Príjmy oslobodené od dane

Príjmy od dane oslobodené upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tieto príjmy neovplyvňujú výšku základu dane, preto sa do daňového priznania neuvádzajú. Účtovné jednotky však o nich musia účtovať, podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Príjmy od dane oslobodené upravuje aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 

Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane vymedzuje §9 zákona o dani z príjmu:

1. Predaj nehnuteľnosti

 • od dane je oslobodený predaj nehnuteľnosti a to po uplynutí piatich rokoch odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku. Výnimkou sú príjmy z predaja majetku, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.
 • od dane z príjmu je oslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením alebo postupným dedením v priamom rade ( bližšie o tom článok https://www.123peniaze.sk/dane/dan-z-dedicstva-a-darovania/ ), alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobunutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majteku. Opäť sú výnimkou príjmy z predaja majetku, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.

2. Predaj hnuteľnej veci, okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku. Na účely tohto zákona sa nepovažuje za hnuteľnú vec cenný papier.

3. Od dane je oslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe prijatý touto osobou.

4. Oslobodený je aj predaj majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi. Podobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty.

5. Od dane je oslobodený aj príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti a obdobné plnenia prijaté zo zahraničia.

6. Oslobodené od dane sú aj príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 a príjmy z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500,- Eur. Ak tieto príjmy presiahnu sumu 500,- Eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 500,- Eur.

7. Oslobodený je prevod členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v dobe do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom

8. Od dane sú oslobodené príjmy z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn rozdielu týchto príjmov a úhrn s nimi spojenými výdavkov nepresiahne 500,- Eur v zdaňovacom období.

9. Od dane z príjmu sú oslobodené aj príjmy:

 • dávky, podpory a služby zo zdravotného poistenia,
 • dávky, podpory a služby zo sociálneho poistenia (materský príspevok, rodičovský príspevok, sirotské, vdovské ….),
 • dávky, podpory a služby z nemocenského zabezpečenia (PN, OČR…),
 • úrazového zabezpečenia,
 • dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,
 • plnenie z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu
 • dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze,
 • sociálne služby,
 • peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • štátne dávky a štátne sociálne dávky,
 • ďalšie štátne a štátne sociálne dávky
 • príplatok k náhrade príjmu,
 • príplatok k nemocenskému,
 • príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny,
 • príplatok k peňažnej pomoci v materstve,
 • príplatok k dôchodku,
 • príplatok za výkon sudcu, sudcu Ústavného súdu a prokurátora
 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce
 • jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby
 • dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru…
 • vecné dary alebo peňažné dary poskytované príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku,
 • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia,
 • prijatie náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu,
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, štipendiá poskytované žiakom, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia,
 • podpory a plnenia poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, VÚC, a štátnych fondov vrátane nepeňažných plnení,
 • úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia a obdobné výhry zo zahraničia v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur (do 31.12.2012 platila hodnota neprevyšujúca 165, 97 Eura),
 • suma daňového bonusu na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • peňažná náhrada z Fondu ochrany vkladov a z Garančného fondu investícií,
 • príjem z predaj podielového listu do výšky aktuálnej ceny podielového listu platnej v deň jeho predaja, okrem predaja podielového listu osobe so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí,
 • prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme,
 • finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
 • zamestnanecká prémia priznaná a zaplatená zamestnancovi,
 • hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť,
 • peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytnuté Fondom národného majetku SR fyzickej osobe pri bezodplatnom prevode zaknihovaných cenných papierov,
 • príjmy osôb konajúcich v prospech Policajného zboru,
 • plnenia poskytované dobrovoľníkovi,
 • plnenia poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch alebo vdovám po baníckych dôchodcoch (účinnosť od 1.1. 2013),

Predaj nehnuteľnosti po zániku a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do lehoty piatich rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti, sa započítava doba, počas ktorej bola nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Právnická osoba

Oslobodenie od dane podľa § 13

Od dane z príjmov sú oslobodené príjmy právnických osôb:

1. Daňovníkov, ktorí neboli založení alebo zriadení za účelom podnikania:

 • záujmové združenia právnických osôb,
 • profesijné komory,
 • občianske združenia,
 • odborové organizácie,
 • politické strany a hnutia,
 • štátom uznané cirkvi a náboženské spoločenstvá,
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • obce, VÚC,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • štátne fondy,
 • vysoké školy,
 • neinvestičné fondy,
 • nadácie,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • ďalšie organizácie

2. Rozpočtových organizácií z prenájmu a z predaja majetku zahrnutého v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43)

3. Štátnych fondov , príjmy Garančného fondu investícií a príjmy Fondu ochrany vkladov, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43)

4. Príjmy plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty alebo reštrukturalizácií….

5. Príjmy obcí a VÚC z prenájmu a predaja ich majetku

Ďalej sú od dane z príjmu oslobodené:

 • výnosy z kostolných zbierok,
 • výnosy z cirkevných úkonov,
 • príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
 • členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijatých záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami, vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami,
 • úroky z preplatku na dani zapríčinené správcom dane,
 • úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov,
 • úroky z účtov vyplácané Štátnej pokladnici, príjmy z finančných operácií vykonávaných Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity,
 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy z majetku v podielovom fonde…
 • finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
 • príjmy zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 ods. 1 písm. e), §16 ods. 2
 • výnosy z verejného zdravotného poistenia, ak sú súčasne splnené podmienky podľa § 13 ods. 2 písm. i)

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Aj v zákone o dani z pridanej hodnoty sú vymedzené príjmy, ktoré sú od DPH oslobodené. Daňovník o týchto príjmoch však musí účtovať.

Príjmy, ktoré sú oslobodené od DPH:

 • univerzálne poštové služby, ktoré súvisia s dodaním tovaru,
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi aj neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami a tovary a služby s ňou priamo súvisiace, ktoré poskytujú štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia ( napr. ošetrovateľská starostlivosť, pôrodná asistencia, kúpeľná starostlivosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi, dodanie zubných náhrad, záchranná zdravotná služba, dodanie krvi, dodanie krvných prípravkov, dodanie materského mlieka, dodanie ľudských orgánov, tkaniva …),
 • poskytnuté služby sociálnej pomoci a služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb, od dane je oslobodený aj tovar, ktorý súvisí spolu s týmito službami,
 • poskytované výchovné služby a vzdelávacie služby tzn., služby ako odborný výcvik, rekvalifikačné kurzy a dodanie tovarov a služieb, ktoré s nimi úzko súvisia,
 • služby dodávané členom ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností, občianskych združení a profesijných komôr,
 • služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou,
 • kultúrne služby,
 • služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, okrem vysielania reklám, telenákupu a sponzorovaných programov vrátane ich propagácie,
 • poisťovacie a zaisťovacie služby,
 • dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom nehnuteľnosť stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti a nájom nehnuteľnosti. Oslobodenie od DPH sa nevzťahuje na nájom v ubytovacích zariadeniach ( hoteloch, moteloch, penziónoch… ), nájom parkovacích miest na parkovanie vozidiel, nájom trvalo inštalovaných strojov a zariadení, nájom bezpečnostných schránok.
 • poskytnutie, dojednanie a sprostredkovanie finančných služieb ako napr. úverov, pôžičiek, úverových záruk, zmenárenská činnosť, činnosti týkajúce sa vkladov a bežných účtov, platieb, prevodov platieb, šekov ….,
 • predaj poštových cenín a kolkov,
 • prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier,
 • vývoz tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ak je nadobúdateľ platiteľom DPH v inom členskom štáte,
 • vývoz tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ak je tovar predmetom spotrebnej dane,
 • trojstranný obchod, ak sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný prípadne prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu a zároveň sú na obchode zúčastnené osoby  prihlásené pre daň v troch rôznych členských štátoch,
 • prepravné služby § 46 zákona o DPH,
 • vývoz tovaru a služieb na územie tretieho štátu, teda štátu mimo Európskej únie, platiteľ je však povinný preukázať colným prehlásením výstup tovaru z Európskej únie,
 • dodanie tovaru na zásobenie plavidiel používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori; plavbu po otvorenom mori, ak vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu ….

 

 

 

Čo by vás mohlo zaujímať: