Ako na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

refinancovanie

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je zjednodušene povedané vypočítanie poistného na zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie (rok 2012) zo všetkých príjmov, z ktoré poistenec v rozhodujúcom období (kalendárny rok) dosiahol. Ročné zúčtovanie  upravuje  zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Od roku 2011 má každá zdravotná poisťovňa povinnosť vykonať  ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za svojich poistencov. Z toho vyplývajú pre poistencov aj určité povinnosti v zmysle § 23 – § 24 zákona o zdravotnom poistení.

Oznamovacia povinnosť

Ako som vyššie spomenula, poistenci majú povinnosti, ktoré vymedzuje zákon o zdravotnom poistení.

Poistenci majú povinnosť do 8 dní oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni

 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého bydliska,
 • vznik alebo zmenu platiteľa poistného ,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (zmena zdravotnej poisťovne, úmrtie poistenca… ) a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za poistenca poistné (poistenec je evidovaný na Úrade práce, vo výkone väzby, na rodičovskej dovolenke….).

SZČO a zamestnávatelia

 • zmenu svojho názvu, sídla, bydliska,
 • zmenu identifikačného čísla (IČO),
 • zmenu čísla bankového účtu,
 • vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov,
 • prihlasovať a odhlasovať zamestnancov,
 • vypočítať preddavky na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné zdravotnej poisťovni,
 • nahlasovať skutočnosti, ak sa SZČO stane poistencom štátu.

Poistenci, ktorí mali v roku 2012 príjmy z osobnej asistencie alebo vyplatené dividendy (podiely na zisku)

Títo poistenci majú povinnosť do 31.5.2013 oznámiť tieto príjmy príslušnej zdravotnej poisťovni. Stačí, ak ich oznámia na tlačive Oznámenie o výške prímu za rok 2012 .

 • oznamovaciu povinnosť a povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie majú poistenci, ktorí mali vyplatené dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c/ a § 5 ods. 7 písm. i/ zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) zo zisku dosiahnutého v účtovnom období  ktoré sa začalo po 1.1.2011
 •  príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta.

Aby mohla zdravotná poisťovňa oznámiť poistencom správne výsledky ročného zúčtovania a správne vyplatiť preplatky z ročného zúčtovania musia si poistenci plniť svoje oznamovacie povinnosti. Vyhnú sa tým rôznym komplikáciám.  V “lepšom” prípade im zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania na nesprávnu adresu. V horšom prípade ak zamestnávateľ, SZČO (podnikateľ) alebo samoplatiteľ nepredložia príslušnej zdravotnej poisťovni do 31.5.2013 podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa im predpíše vyšší preddavok. Pretože bude vychádzať z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 107,66 Eura za mesiac. Podľa toho by mal SZČO a samoplatiteľ minimálnu výšku preddavku na zdravotné poistenie 47,58 Eura. Takýmto spôsobom vyčíslené preddavky zdravotná poisťovňa zúčtuje v ročnom zúčtovaní. Ak vznikne nedoplatok, vystaví naň výkaz nedoplatkov a ten sa stane exekučným titulom.

Príjmy vstupujúce do vymeriavacieho základu pre výpočet RZZP

 • príjmy zo závislej činnosti – príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmu (teda príjmy zo zamestanania),
 • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti – príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmu (teda príjmy SZČO, z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s., z umeleckého výkonu, znalcov, tlmočníkov, sprostredkovateľov….),
 • kapitálové príjmy – príjmy podľa § 7 zákona o dani z príjmu  (výnosy zo zmeniek …),
 • ostatné príjmy – príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmu (príjmy z príležitostných činností – prenájom nehnuteľnosti, poľnohospodárska výroba, z prevodu nehnuteľnosti, z predaja hnuteľných vecí, z predaja cenných papierov, z prevodu podielu v s.r.o., ceny z verejných súťaží…)
 • príjmy z dividend (podielov na zisku) – príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z prímov

– do vymeriavacieho základu poistencovi vstupuje iba príjem, ktorý presahuje minimálny základ (podľa § 13 ods. 10) pre rok 2012 sumu 339,89 Eura,

– v ročnom zúčtovaní poistenec zúčtuje dividendy vyplatené v roku 2012 zo zisku z roku 2011 a 2012.

Oznámenie výsledku RZZP

Zdravotná poisťovňa má povinnosť v zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona o zdravotnom poistení oznámiť výsledok ročného zúčtovania do 30. septembra 2013. 

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, príslušná zdravotná poisťovňa ho oznámi poistencovi (platiteľovi poistného) zaslaním oznámenia.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, príslušná zdravotná poisťovňa vydá a zašle poistencovi (platiteľovi poistného) výkaz nedoplatkov.

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov musia obsahovať aj tieto náležitosti:

– údaj o výške preplatku alebo nedoplatku z RZZP,

– údaje, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte RZZP – príjmy, zaplatené poistné, znížená sadzba pre výpočet poistného, obdobie za ktoré poistenec platil poistné …,

– výšku preddavku na poistné, ktorý je poistenec povinný odvádzať od 1.1.2014 (iba SZČO),

– poučenie o možnosti podať nesúhlas voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo poučenie  o možnosti podať námietky voči výkazu nedoplatkov.

ZAMESTNANEC (POISTENEC, KTORÝ DOSIAHOL V ROKU 2012 PRÍJMY IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI)

Ak poistenec v roku 2012 dosiahol príjmy iba zo závislej činnosti (zamestnanec) a ročné zúčtovanie mu je vykonané iba na základe týchto príjmov, výsledok ročného zúčtovania oznámi príslušná zdravotná poisťovňa zamestnávateľovi poistenca.

Aby zamestnanec mohol využiť možnosť na podanie odvolania, mal by sa do 30.9.2013 informovať u svojho zamestnávateľa o výsledku ročného zúčtovania. Ak zamestnanec podá odvolanie voči výsledku ročného zúčtovania, musí uviesť dôvod, inak toto odvolanie zdravotná poisťovňa neakceptuje.

Ak zamestnanec k 30.9.2013 už nebude zamestnaný u tohoto zamestnávateľa, dostane oznámenie alebo výkaz nedoplatkov poštou.

Vrátenie preplatku z ročného zúčtovania

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná  poistencovi (platiteľovi poistného) do 45 dní  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti oznámenia vrátiť preplatok na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

zamestnanec (poistenec, ktorý dosiahol v roku 2012 príjmy iba zo závislej činnosti § 5 zákona o dani z príjmov)

Zamestnávateľ zúčtuje preplatok z ročného zúčtovania zamestnancovi najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa právoplatnosti ročného zúčtovania, zvyčajne do konca novembra. Preplatok sa pripočíta k bežnej mzde zamestnanca.

Szčo (poistenec, ktorý v roku 2012 dosiahol príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov)

Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, príslušná zdravotná poisťovňa ho vráti  poistencovi do 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti oznámenia. Tento preplatok však očistí od zrážkovej dane vo výške 19%.

Úhrada nedoplatku z ročného zúčtovania

Poistenec (platiteľ poistného) je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok. 

ZAMESTNANEC (POISTENEC, KTORÝ DOSIAHOL V ROKU 2012 PRÍJMY IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI § 5 ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV)

Zamestnávateľ zrazí nedoplatok z ročného zúčtovania zamestnancovi najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa právoplatnosti ročného zúčtovania, zvyčajne do konca novembra. Nedoplatok sa odpočíta z bežnej mzdy zamestnanca.

SZČO (POISTENEC, KTORÝ V ROKU 2012 DOSIAHOL PRÍJMY PODĽA § 6 ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV)

Ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, poistenec ho musí uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni ho do 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Dôležité termíny pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

31.máj 2013 

Poistenec má povinnosť predložiť Oznámenie o výške príjmu za rok 2012, ak v rozhodujúcom období, teda v roku 2012 dosiahol príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta a príjmov z vyplatených dividend.

30. september 2013

Príslušná zdravotná poisťovňa má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného. Poistenca musí informovať o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP). Urobí tak výkazom nedoplatkov (ak je výsledkom RZZP nedoplatok) alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (ak je výsledkom RZZP preplatok alebo nula).

Do 15. dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania môže poistenec podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania.

Do 45. dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie námietok voči výkazu nedoplatkov je poistenec povinný uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Rovnakú lehotu má zdravotná poisťovňa na vrátenie preplatku z ročného zúčtovania platiteľovi poistného (resp. jeho právnemu nástupcovi).

31. október 2013

Príslušná zdravotná poisťovňa má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia platiteľovi poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania pre daň z príjmu za rok 2012.

31. december 2013

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok ročného zúčtovania (preplatok alebo nedoplatok) dosiahol sumu vyššiu ako 5,- Eur.

 

Čo by vás mohlo zaujímať: