Viete o zmenách v cestovnom poistení?

Od 1. apríla 2013 na základe skúseností z konkrétnych poistných udalostí sa navyšujú v poisťovniach niektoré poistné sumy.Kto nevedel a nepostrehol má práve možnosť dozvedieť sa o zmenách cien v cestovnom poistení. V tomto období práve prichádza k inovácii produktov v poisťovniach. Dôvodom týchto zmien je skúsenosť každej poisťovne vyplývajúce z konkrétnych udalostí v praxi. Cestovné poistenia budú v každom prípade o niečo drahšie. Naopak prichádzajú s mnohými výhodami jednotlivých produktov. Najvýhodnejší produkt bude pre vás samozrejme komplexné ročné poistenie, kde je možnosť kombinovať a ušiť vám produkt na mieru. Poistné v krátkodobom jednorázovom cestovnom poistení vychádza z celkovej ceny zájazdu resp. pobyt plus letenka. Všetko závisí koľko cestujete, na ako dlho a kam. Letné obdobie je obdobie turistiky, výletov, presúvania sa do rôznych oblastí a miest. Už výjazd vo vašom okolí môže byť rizikom. Výskyt neočakávanej udalosti.

10 dôvodov pri výbere vhodnej poisťovne

 • Dobrá poisťovňa by mala mať centrálu pre nepretržité núdzové volania,
 • druhmi poistného krytia by mala garantovať osobnú finančnú ochranu,
 • prevoz domov v ambulantnom lietadle, čo prekračuje finančné možnosti väčšiny dovolenkárov,
 • vaše poistné krytie začína prekročením hranice obce vášho trvalého bydliska,
 • nemocnice v zahraničí vždy žiadajú garanciu platby za vaše ošetrenie,
 • vám samostatne poistia storno zájazdu,
 • poistiť bez ohľadu na vek,
 • poistiť aj akútne stavy existujúcich a chronických ochorení ak sa neočakávane stanú akútne,
 • budú po Vás pátrať na vode i na horách,
 • rýchlo reagovať na potreby klienta a bez zbytočnej byrokracie.

Čo sa zmenilo

Prinášam Vám prehľad najdôležitejších zmien v individuálnom cestovnom poistení :

 • Jednotná sadzba krátkodobého poistenia bez ohľadu na: počet dní trvania cesty, účel cesty (súkromná/ služobná), vykonávanie zimných športov.
 • Rekreačné zimné športy sú v štandardnom krytí!
 • Rekreačné zimné športy v štandardnom krytí aj pre seniorov!
 • Polročné poistenie pre deti aj dospelých (max. do 71 r.).

Poisteným môže byť:

Osoba, ktorá má na území SR trvalé alebo prechodné bydlisko. Cudzí štátny príslušník, ak:

 • má v SR vydaný doklad o pobyte pre cudzincov,
 • je osobou, ktorá je na území SR povinne verejne zdravotne poistená alebo je zdravotne poistená v niektorom z členských štátov.

V zmysle nových poistných podmienok došlo k preradeniu nasledovných
štátov. Alžírsko, Egypt, Líbia, Izrael, Sýria, Libanon, Maroko, Tunisko. Patria mimo Európy a poisťovne ich zaraďujú ako B/C – svet.

Prišlo k zjednoteniu rizikových športov, činností a prác. Vznikla jednotná riziková skupina. V prípade dojednania rizikovej skupiny sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek rizikový šport, rizikovú činnosť alebo rizikovú prácu v priebehu poistenej cesty.

Poistenie celej rodiny v cestovnom poistení vychádza lacnejšie ako pri samostatnom poistení každého člena rodiny. Približne dokážete ušetriť až 180 eur.

Zmena sadzieb. Príklad: krátkodobé cestovné poistenie pre 1 dospelú osobu – Rakúsko, 3 dni; poistenie liečebných nákladov v zahraničí a fixný balík poistení (úraz, zodpovednosť, batožina a doplnkové asistenčné služby).

 • Bežná rekreácia 5,10 EUR,
 • Zimné športy 5,10 EUR,
 • Služobná cesta 5,10 EUR,
 • Horolezectvo 10,20 EUR.

Poistenie storna / prerušenia cesty

Poistné plnenie nebude poskytnuté, ak stornovanie alebo prerušenie cesty nastalo v súvislosti s nasledovným ochorením alebo liečbou poistenej osoby:

 • Psychické ochorenia (prvotný výskyt je poistený), dialýza, transplantácie orgánov, AIDS a schizofrénia.
 • Ochorenia srdca, mozgová porážka, nádorové ochorenia, diabetes (typ I.), epilepsia a skleróza multiplex; ak si tieto za posledných 12 mesiacov pred uzatvorením poistenia (storno cesty) príp. nástupom na cestu (prerušenie cesty) vyžadovali hospitalizáciu.

Krátkodobé (jednorazové) cestovné poistenie

(turisti, dovolenkári, rekreačný šport, študenti, manuálne pracujúci za doplatok)

 • územná platnosť Európa alebo Svet,
 • všetky produkty okrem samostatného storna obsahujú aj poistenie pátrania a záchrany, aj Horská služba,
 • zvýhodnené poistné vo variante Rodina (max. 2 dospelí a 5 detí do 18 r., bez podmienky príbuzenského pomeru),
 • bežné dovolenkové športy a zimné športy na vyznačených tratiach kryté bez doplatku,
 • osoby nad 70 rokov sa dajú poistiť len produktmi k nim určené v rôznych poisťovniach,
 • samostatné sadzby aj pre manuálne práce.

Ročné cestovné poistenie

(turisti, dovolenkári, rekreačný šport, často cestujúci na kratšie cesty, nie na dlhodobý/ročný výjazd)

 • max. dĺžka výjazdu do 42 dní,
 • v produkte Komplexné cest. poistenie – aj služobné cesty nemanuálneho charakteru,
 • všetky produkty obsahujú aj poistenie pátrania a záchrany na horách a na vode, aj Horská služba na Slovensku,
 • územná platnosť Svet, vrátane Slovenskej republiky (vylúčené je len mesto/obec trval. bydliska),
 • zvýhodnené poistné vo variante Rodina (max. 2 dospelí a 5 detí do 18 r., bez podmienky príbuzenského pomeru),
 • bežné dovolenkové športy a zimné športy na vyznačených tratiach kryté bez doplatku,
 • osoby nad 70 rokov sú poistiteľné len produktom na to určeným,
 • sadzbou „Manuálna práca“ môžte poistiť aj osoby pracujúce manuálne v blízkych krajinách – tam kde sa dochádza raz za 42 dní (podmienka 42 dní platí aj vo variante „Manuálna práca“), pri zaplatení sadzby Manuálna práca sa poistné krytie vzťahuje na manuálne práce a rovnako aj na dovolenkové, rekreačné, športové cesty.

Ostatné produkty

Poistenie služobných ciest Corporate Travel Insurance – Kamionista

 • Variant I. – sadzba € 69,00 / osobu a rok, Variant II. – sadzba € 98,00 / osobu a rok,
 • pevná ročná sadzba bez sledovania skutočne precestovaných dní, zmluva na neurčito/určito podľa požiadavky,
 • vhodné pre jednotlivcov ako aj pre špedičné firmy (pri personálnych opatreniach sa nahrádza osoba za osobu),
 • poistenie sa neuzatvára online, najprv sa pripraví ponuka, po akceptácií ponuky zmluvu a podklady vystaví poisťovateľ.

Poistenie služobných ciest Corporate Travel Insurance

 • plne individuálny produkt pre korporátnu klientelu,
 • obsah krytia, rozsah poistenia si určí klient „na mieru“, podľa reálnych požiadaviek,
 • na konci poistného obdobia sa robí zúčtovanie s prípadnou refundáciou nevyčerpaného poistného,
 • poistení sú všetci zamestnanci ktorí cestujú, nie je potrebné nahlasovať konanie ciest či osobné údaje,
 • poistenie sa neuzatvára online, najprv sa pripraví ponuka, po akceptácií ponuky zmluvu a podklady vystaví poisťovateľ.

Poistenie DCR / ACR / Detské tábory / Welcome to Slovakia / HotelStorno.

 • domáci cestovný ruch, detské tábory na Slovensku, resp. incoming na Slovensko,
 • denná sadzba, resp. sadzba podľa ceny pobytu.

Poistenie Au-pair / Študent

 • len pre osoby do 30 rokov, jednorázové ročné poistné Európa/Svet, dĺžka poistenia 365 dní bez prerušenia,
 • vhodné pre študijné pobyty v kombinácií s Au-pair prácou, samostatné študijné pobyty alebo povinné praxe zo strednej/vysokej školy (pri povinnej praxi nutný doklad), ostatné manuálne práce nie sú kryté!,
 • krytie liečebných nákladov + asistenčné služby,
 • rekreačné letné i zimné športy kryté štandardne.

Poistenie SOS na horách

 • poistenie zásahov Horskej záchrannej služby len na Slovensku,
 • variant základ pre bežné zimné športy, variant Extrém pre zimné športy mimo vyznačených tratí,
 • denná sadzba, možnosť zvýhodnenej ročnej sadzby.

Čo by vás mohlo zaujímať: