Viete ako si vybrať cestovné poistenie?

cestovné poistenie

Prichádza obdobie prázdnin, školské brány sa dnes zatvorili a začína čas oddychu, voľna a dovoleniek na najbližšie dva mesiace. Netreba zabudnúť, že rôzne prázdninové aktivity prinášajú so sebou aj určité riziko.Dôležité je pri každom vycestovaní do zahraničia vedieť rozlišovať krátkodobé cestovné poistenie i zároveň to celoročné. Ceny sú rozdielne a balíčky rôzne. Práve výber balíčkov a pripoistení sme si pre vás pripravili v krátkom prehľade. Pre jednoduché pochopenie sme si dovolili pre vás znázorniť v infografike porovnanie cien pre jednotlivé destinácie.

Liečebné náklady

Poistenie liečebných nákladov tvorí základ cestovné poistenia. Kryje náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí, ako sú hospitalizácie, ošetrenia, lekárske vyšetrenia, ale aj prevoz späť do vlasti. Pri výbere cestovného poistenia by si mali dávať pozor najmä tehotné ženy. Väčšina poisťovní má vo výluke náklady na zdravotnú starostlivosť od 21., resp. 25. týždňa tehotenstva. Taktiež starší ľudia a ľudia s chronickými chorobami sú vo väčšine poisťovniach vylúčení z poistenia. V prípade, ak plánujeme na dovolenke vykonávať aj extrémne športy, mali by sme si zistiť, či sú kryté už v základnom balíku, alebo si musíme ich musíme pripoistiť.

Poistenie zodpovednosti

Toto pripoistenie nám slúži ako finančná ochrana v prípade, ak niekomu neúmyselne spôsobíme škodu na zdraví alebo na majetku.

Poistenie batožiny

Poistenie slúži na náhradu škody pri krádeži, poškodení alebo strate batožiny. Zvyčajné poistné limity sú v závislosti od poisťovne približne 1 000 EUR. Cenné predmety sú väčšinou kryté len do 1/3 celkovej poistnej sumy. Do poistenia batožiny sú taktiež zahrnuté aj náklady na znovuzískanie cestovných dokladov. Nevyhnutnosťou je zdokladovanie poistnej udalosti. Na to môže slúžiť napr. policajný protokol alebo potvrdenie od dopravcu.

Úrazové poistenie

V prípade, že poistený utrpí v zahraničí úraz, poisťovňa mu vyplatí určitú sumu podľa všeobecných poistných podmienok. Zvyčajne je krytá smrť úrazom a trvalé následky úrazu.

Poistenie storna

Predmetom poistenia sú náklady súvisiace so zrušením zájazdu, ktoré musí poistený uhradiť cestovnej kancelárii. Cena pripoistenia sa odvíja od ceny zájazdu. Najčastejšími dôvodmi na nenastúpenie na cestu akceptované poisťovňami sú náhle závažné ochorenia alebo úrazy, smrť rodinného príslušníka, nezavinená strata práce, neobstátie na maturitnej skúške a pod.

Poistenie na Slovensku

Poistenie zahŕňa náklady na pátranie a záchranu v horách – zásah Horskej záchrannej služby. Existuje niekoľko balíčkov podľa toho, akú rizikovú aktivitu poistený plánuje vykonávať na horách.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Najdôležitejšie pri poistnej udalosti je mať stále pri sebe cestovnú kartu, kde je uvedené meno poisteného, číslo zmluvy a telefónne číslo na asistenčnú službu. Tú je potrebné kontaktovať čo najskôr. Jej úlohou je zabezpečenie komunikácie so zdravotníckym zariadením v zahraničí. Samozrejmosťou je komunikácia s operátorom na linke v materinskom jazyku. Dôležité je takisto nepodpisovať žiadne papiere a riadiť sa pokynmi operátora na infolinke.

Čo by vás mohlo zaujímať: