Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2013

refinancovanie

Čo je životné minimum a na čo má dopad jeho výška? Životné minimum podľa zákona o životnom minime predstavuje spoločensky uznávanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.  Od 1. júla 2013 sa znovu zmenila nielen výška životného minima ale aj  výška daňového bonusu. Na výšku životného minima sú naviazané aj mnohé ďalšie dávky. 

Tak ako každý rok i tento sa k 1. júlu zvýšila čiastka životného minima, nasledovne:

 • pri plnoletej osobe na 198,09 eura (z doterajších 194,58 eura),
 • pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe na 138,19 eura (z doterajších 135,74 eura),
 • pri neplnoletom dieťati alebo nezaopatrenom dieťati 90,42 eura (z doterajších 88,82 eura).

Daňový bonus

V súvislosti so zvýšením životného minima sa mení k 1. júlu aj výška daňového bonusu na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti na sumu 21,41 eura (z doterajších 21,03 eura). Táto suma však neplatí počas celého roka 2013. Nezabudnite, že od 1.1. do 30.6. si môžete na jedno dieťa uplatniť sumu 126,18 eura ( teda 6 x 21,03 eura ) a  od 1.7. do 31.12. sumu 128,46 eura ( teda 6 x 21,41 eura ).

Daňový bonus – podľa jednotlivých rokov

Daň. bonus v rokoch

2009 – 2013

Január – jún v eurách

Júl – december v eurách

2013

21,03

21,41

2012

20,51

21,03

2011

20,02

20,51

2010

20,00

20,02

2009

19,32

20,00

Kto si môže uplatniť daňový bonus?

 • ak je poberateľom daňového bonusu zamestnanec, jeho mesačný príjem musí byť v minimálnej výške 1/2 minimálnej mzdy, teda 168,85 eura (337,70 eura / 2),
 • daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom kalendárnom roku aktívne príjmy (príjmy podľa §5 ods.1 a §6 ods.1 a 2),
 • daňovník, ktorý dosiahol príjem za rok vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 2.026,20 eura (6 x 337,70 eura),
 • daňovník, ktorý žije s vyživovaným dieťaťom v jednej domácnosti,
 • daňovník s trvalým pobytom na území SR, alebo sa na území SR obvykle zdržiava najmenej 183 dní v príslušnom kalendárnom roku,
 • daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak jeho príjmy dosiahnuté na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvoria najmenej 90% zo všetkých jeho príjmov, ktoré dosiahol na území SR a v zahraničí.

kto sa považuje Za vyživované dieťa?

Za vyživované dieťa sa považuje vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa v náhradnej starostlivosti a dieťa druhého z manželov.

Za vyživované dieťa sa zároveň považuje:

 • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky (najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom),
 • dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý stav,
 • dieťa, ktoré sa po skončení povinnej školskej dochádzky zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania (najdlhšie do dovŕšenia 18 rokov veku).

kto sa nepovažuje za vyživované dieťa?

 • dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá iný sociálny dôchodok,
 • dieťa, ktorého štúdium na vysokej škole presahuje štandardnú dĺžku,
 • dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie II.stupňa.

Dávky vyplácané Úradom práce sociálnych vecí a rodiny

Spolu s výškou životného minima sa zároveň zvýšili aj dávky, ktoré sú naň naviazané. To znamená, že sa zvýšil príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a príspevky na kompenzáciu nákladov pre zdravotne postihnutých.

Ak ste nezamestnaný, môžete si privyrobiť. Váš príjem však nesmie presiahnuť sumu 148,57 eura, teda čiastku 75% zo životného minima (pôvodná suma bola 145,94 eura).

Od 1.1. 2014 sa zvýši aj výška:

 • rodičovského príspevku na sumu 203,20 eura (z pôvodnej sumy 199,60 eura),
 • prídavku na dieťa na sumu 23,52 eura (z pôvodnej sumy 23,10 eura),
 • príplatku k prídavku na dieťa na sumu 11,02 eura (z pôvodnej sumy 10,83 eura).

Čo by vás mohlo zaujímať: