Viete kedy vám budú vrátene dane?

peniaze na hypotéku

Študenti a dôchodcovia je skupina daňovníkov, ktorí si podľa možností vylepšujú svoj príjem príležitostnými brigádami. Ide nízko príjmové skupiny, ktoré pri splnení určených podmienok, môžu zrazenú daň zo mzdy získať späť prostredníctvom podaného daňového priznania. Podať daňové priznanie sa oplatí študentom aj dôchodcom, ktorí si počas roka privyrábali prostredníctvom rôznych dohôd, z ktorých im zamestnávateľ odvádzal daň bez zohľadnenia nezdaniteľnej časti základu dane.

Na to či študent alebo dôchodca bude mať preplatok na dani vplýva  výška príjmu z brigády, výška ročného dôchodku a výška ročnej nezdaniteľnej časti dane na daňovníka v platná v zdaňovacom období.

Zákon hovorí, že daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať každý daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol príjmy presahujúce sume 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť

Aj keď z hľadiska výšky dosiahnutých príjmov z príležitostnej brigády nevzniká študentom a dôchodcom povinnosť podať daňové priznanie ale z dôvodu vzniku daňového preplatku je dobré daňové priznanie vyplniť a podať ho miestne príslušnému správcovi dane.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2011:

 • Nezdaniteľná časť základu dane  na daňovníka za rok 2011 je 3 559,30,- Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 779,65 ,- Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2011 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 559,30 Euro a sumou v roku 2011 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

 Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2012:

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2012 je 3 644,74,- Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2012 presiahli sumu 1 822,37,- Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2012 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 644,74 Euro a sumou v roku 2012 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Za  zdaňovacie obdobie 2013 budeme počítať s nasledovnými údajmi:

 • Nezdaniteľná časť základu dane  na daňovníka 2013 je 3 735,94 ,- Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2013 presiahli sumu 1 867,97 ,- Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2013 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 735,94,- Euro a sumou v roku 2013 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Prílohou k daňovému priznaniu dôchodcu a študenta:

 • všetky kópie potvrdení o výške príjmu študenta z dohôd a o preddavkoch na daň študenta za zdaňovacie obdobie, ktoré vydá študentovi zamestnávateľ
 • všetky kópie dokladov pre ukazujúcich výšku príjmov z dohôd dôchodcu
 • kópiu dokladu o výmere dôchodku na zdaňovacie obdobie 2011, 2012, 2013

Základ dane daňovníka za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 sa neznižuje o nezdaniteľnú časť na daňovníka, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia k 01.01. poberateľom:

 • starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia
 • starobného dôchodkového sporenia
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu
 • výsluhového dôchodku
 • alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období

Na základe uvedených dokladov si študent a dôchodca vyplnia daňové priznanie typ A nasledovne:

 • Prvá strana  – osobné údaje daňovníka
 • Druhá strana –  riadok č.28 a č.29 – dôchodca uvedie či bol v zdaňovacom období k 1.1. poberateľom starobného dôchodku a výšku vyplateného dôchodku za zdaňovacie obdobie
 • Tretia strana –  riadok č.32 – na základe potvrdení o príjme,  študent aj dôchodca uvedú celkový príjem za zdaňovacie obdobie, ďalej riadky č.36, č.37, č.40 a č.41 podľa poučenia
  • Štvrtá strana – riadok č.54 podľa poučenia, riadok č.62 – sumu zrazených preddavkov na daň podľa potvrdení o výške príjmu a následne riadok č.64 – preplatok na dani podľa poučenia.
  • Piata strana – riadok č.77 – počet príloh, daňovník pripojí svoj vlastnoručný podpis a dátum zostavenia daňového priznania.
  • Šiesta strana – oddiel XII.  Žiadosť o vrátenie daňového preplatku, akým spôsobom bude preplatok na daní vrátaní daňovníkovi, dátum a vlastnoručný podpis daňovníka.

Vyplnené a podpísané daňové priznanie sa podáva miestne prislušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania do 31.03. nasledujúceho roka .

Správca dane preplatok na dani vráti najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku poštovou poukážkou resp. na bankový účet študenta alebo dôchodcu

Vrátenie dane z úrokov 

Do roku 2010 si študenti a dôchodcovia si mohli uplatniť vrátenie  zrážkovej dane z úrokov plynúcich z vkladov na vkladných knižkách, bežných účtoch, z účtov stavebných sporiteľov. Zrážková daň z vkladov bola považovaná za preddavok na daň za zdaňovacie dobiediť, ak sa tak daňovník rozhodol. Takto zrazenú daň – preplatok  na dani im správca dane vrátil v prípade, že ich príjem z úrokov z vkladov za rok 2010 nepresiahol 50 % sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka .

Za rok 2011 a 2012 si už nárok na vrátenie zrazenej dane z vkladov na vkladových knižkách alebo iných bankových vkladov neuplatnia. Od 1.1.2011 už nieje  možné podať vrátenie zrazenej dane prostredníctvom podaného daňového priznania, ako tomu bolo za zdaňovacie obdobie 2010. Zrazením takejto dane sa považuje daň z vysporiadanú.

Dôvodom tejto zmeny je zmena v zákone o dani z príjmu v §43 ods. 6 a 7. Podľa tohto novelizovaného ustanovenia, zrážková daň sa považuje za vysporiadanú a daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú  riadnym vykonaním zrážky dane,  ktorú vykonala a doviedla príslušná banka, ktorej má daňovník uložené peniaze.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo aj usmernenie k zdaňovaniu úrokov na vkladoch a vkladných knižkách. Jeho úplné znenie nájdete na stránke www.drsr.sk

Čo by vás mohlo zaujímať: