka zamestnávateľ prihliadne až pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň resp. v daňovom priznaní.

Uplatnenú výšku sumy nezdaniteľných častí dane na daňovníka a na jeho manželku / manžela ovplyvňuje:

 • celoročný príjem daňovníka
 • celoročný príjem manželky / manžela daňovníka
 • a to či daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa uvedeného spôsobu.

Nezdaniteľnú časť dane na manželku / manžela si daňovník uplatní len v prípade dodržania zákonom stanovených podmienok:

 • ide o manželku / manžela (nie inú osobu napr. družku / druha) žijúca s daňovníkom v spoločnej domácnosti v tomto zdaňovacom období, ktorá nemá vlastný príjem resp. má vlastný príjem nižší než je určená suma

Pod pojmom vlastný príjem manželky / manžela sa podľa zákona o dani z príjmov rozumie vlastný príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola manželka / manžel v príslušnom zdaňovacom období povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky / manžela sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia
 • daňový bonus
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • štátne sociálne dávky – rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, vianočný príspevok, príspevok na bývanie
 • štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúci na budúce povolanie.

Štátna dávka sa do príjmu manželky / manžela započítava

Nezdaniteľnú časť dane na manželku / manžela si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynu zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Čo by vás mohlo zaujímať: