Daň z dividend

Akciová spoločnosť je obchodná spoločnosť založená za účelom dosahovania zisku. Základné imanie akciovej spoločnosti je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.

Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa (akcionára) podieľať sa na riadení, zisku a na likvidačnom zostatku podľa Obchodného zákonníka a schválených stanov akciovej spoločnosti.

Akcionár má právo na dividendu (na podiel zo zisku spoločnosti), ktorý valné zhromaždenie určí každoročne na rozdelenie podľa výsledku hospodárenia. Výška dividendy závisí od hospodárskeho výsledku spoločnosti, očakávania na akciovom trhu, likvidity spoločnosti, investičných zámerov a zadlženosti spoločnosti.

Dividenda je peňažný podiel na čistom zisku akciovej spoločnosti vyplácaný akcionárom podľa stanoveného percenta z nominálnej hodnoty akcie. Dividenda je časť zisku, ktorá sa rozdeľuje medzi jednotlivých akcionárov. Výška dividendy vyjadruje výšku vyplateného podielu pripadajúcu na akciu. Na vyplatenie dividend nie je právny nárok.

V zmysle zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 predmetom dane nie je:

  • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ďalej vyrovnaní podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnávacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí

Dividenda ako zdroj príjmu na území SR nie je predmetom dane z príjmu.

Dividenda ako zdroj príjmu zo zahraničia, podlieha zdaneniu v štáte kde spoločnosť sídli. Daň z dividendy sa zrazí podľa platných právnych predpisov.

Čo by vás mohlo zaujímať: