Vekom pribúdajú úrazy, viete ako sa chrániť?

Úrazové poistenie je predovšetkým o dĺžke času liečenia.Definícia úrazu je vymedzená v poistných podmienkach. Najjednoduchšia definícia je udalosť nezávislá od vôle poistného spôsobená podnetmi prichádzajúcimi zvonka a ktoré spôsobia telesné poškodenie alebo zdravotnú ujmu. Keďže ujmu na zdraví vie urobiť aj choroba, vzniká otázka, či existuje hranica, čo sa ešte považuje za chorobu a čo už za úraz. Tá hranica existuje. Na príklade ak vznikne akékoľvek telesné poškodenie, pri čom prvotnou príčinou je neočakávaný a náhly vonkajší podnet ako :

  • náraz auta pri dopravnej autonehode,
  • pošmyknutie sa na mokrom chodníku,

Liečba

Noha – liečenie zlomeniny v oblasti kĺbov trvá tri mesiace, pri čom sa nesmie došliapavať. Končatiny – dlhé kosti sa po zlomenine liečia približne mesiac, nezáleží či ide o špirálovú alebo obyčajnú zlomeninu. Chrbtica a panva – pri poranení kostí v chrbtici treba počítať s liečbou približne 3 mesiace. Priemer liečby pri každom poranení, vážnejšom je 6 až 8 týždňov.

sa to definuje ako úraz. Pri úrazovom poistení tak ide o finančné zabezpečenie poistenca v prípade úrazu.

Toto poistenie je samostatne dostupné a je z mála typov poistenia, ktoré sa už podvedome pridáva k základnej zložke pri životnom poistení. Pod úrazovým poistením treba rozumieť krytie nasledujúcich rizík.

  • Smrť následkom úrazu, pre ľudí s rizikovým povolaním, cena je nezávislá od veku i zdravotného stavu, poistenie na krátky čas,
  • trvalá invalidita následkom úrazu + progresia, poškodenie orgánu, vypláca sa po roku poistnej udalosti,
  • doba nevyhnutného liečenia v podobe denného odškodného alebo odškodného ako percento z poistnej sumy, ide vlastne o počet dní potrebných na liečenie,
  • hospitalizácia následkom,
  • práceneschopnosť.

Tip od nás

Pri uzatváraní zmluvy treba napísať, či je poistený pravák alebo ľavák. Pri úrazoch majú praváci vyššie poistné plnenie na pravej ruke, ľaváci na ľavej.

Nastavenie poistných súm

Odporúčam riziko kryjúce úmrtie na 12 až 18 násobok pravidelných mesačných výdavkov (nájomné, úver, energie, atď.). Riziko kryjúce trvalé následky na úrazu na 12 násobok čistého príjmu a riziko kryjúce hospitalizáciu vo forme dennej dávky a to je aspoň na polovicu denného čistého príjmu.

Podľa štatistík sú ľudia pre prípad smrti úrazom poistení v priemere 16 000 eur, pri smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode na 12 000 eur a poistenie trvalých následkov úrazu majú na 10 000 eur. Denné odškodné na 11 eur a na hospitalizáciu následkom úrazu 7 eur.

Tip od nás

Záujemcovia o poistenie konkrétnych častí tela na vysoké sumy u nás vyjdu na prázdno. Poistenie výlučne rúk maliarov či iba nôh tanečníkov sa u nás zatiaľ neponúka.

Čo vplýva na cenu

Pri úrazovom poistení vek nezohráva žiadnu úlohu. Na cenu vplýva profesia a šport. Tiež informácie o zdravotnom stave. Poisťovňu zaujíma, či u klienta nie je vyššie riziko úrazu. Poisťovne majú všetky profesie zaradené do rizikových skupín no tieto tabuľky majú iba k dispozícií ich sprostredkovatelia. Nie sú teda bežne dostupné. Preto aj pri zmene povolania je dôležitá aj zmena v poistnej zmluve. Môže to mať vplyv na poistné plnenie.

Pýtali sme sa

Dokedy musí človek zomrieť na následky úrazu, aby sa smrť považovala za smrť následkom úrazu?

Pri poistení rizika následkom úrazu je čakacia lehota tri roky od úrazu. Ide o pomerne dlhý čas a väčšina poistných udalostí nastáva podstatne skôr. Dôležité je však preukázať, že úmrtie nastalo následkom úrazu, resp. zdravotných komplikácií.

Na záver

Človek sa v dnešnej dobre snaží chrániť, kde sa len dá. No niekedy to nevyjde. Niektorí z nás sú aj ozajstní smoliari. Stačí trocha nepozornosti, neopatrnosti či sústredenie na nepodstatnú maličkosť a úraz je na svete. Až potom si človek uvedomí, ako veľmi potrebuje mať funkčnú každú časť tela. A v niektorých prípadoch okrem hoc i dočasnej straty funkčnosti tela stráca vplyvom nutnosti liečenia aj časť rodinného príjmu. Teda žiadne poistenie nie je na škodu a ani to úrazové. A však záleží na tom ako sa Vám nadstaví. Niekedy sa pri čítaní opisu vzniku poistnej udalosti zdá, akoby bola úmyselná, keďže racionálny uvažujúci človek by si nič v podstate nevykonal. Pokiaľ však nejde o reálny podvod, poisťovňa predpokladá náhodný vznik a nie samodeštrukčné správanie poistného. No všetko špekulatívne sa samozrejme neráta.

Čo by vás mohlo zaujímať: